ارزیابی شیوع ژن‌های pbp1a، pbp2x و pbp2b در ایجاد مقاومت به پنی‌سیلین در سویه‌های Streptococcus pneumoniae جدا شده از بخش‌های مراقبت ویژه

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه میکروبیولوژی، جهرم، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه میکروبیولوژی، جهرم، ایران

3 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، باشگاه پژوهشگران جوان، جهرم، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از مسایل اصلی قابل توجه در مورد Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae) ظهور مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها به ویژه پنی‌سیلین است. هدف از این پژوهش ارزیابی نقش ژن‌های متصل شونده به پنی‌سیلین در مقاومت به پنی‌سیلین در سویه‌های S. pneumoniae جدا شده از بخش مراقبت‌های ویژه بود. روش‌ها: این پژوهش یک بررسی مقطعی-توصیفی بود که بر روی 62 سویه‌ی مشکوک به S. pneumoniae جدا شده از بیماران بستری در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های نمازی و شهید فقیهی شیراز از سال 1388 تا 1389 انجام شد. در ابتدا کلنی‌های مشکوک با استفاده از تست‌های فنوتیپی و بیوشیمیایی تعیین هویت مقدماتی شدند. تأیید سویه‌های جداسازی شده بر اساس وجود ژن lytA انجام گرفت. مقاومت آنتی‌بیوتیکی با استفاده از روش استاندارد دیسک دیفیوژن CLSI (Clinical and laboratory standard institute) انجام شد. مقاومت مولکولی نسبت به پنی‌سیلین با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ژن‌های pbp1a (Penicillin-binding protein 1a)، pbp2b (Penicillin-binding protein 2b) و pbp2x (Penicillin-binding protein 2x) انجام شد. یافته‌ها: از مجموع نمونه‌های مورد بررسی، در 50 مورد (64/80 درصد) S. pneumoniae با استفاده از آزمون Polymerase chain reaction (PCR) تأیید گردید. از S. pneumoniae‌های جدا شده، 20 سویه (40 درصد) نسبت به پنی‌سیلین حساس، 10 سویه (20 درصد) نیمه حساس و 20 سویه (40 درصد) مقاوم بودند. در ارزیابی سویه‌های نیمه حساس و مقاوم 6 مورد (20 درصد) دارای ژن pbp1a و 1 مورد (33/3 درصد) ژن pbp2x بودند. ژن pbp2b در هیچ کدام از سویه‌ها شناسایی نشد. نتیجه‌گیری: به‌دلیل فراوانی اندک ژن‌های مقاومت pbps ارزیابی سایر مکانیسم‌های مولکولی مقاومت به پنی‌سیلین پیشنهاد می‌گردد. واژگان کلیدی: Streptococcus pneumoniae، مقاومت به پنی‌سیلین، پروتئین باند شونده به پنی‌سیلین

عنوان مقاله [English]

The Role of Pbp1a, Pbp2b and Pbp2x Genes in Penicillin Resistance in S. Pneumoniae Strains Isolated from ICUs

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kargar 1
  • Maryam Baghernejad 2
  • Sadegh Ghorbani Dalini 3
1 Associate Professor, Department of Microbiology, Jahrom Branch, Islamic Azad University, Jahrom, Iran
2 Department of Microbiology, Jahrom Branch, Islamic Azad University, Jahrom, Iran
3 Department of Microbiology, Young Researchers' Club, Jahrom Branch, Islamic Azad University, Jahrom, Iran
چکیده [English]

Background: A major concern about S. pneumoniae is the emergence of resistance to antibiotics, especially to penicillin. The aim of this study was to assess the role of PBPs gene in penicillin resistance of S. pneumoniae strains isolated from two intensive care units (ICUs).. Methods: This cross-sectional study was carried out on 62 samples suspected to S. pneumoniae isolated from patients who were admitted to ICUs of Namazi and Shahid Faghihi Hospitals, Shiraz, Iran, in 2010-2011. At first suspected colonies were identified by phenotypic and chemical tests. Organisms were confirmed to be S. pneumoniae on the basis of the presence of lytA gene by polymerase chain reaction (PCR) method. Antibiotic resistance was evaluated according to Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Molecular analyses of penicillin resistance were carried out using specific primers for pbp1a, pbp2b and pbp2x genes. Findings: Of total samples, 50 (80.64%) isolates were confirmed to be S. pneumoniae by PCR assay. Of these isolates, 20 (40%), 10 (20%), and 20 (40%) strains were sensitive, moderately sensitive, and resistant to penicillin, respectively. Out of resistant and moderately sensitive strains, 6 (20%) and 1 (3.33%) strains harbored pbp1a and pbp2x genes, respectively. However, pbp2b was not identified in any samples. Conclusion: Monitoring other kinds of resistance mechanisms is recommended due to the low frequency of pbps genes. Keywords: S. pneumoniae, Penicillin resistance, Penicilline-binding proteins