اثر لوزارتان بر دانسیته‌ی مویرگی عضله‌ی قلبی در رت‌ها‌ی دیابتی شده

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران

2 دانشیار، گروه پاتولوژی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه فیزیولوژی، دانشکدهی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: اثرات تحریکی و یا مهاری آنژیوتانسین II بر آنژیوژنز اغلب به گیرنده‌ی نوع I ‌نسبت داده می‌‌شود. با این حال تنها تعداد اندکی از مطالعات به بررسی نقش گیرنده‌ی نوع I آنژیوتانسین II بر تغییرات عروقی در قلب در دیابت پرداخته‌اند. در این مطالعه، اثر لوزارتان (بلوکر گیرنده‌ی نوع I آنژیوتانسین II) بر دانسیته‌ی مویرگی عضله قلبی در رت‌ها‌ی دیابتی مورد بررسی قرار گرفت. روش‌ها: در این مطالعه 18 رت سفید نر در سه گروه شاهد، دیابتی و دیابتی دریافت کننده‌ی لوزارتان قرار گرفتند. گروه 2 و 3 توسط استرپتوزوتوسین (55 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم به صورت دوز واحد و داخل صفاقی) دیابتی شدند. رت‌ها‌ در گروه 3 روزانه به میزان 15 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم لوزارتان به صورت داخل صفاقی (Interaperitoneal یا IP) و به مدت 21 روز دریافت کردند. رت‌ها‌ در گروه 2 حلال دارو (سالین) با حجم مساوی دریافت کردند. در ابتدا و انتهای آزمایش از رت‌ها‌ خون‌گیری شد و قلب آن‌ها جهت بررسی دانسیته‌ی مویرگی از بدن خارج شد. یافته‌ها: دانسیته‌ی مویرگی عضله‌ی قلبی در حیوانات دیابتی به طور معنی‌داری نسبت به گروه شاهد کمتر بود (05/0 > P). مصرف لوزارتان تغییر معنی‌داری در دانسیته‌ی مویرگی عضله‌ی قلب رت‌ها‌ی دیابتی ایجاد نکرد (05/0 < P). نتیجه‌گیری: به نظر می‌‌رسد مصرف لوزارتان نمی‌‌تواند اثر مفیدی بر افزایش دانسیته‌ی مویرگی در قلب رت‌ها‌ی دیابتی داشته باشد. واژگان کلیدی: لوزارتان، آنزیوتانسین II، دانسیته‌ی مویرگی، دیابت

عنوان مقاله [English]

Effects of Losartan on Capillary Density in Cardiac Muscles of Diabetic Rats

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Fallahzadeh 1
  • Noushin Afsharmoghaddam 2
  • Majid Khazaei 3
1 Department of Physiology, School of Medicine, Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, Iran
2 Associate Professor, Department of Pathology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Physiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Stimulatory and/or inhibitory effects of angiotensin II is attributed to angiotensin receptor I. A few studies investigated the role of angiotensin receptor I on cardiovascular system in diabetic subjects. In this study, we evaluated the effects of losartan, an angiotensin II receptor I blocker, on myocardial capillary density in diabetic rats. Methods: A total number of 18 male rats were divided into 3 groups of control, diabetic, and diabetic receiving losartan. Diabetes was induced by intraperitoneal injection of streptozotocin (55 mg/kg). A daily dose of 15 mg/kg intraperitoneal losartan was injected to the treatment group. After 21 days, blood samples were taken and myocardial tissue was evaluated by immunohistochemistry. Findings: Myocardial capillary density in diabetic animals was lower than the control group (P ˂ 0.05). Losartan could not significantly change capillary density in myocardial tissue of the diabetic rats (P ˃ 0.05). Conclusion: It seems that losartan administration does not have beneficial effects on myocardial capillary density in diabetic animals. Keywords: Losartan, Angiotensin II, Capillary density, Diabetes