اثر ژل موضعی بومادران همراه با تزریق داخل ضایعه‌ی گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز جلدی حاد نوع روستایی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات پوست و سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه فارماکوگنوزی، دانشکده‌ی داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی دکترای داروسازی، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: لیشمانیوز هنوز هم یکی از عفونت‌های انگلی بومی در بسیاری از کشورها و از جمله ایران می‌باشد. در طول دهه‌های گذشته، مطالعات بسیاری برای دستیابی به بهترین روش درمان لیشمانیوز جلدی به روش طبی یا جراحی در ایران و در سراسر جهان انجام شده است. با این حال، هنوز هم هیچ روش مشخص و منحصر به فردی برای درمان این بیماری با ایمنی مطلوب و تأثیر کافی موجود نمی‌باشد. در برخی از مطالعات بالینی، استفاده‌ی موضعی از گیاهان سنتی مانند بومادران به عنوان درمان کمکی در درمان لیشمانیوز جلدی همراه با عوامل دارویی دیگر، اشاره گردیده است که تأثیر مناسبی در بهبودی ضایعات داشته است. این مطالعه به منظور بررسی اثر بومادران موضعی همراه با تزریق داخل ضایعه‌ی گلوکانتیم در ضایعات حاد لیشمانیوز انجام شد.روش‌ها: 60 بیمار مبتلا به لیشمانیوز جلدی حاد تأیید شده به این مطالعه وارد شدند. بیماران به طور تصادفی به دو گروه تقسیم گردیدند. برای گروه اول مصرف دو بار در روز ژل موضعی بومادران 5 درصد (حاوی پلی‌فنل 5 درصد) تجویز گردید. برای بیماران گروه دوم از دارونما به مدت چهار هفته استفاده گردید. در هر دو گروه تزریق هفتگی گلوکانتیم داخل ضایعه نیز انجام شد.یافته‌ها: تفاوت آماری قابل توجهی بین دو گروه با توجه به سن، جنس و مدت زمان ابتلا به این بیماری وجود نداشت. همچنین، تفاوت قابل توجهی در میزان درمان کامل و نسبی بین این دو گروه موجود نبود) 35/0 = .(P واکنش به تجویز دارو از جمله قرمز شدن زخم در 8 مورد در گروه بومادران و 2 مورد در گروه دارونما، خارش شدید در یک مورد در گروه بومادران و افزایش ترشح زخم در یک مورد دیگر در گروه بومادران مشاهده شد (014/0 = .(Pنتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه‌ی حاضر، تفاوت معنی‌داری در درمان ضایعات با ژل بومادران و ژل دارونمای موضعی به عنوان داروی کمکی به همراه تزریق داخل ضایعه‌ی گلوکانتیم در درمان ضایعات جلدی انگل حاد وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Efficacy of Achillea Millefolium Topical Gel Along with Intralesional Injection of Glucantime in the Treatment of Acute Cutaneous Leishmaniasis

نویسندگان [English]

 • Fariba Jaffary 1
 • Mohammad Ali Nilforoushzadeh 2
 • Naser Tavakoli 3
 • Behzad Zolfaghari 3
 • Foroud Shahbazi 4
1 Associate Professor, Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate professor, Skin and Stem Cell Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Pharmacognosy, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Student of Pharmacy, Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center And Student Research committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Leishmaniasis is still one of the endemic parasitic infections in many countries, such as Iran. During the past decades, many reaserches have studied medical and surgical approaches to treatment of cutaneous leishmaniasis in Iran and the world in order to achieve the best option. However, there is still no single definite and unique approach available for treatment of this disease with optimal safety and efficacy. Some clinical studies have focused on topical use of traditional herbs, such as Achilles millefolium (Yarrow), as an adjutant treatment of cutaneous leishmaniasis along with other approaches, and showed its suitable impact on the healing of lesions. This study was carried out to evaluate the effect of topical Achilles millefolium in conjunction with intralesional glucantime on acute cutaneous leishmanial lesions.Methods: sixty patients with confirmed acute cutaneous leishmaniasis were recruited in this study. Patients were randomly allocated to two groups to receive topical gel of Achilles millefolium 5% twice daily (containing 5% polyphenol) (group A) or placebo (group B) for four weeks along with a weekly injection of intralesional Glucantime.Findings: There was no significant difference between the two groups according to age, gender, and duration of the disease. Moreover, there was no significant difference in complete and relative cure rates between the two groups (P = 0.35). Application site reactions occurred in 12 patients; including redness in 8 cases in group A and 2 cases in group B, severe itching in 1 case in group A, and increasing of wound secretion in another case in group A (P = 0.014). Conclusion: Given the results of the present study, there is no significant difference in cure rates of lesions between yarrow and placebo topical gels as adjuvant drugs with intralesional glucantime in the treatment of acute cutaneous leishmanial lesions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cutaneous leishmaniasis
 • Achilles millefolium
 • Glucantime
 1. Klaus SN, Frankenburg S, Ingber A. Epidemiology of cutaneous leishmaniasis. Clin Dermatol 1999; 17(3): 257-60.
 2. Desjeux P. The increase in risk factors for leishmaniasis worldwide. Trans R Soc Trop Med Hyg 2001; 95(3): 239-43.
 3. Herwaldt BL. Leishmaniasis. Lancet 1999; 354(9185): 1191-9.
 4. Bari AU. Clinical spectrum of cutaneous leishmaniasis: an overview from Pakistan. Dermatol Online J 2012; 18(2): 4.
 5. Sousa AQ, Parise ME, Pompeu MM, Coehlo Filho JM, Vasconcelos IA, Lima JW, et al. Bubonic leishmaniasis: a common manifestation of Leishmania (Viannia) braziliensis infection in Ceara, Brazil. Am J Trop Med Hyg 1995; 53(4): 380-5.
