مقایسه‌ی سطح پلاسمایی بتاناتریورتیک پپتید مغزی در بیماران دمانس عروقی و بیماران با سابقه‌ی سکته‌ی مغزی بدون دمانس

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه داخلی اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد عمران ( ژئوتکنیک )، گروه عمران، دانشکده‌ی فنی مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به افزایش روزافزون بیماری‌های عروقی به دلیل تغییرات سبک زندگی و همچنین بالا رفتن سن امید به زندگی و بالطبع افزایش بیماران مبتلا به انواع دمانس از جمله دمانس عروقی و مشکلات فراوان این بیماران از نظر کیفیت زندگی خود و اطرافیان، به نظر می‌رسد پیدا کردن مارکری برای تشخیص زودرس بیماری کاربردی است. همچنین نظر به این که افزایش بتاناتریورتیک پپتید (Beta natriuretic peptide یا BNP) در دمانس‌های عروقی به عنوان یک تست تشخیصی قابل اعتماد مطرح نشده است، بنابراین انجام این تحقیق در راستای بررسی‌ پاراکلینیک و تشخیص زودرس دمانس‌ عروقی ضروری بود. روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه‌ی مقطعی بود که در سال 1390 در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) اصفهان به انجام رسید. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه شامل بیماران مبتلا به دمانس عروقی، بیماران مبتلا به سکته‌ی مغزی بدون دمانس و یک گروه افراد عادی به عنوان گروه شاهد بود. با گرفتن نمونه‌‌ی خون، سطح پلاسمایی BNP در هر سه گروه تعیین گردید. اطلاعات به دست آمده وارد رایانه شد و به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS مورد آنالیز آماری قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین سطح BNP در گروه شاهد، دمانس و سکته‌ی مغزی بدون دمانس به ترتیب 2/13 ± 71/24، 9 ± 08/83 و 4/12 ± 57/51 پیکوگرم در میلی‌لیتر بود و طبق آزمون One way ANOVA، میانگین سطح BNP در سه گروه مذکور اختلاف معنی‌داری داشت (001/0 > P). نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه و مقایسه‌ی آن با مطالعات مشابه، به نظر می‌رسد که سطح پلاسمایی BNP ارزش پیش‌گویی کننده برای تشخیص زودرس دمانس عروقی داشته باشد. همچنین می‌توان از آن برای شناسایی افراد با سابقه‌ی بیماری‌های عروقی و سکته‌ی مغزی که در معرض خطر ابتلا به دمانس عروقی قرار دارند استفاده نمود. واژگان کلیدی: دمانس عروقی، سکته‌ی مغزی، زوال عقل، بتاناتریورتیک پپتید

عنوان مقاله [English]

Plasma Levels of Brain Natriuretic Peptide: A Comparison between Vascular Dementia Patients and Stroke Patients without Dementia

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saadatnia 1
  • Mohammad Reza Najafi 1
  • Afshan Farshadmehr 2
  • Seyed Mahdi Sadeghiyeh 3
1 Associate Professor, Department of Neurology, Isfahan Neurosciences Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Department of Civil Engineering, School of Engineering, The University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Changes in lifestyle in recent years have led to increase prevalence of cardiovascular diseases. On the other hand, longer life expectancy has resulted in higher numbers of demented patients including those with vascular dementia (VD). Since VD patients encounter many problems that decrease their quality of life, finding a marker for early detection of the disease is necessary. Measuring plasma levels of brain natriuretic peptide (BNP) might be helpful for early detection of VD. Methods: This cross-sectional study was conducted in Alzahra Hospital, Isfahan, Iran during 2011. We selected 2 groups of VD patients and ischemic stroke patients without dementia (ISwD). A group of healthy individuals was also included as the control group. Plasma levels of BNP were measured in all groups. Demographic data was also collected and recorded in a special checklist. Finally, data was analyzed by SPSS. Findings: Mean levels of BNP in the control, VD, and ISwD groups were 24.71 ± 13.2, 83.08 ± 9, and 51.57 ± 12.4 pg/ml, respectively. One way analysis of variance (ANOVA) revealed a significant difference between the three groups (P < 0.001). Conclusion: According to the results of this study, plasma level of BNP is a reliable marker for early detection and prediction of VD. This marker can also be used for identifying patients with history of cardiovascular diseases and stroke that are at the risk of VD. Keywords: Vascular dementia, Ischemic stroke, Brain natriuretic peptide