بررسی حساسیت ایزوله‌های مایکوباکتریوم غیر توبرکلوزیس نمونه‌های آب شهراصفهان به داروهای ضد مایکوباکتریایی رایج با استفاده از روش E-test

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته ی تحقیقات دانشجویی، گروه میکروبیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه میکروبیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مایکوباکتریوم‌های غیر توبرکلوزیس که پیش‌تر تنها به عنوان مایکوباکتریوم‌های محیطی شناخته می‌شدند، به دلیل افزایش بیماری‌های نقص ایمنی در دهه‌های اخیر اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده‌اند. بنابراین بررسی حساسیت باکتری مایکوباکتریوم در جهت درمان بیماران مبتلا به عفونت‌های مایکوباکتریال از اهمیت بسزایی برخوردار است. روش‌ها: در این مطالعه نمونه‌های آب از منابع مختلف اصفهان جهت بررسی وجود مایکوباکتریوم‌های محیطی تهیه و کشت داده شد. پس از تعیین گونه، برای تعیین حساسیت 14 ایزوله‌ی مایکوباکتریوم غیر توبرکلوزیس (Non tuberculosis mycobacterium یا NTM) از روش E-test (Epsilometer test) استفاده گردید. یافته‌ها: میزان حداقل غلظت مهاری (Minimal inhibitory concentration یا MIC) برای 8 آنتی‌بیوتیک رایج علیه ایزوله‌های مایکوباکتریوم غیر توبرکلوزیس مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد مقاومت گونه‌های مختلف مایکوباکتریوم غیر توبرکلوز نسبت به ریفامپین و ایزونیازید بالا و نسبت به سایر داروها بسته به گونه‌ی باکتری متفاوت می‌باشد. واژگان کلیدی: مایکوباکتریوم غیر توبرکلوز، مقاومت آنتی‌بیوتیکی، E-test

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Sensitivity of Nontuberculous Mycobacterial Species Isolated from Water Samples to Conventional Antimycobacterial Drugs using E-Test Method

نویسندگان [English]

  • Ensieh Sarikhani 1
  • Bahram Nasr Isfahani 2
  • Nafiseh Sadat Hosseini 3
  • Tahmineh Narimani 3
1 MSc Student, Student Research Committee, Department of Microbiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Microbiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Department of Microbiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Nontuberculous mycobacteria were only known as environmental bacteria. However, they have recently been identified as important pathogens due to the increased prevalence of immunodeficiency diseases. Mycobacterial susceptibility testing is thus vital in management of patients with mycobacterial infections. Methods: In this study, different samples were collected from different water sources in Isfahan, Iran. The samples were then cultured to detect environmental mycobacteria. After confirming the species, E-test was used to determine the sensitivity of 14 nontuberculous mycobacterial isolates. Findings: Minimal inhibitory concentrations of 8 current routine antibiotics against mycobacterial infections were examined. Conclusion: This study showed different nontuberculous mycobacteria to be highly resistant to rifampin and isoniazid. Resistance to other drugs was species-dependent. Keywords: Nontuberculous mycobacteria, Antibiotic resistance, E-test