 6. Soto JM, Toledo JT, Gutierrez P, Arboleda M, Nicholls RS, Padilla JR, et al. Treatment of cutaneous leishmaniasis with a topical antileishmanial drug (WR279396): phase 2 pilot study. Am J Trop Med Hyg 2002; 66(2): 147-51.
 7. Barral A, Guerreiro J, Bomfim G, Correia D, Barral-Netto M, Carvalho EM. Lymphadenopathy as the first sign of human cutaneous infection by Leishmania braziliensis. Am J Trop Med Hyg 1995; 53(3): 256-9.
 8. Luize PS, Tiuman TS, Morello LG, Maza PK, Ueda-Nakamura T, Dias Filho BP, et al. Effects of medicinal plant extracts on growth of Leishmania (L.) amazonensis and Trypanosoma cruzi. Rev Bras Cienc Farm 2005; 41(1): 85-94.
 9. Berman JD. Human leishmaniasis: clinical, diagnostic, and chemotherapeutic developments in the last 10 years. Clin Infect Dis 1997; 24(4): 684-703.
 10. Croft SL, Yardley V. Chemotherapy of leishmaniasis. Curr Pharm Des 2002; 8(4): 319-42.
 11. Reithinger R, Mohsen M, Wahid M, Bismullah M, Quinnell RJ, Davies CR, et al. Efficacy of thermotherapy to treat cutaneous leishmaniasis caused by Leishmania tropica in Kabul, Afghanistan: a randomized, controlled trial. Clin Infect Dis 2005; 40(8): 1148-55.
 12. Rakcheev AP, Chistiakova IA, Kamennykh PV. The successful treatment of cutaneous leishmaniasis with an argon laser. Vestn Dermatol Venerol 1989; (12): 53-5. [In Russian].
 13. Lerner EA, Grevelink SA. Leishmaniasis. In: Arndt KA, Leboil PE, Robinson JK, Wintroub BU, editors. Cutaneous medicine and surgery. Philadelphia, PA: Saunders; 1996.
 14. Vardy D, Barenholz Y, Cohen R, Zvulunov A, Biton A, Klaus S, et al. Topical amphotericin B for cutaneous leishmaniasis. Arch Dermatol 1999; 135(7): 856-7.
 15. Zerehsaz F, Salmanpour R, Handjani F, Ardehali S, Panjehshahin MR, Tabei SZ, et al. A double-blind randomized clinical trial of a topical herbal extract (Z-HE) vs. systemic meglumine antimoniate for the treatment of cutaneous leishmaniasis in Iran. Int J Dermatol 1999; 38(8): 610-2.
 16. Dowlati Y. Cutaneous leishmaniasis: clinical aspect. Clin Dermatol 1996; 14(5): 425-31.
 17. Fournet A, Barrios AA, Munoz V, Hocquemiller R, Cave A. Effect of natural naphthoquinones in BALB/c mice infected with Leishmania amazonensis and L. venezuelensis. Trop Med Parasitol 1992; 43(4): 219-22.
 18. Nilforoushzadeh MA, Shirani-Bidabadi L, Zolfaghari-Baghbaderani A, Saberi S, Siadat AH, Mahmoudi M. Comparison of Thymus vulgaris (Thyme), Achillea millefolium (Yarrow) and propolis hydroalcoholic extracts versus systemic glucantime in the treatment of cutaneous leishmaniasis in balb/c mice. J Vector Borne Dis 2008; 45(4): 301-6.
 19. Nilforoushzadeh MA, Jaffary F, Moradi S, Derakhshan R, Haftbaradaran E. Effect of topical honey application along with intralesional injection of glucantime in the treatment of cutaneous leishmaniasis. BMC Complement Altern Med 2007; 7: 13.
 20. MohebAli M, Chenari A, Nazari M. The efficacy of Cassia Fistula on leishmaniasis major ulcer in Balb-C Mice. Pajoohandeh J 1999; 13: 9-14.
 21. Siadat AH, Shirani Bidabadi L, Zolfaghari Baghbaderani A, Saberi S, Nilforoushzadeh MA, Jooya A MM. Topical combination (Azithromycin, fluconazole, metronidazole) and systemic glucantime treatments for cutaneous leishmaniasis. J Cell tissue Res 2007; 7: 1137-40.
 22. Jaffary F, Nilforoushzadeh MA, Tavakoli N, Zolfaghari B, Shahbazi F. Contact reactions due to achillea millefolium gel Used in the treatment of cutaneous leishmaniasis. Electronic Journal of Pharmacology and Therapy 2011; 4: 5-7.
 23. Mark KA, Brancaccio RR, Soter NA, Cohen DE. Allergic contact and photoallergic contact dermatitis to plant and pesticide allergens. Arch Dermatol 1999; 135(1): 67-70.
 24. Final report on the safety assessment of Yarrow (Achillea millefolium) Extract. Int J Toxicol 2001; 20(Suppl 2): 79-84.