مرور نظام‌مند مطالعات منتشر شده در زمینه‌ی اپیدمیولوژی توکسوپلاسموز در ایران

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،ایران

2 مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،ایران

چکیده

مقدمه: توکسوپلاسموز یک عفونت مشترک بین انسان و حیوان‍‍ات با شیوع جهانی می‌باشد که به وسیله‌ی انگل داخل سلولی به نام توکسوپلاسما گوندی ایجاد می‌شود و می‌تواند باعث عوارض شدید و مهمی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی و جنین افراد حامله شود. با توجه به اهمیت این انگل در ایجاد توکسوپلاسموز مادرزادی و همچنین ایجاد عفونت فرصت طلب در افراد ایمنوساپرس، لازم است اطلاع جامعی از وضعیت ابتلای گروه‌های مختلف جمعیتی در نقاط مختلف کشور و میزان آلودگی میزبانان اصلی و واسطه در ایران جهت تشخیص و کنترل بیماری داشته باشیم. روش‌ها: ما در این مطالعه، اطلاعات مطالعات انجام شده در مورد توکسوپلاسموز در ایران را با استفاده از موتورهای جستجوگر جمع‌آوری نمودیم و نتایج 43 مطالعه‌ی انسانی و حیوانی را در پنج منطقه‌ی جغرافیایی معتدل و مرطوب شمالی، سردسیر و کوهستانی، معتدل و خشک کوهپایه‌ای، گرم و خشک مرکزی و گرم و مرطوب جنوبی بررسی کردیم. یافته‌ها: در مناطق معتدل و مرطوب شمال ایران شیوع عفونت در سنین پایین بالا و در حدود 70 درصد، در مناطق سردسیر و کوهستانی شمال غرب و غرب ایران شیوع کلی بیماری در حد 18 تا 38 درصد، در مناطق معتدل و خشک کوهپایه‌ای غرب ایران حدود 33 تا 68 درصد، در مناطق گرم و خشک مرکزی ایران شیوع کلی به نسبت پایین و در حد 39 درصد و در مناطق گرم و مرطوب جنوب ایران شیوع در حد 20 تا 35 درصد گزارش شده است. نتیجه‌گیری: بیشترین شیوع توکسوپلاسموز به ترتیب در مناطق معتدل شمالی سپس مناطق معتدل و خشک کوهپایه‌ای و پس از آن مناطق سرد و کوهستانی شمال غرب و مرکز ایران بود و شیوع در مناطق گرم و خشک مرکزی و گرم و مرطوب جنوب به نسبت پایین بود. بیشترین تغییر سرمی در زنان در سنین باروری و در نتیجه بیشترین احتمال عفونت مادرزادی در مناطق معتدل و خشک کوهپایه‌ای دیده شد. شیوع در جنس مؤنث بیشتر از جنس مذکر بود. از نظر شغلی زنان خانه‌دار در خطر بیشتر ابتلا بودند که بایستی در مورد ارتباط با مواد دارای احتمال انتقال بیماری به ویژه در زمان حاملگی آموزش کافی داده شود. ابتلای گربه‌ها در ایران بیشتر از مقادیر جهانی بود و بیشترین گوشت‌های آلوده به کیست انگل به ترتیب مربوط به گوسفند، بز، مرغ و گاو بود. واژگان کلیدی: توکسوپلاسموز، اپیدمیولوژی، ایران

عنوان مقاله [English]

Toxoplasmosis Epidemiology in Iran: A Systematic Review

نویسندگان [English]

  • Seyed Nasser Mostafavi 1
  • Leila Jalali Monfared 2
1 Associate Professor, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Isfahan Universty of Medical sciences, Isfahan, Iran
2 Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Isfahan Universty of Medical sciences, Isfahan , Iran
چکیده [English]

Background: Toxoplasmosis is a widespread zoonosis caused by Toxoplasma gondii. It may have severe pathologic effects on the fetus in pregnant women and also on immunocompromised hosts. Considering the importance of this parasite in making congenital toxoplasmosis and severe complications in immunosuppressive patients, it is necessary to obtain comprehensive information about the parasite and to determine the prevalence of this pathogen in different populations and different areas of Iran in order to manage and diagnose the infections. Methods: In this study, we collected all information about seroepidemiology of Toxoplasma in Iran using websites and search engines. We could review the results of 43 human and animal studies in 5 geographic regions, i.e. in the humid mild northern regions, cold and mountainous northwestern and western regions, dry and mild mountainous western regions, warm and dry central regions, and warm and humid southern regions. Findings: The prevalence of toxoplasmosis in the abovementioned regions was about 70%, 18-38%, 33-68%, 39%, and 20-35%, respectively. Conclusion: The prevalence of toxoplasmosis was the highest in humid mild northern regions and the lowest in the warm and dry central regions of Iran. Mild mountainous western regions had the second high prevalence. The highest seroconversion in childbearing age was observed in the mild mountainous western regions. In these areas, the risk of congenital toxoplasmosis was also higher than other regions. The prevalence of Toxoplasma in women was more than men. Moreover, housewives were inspected to be more at risk of infection. It is therefore necessary to provide this group of women with adequate information about how the infection spreads, especially during pregnancy. In addition, the infection among Iranian cats was higher than global figures. Meat from the sheep, goat, cattle, and chicken can also contain parasitic cysts. Keywords: Toxoplasmosis, Epidemiology, Iran-