مقایسه‌ی بین درمان متوالی با دیود لیزر الکساندریت با لیزر الکساندریت به تنهایی در درمان هیرسوتیسم

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات پوست و سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی، تهران، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک و گروه پوست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک و گروه پوست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک و گروه پوست، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: از سیستم‌های لیزری به طور معمول برای درمان هیرسوتیسم استفاده می‌گردد. این سیستم‌ها شامل ( 694 نانومتر)، ( 800 نانومتر)، لیزر الکساندریت ( 755 نانومتر) و Nd : YAG ( 1084 نانومتر) می‌باشند. لیزر دیود و لیزر الکساندریت از بهترین انواع لیزر می‌باشند که در درمان هیرسوتیسم برای بیماران با پوست تیره مؤثر هستند. نوع پاسخ‌دهی به درمان با استفاده از این دو نوع لیزر درمانی متغیر است و اطلاعات درباره‌ی استفاده از این دو لیزرکامل نیست. در این مطالعه ما کارایی این دو سیستم درمان با لیزر را در درمان دایمی مو‌های زاید مقایسه نمودیم.روش‌ها: بیماران این مطالعه‌ی تصادفی و کارآزمایی بالینی را زنان بین 15 تا 45 سال تشکیل می‌دادند. پس از اخذ رضایت‌نامه‌ی کتبی، بیماران به صورت تصادفی به دو دسته تقسیم گردیدند. گروه اول به وسیله‌ی لیزر الکساندریت در چهار جلسه و به مدت دو ماه و گروه دوم ابتدا دو جلسه به وسیله‌ی لیزر دیود و در دو جلسه‌ی بعدی به وسیله‌ی لیزر الکساندریت درمان گردیدند.یافته‌ها: به طور کلی، 111 بیمار (57 بیمار در گروه لیزر الکساندریت و 54 بیمار در گروه لیزر متناوب دیود) درمان و بعد از درمان مورد بررسی قرار گرفتند. از نظر کاهش میانگین مو تفاوت معنی‌داری بین دو گروه در بین دو روش درمانی وجود داشت. به جز جلسه‌ی اول درمان، تفاوت معنی‌داری بین دو گروه از نظر درصد رضایت بیماران وجود نداشت. با بررسی بیماران در پایان دوره‌ی درمانی، بین دو گروه تفاوتی از نظر نتایج ماه‌های اول، سوم و ششم وجود نداشت.نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در درمان هیرسوتیسم، تفاوتی بین روش‌های درمانی لیزر الکساندریت و لیزر دیود مشاهد نمی‌گردد و پیشنهاد می‌گردد که در مطالعات بعدی، تأثیر درمان متناوب در برابر درمان‌های تک جلسه‌ای مقایسه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison between Sequentional Treatment with Diode and Alexandrite Lasers versus Alexandrite Laser Alone in the Treatment of Hirsutism

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Nilforoushzadeh 1
 • Farahnaz Fatemi Naieni 2
 • Amir Hossein Siadat 3
 • Rad Leili 4
1 Associate Professor, Skin and Stem Cell Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center And Department of Dermatology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center And Department of Dermatology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Student of Medicine, Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center And Department of Dermatology, School of Medicine And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Laser systems that are commonly used for the treatment of hirsutism include the ruby laser (694 nm), the diode laser (800 nm), the alexandrite laser (755 nm) and the Nd: YAG laser (1084 nm). The diode laser and alexandrite laser are considered effective in treatment of hirsutism in dark-skinned patients. The response of hairs to these laser systems is variable and not complete. In this study, we compared the efficacy of these two laser systems for permanent hair removal.Methods: This was a randomized controlled clinical trial in women with age range 15-45 years old. After obtaining an informed consent, the subjects were randomized into two groups using random allocation software. The first group was treated with alexandrite laser alone (four sessions, two months apart). The second group was treated sequentially with diode laser for the first and alexandrite laser for the next two sessions.Findings: Overall, 111 patients (57 patients in the alexandrite laser group and 54 patients in the sequential diode-alexandrite laser group) were evaluated. There was no statistically significant difference in the mean hair reduction of the two groups during the treatment. Except for the first session, there was no significant difference in patient satisfaction between the two groups (P > 0.05). No significant difference was found between groups one month, three months and six months after the last treatment (P > 0.05). Conclusion: There was no significant difference between sequential treatment with diode and alexandrite lasers versus alexandrite laser alone in the treatment of hirsutism. We suggest that the efficacy of sequential treatment with other laser systems should be evaluated against single treatment methods in the future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hirsutism
 • Diode laser
 • Alexandrite laser
 1. Haedersdal M, Wulf HC. Evidence-based review of hair removal using lasers and light sources. J Eur Acad Dermatol Venereol 2006; 20(1): 9-20.
 2. Anderson RR, Parrish JA. Selective photothermolysis: precise microsurgery by selective absorption of pulsed radiation. Science 1983; 220(4596): 524-7.
 3. Dierickx C. Laser-assisted hair removal: state of the art. Dermatologic Therapy 2000; 13(1): 80-9.
 4. Handrick C, Alster TS. Comparison of long-pulsed diode and long-pulsed alexandrite lasers for hair removal: a long-term clinical and histologic study. Dermatol Surg 2001; 27(7): 622-6.
 5. Bashour M. Laser Hair Removal. [Online]. 2012 [cited 13 Apr 2012]; Available from: URL: http://emedicine.medscape.com/article/843831-overview
 6. Jin HZ, Wang JB, Jiang GT, Wang HW, Liu YH, Zuo YG, et al. Effectiveness and safety of long-pulsed Alexandrite laser for hair removal in 1702 patients. Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao 2006; 28(2): 210-3 .[In Chinese].
 7. Hussain M, Polnikorn N, Goldberg DJ. Laser-assisted hair removal in Asian skin: efficacy, complications, and the effect of single versus multiple treatments. Dermatol Surg 2003; 29(3): 249-54.
 8. Bouzari N, Tabatabai H, Abbasi Z, Firooz A, Dowlati Y. Laser hair removal: comparison of long-pulsed Nd:YAG, long-pulsed alexandrite, and long-pulsed diode lasers. Dermatol Surg 2004; 30(4 Pt 1): 498-502.
 9. Eremia S, Li C, Newman N. Laser hair removal with alexandrite versus diode laser using four treatment sessions: 1-year results. Dermatol Surg 2001; 27(11): 925-9.
 10. Amin SP, Goldberg DJ. Clinical comparison of four hair removal lasers and light sources. J Cosmet Laser Ther 2006; 8(2): 65-8.
 11. Rasheed AI. Uncommonly reported side effects of hair removal by long pulsed-alexandrite laser. J Cosmet Dermatol 2009; 8(4): 267-74.