تأثیر یک برنامه‌ی تمرین درمانی بر دامنه‌ی حرکتی مفاصل، آمادگی هوازی و اضطراب بیماران هموفیلی نوع A

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی، دانشکده‌ی تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده‌ی تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 پزشک عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، اصفهان، ایران

4 متخصص پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر یک برنامه‌ی تمرین درمانی بر دامنه‌ی حرکتی مفاصل، آمادگی هوازی و اضطراب بیماران مبتلا به هموفیلی نوع A بود. روش‌ها: نمونه‌ی مورد استفاده در این تحقیق شامل 20 مرد مبتلا به هموفیلی نوع A بود. پس از پر کردن فرم رضایت‌نامه توسط آزمودنی‌ها، از آن‌ها طی یک هفته آزمون‌های اولیه به عمل آمد. سپس آزمودنی‌ها به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. نمونه‌ها در گروه تجربی در برنامه‌ی تمرینی منتخب به مدت 8 هفته، هفته‌ای 3 جلسه شرکت نمودند. پس از مداخله تمامی‌آزمون‌های مورد استفاده در پیش آزمون از دو گروه به عمل آمد. از آزمون‌های Paired-t و کوواریانس جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. یافته‌ها: میانگین سنی شرکت کنندگان 07/8 ± 55/22 سال، میانگین قد آن‌ها 42/12 ± 17/172 سانتی‌متر و میانگین وزن آن‌ها 14/21 ± 88/60 کیلوگرم بود. نتایج بهبود معنی‌داری را در دامنه‌ی حرکتی مفاصل (مچ پا، زانو، ران، شانه و آرنج)، آمادگی هوازی و اضطراب در گروه تجربی پس از مشارکت در برنامه‌ی تمرین درمانی منتخب نشان داد (05/0 > P). همچنین مقادیر بین گروهی تفاوت معنی‌داری را در دامنه‌ی حرکتی، آمادگی هوازی و اضطراب بین گروه‌های تجربی و شاهد پس از پایان دوره‌ی تمرین درمانی نشان داد (05/0 > P). نتیجه‌گیری: تمرینات بدنی می‌توانند باعث ارتقای عوامل جسمانی و روانی بیماران مبتلا به هموفیلی گردد. بنابراین این تمرینات باید با وسعت بیشتری به عنوان جزئی از فرایند درمان بیماران هموفیلی مورد توجه قرار گیرند. واژگان کلیدی: هموفیلی، دامنه‌ی حرکتی، آمادگی هوازی، اضطراب، فاکتورهای انعقادی

عنوان مقاله [English]

The Effects of An Exercise Therapy Program on Joint Range of Motion, Aerobic Fitness, and Anxiety of Hemophilia A Patients

نویسندگان [English]

  • Mehdi Dehghani Firoozabadi 1
  • Reza Mahdavinejad 2
  • Majid Ghias 3
  • Reza Rouzbehani 4
  • Mehdi Dehghani 1
1 Department of Physical Education, School of Physical Education and Sport Sciences, The University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Physical Education, School of Physical Education and Sport Sciences, The University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 General Practitioner, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Specialist in Community and Preventive Medicine, Researcher, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The purpose of this study was to survey the effects an exercise therapy program on joint range of motion (ROM), aerobic fitness, and anxiety of patients with hemophilia A. Methods: This study included 20 male hemophilia A patients (age: 22.55 ± 8.07 years; height: 172.17 ± 12.42 cm, weight: 60.88 ± 12.88 kg). After filling consent forms by subjects, pretests were performed during 1 week. The subjects were then randomly allocated into two groups. The experimental group participated in a selected exercise therapy program 3 times a week for 8 weeks. Finally, all tests were repeated as posttests. Descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics including paired sample t-test and analysis of covariance were used to analyze data. The significance level was considered as P < 0.05. Findings: There were significant improvements in joints (ankle, knee, hip, shoulder, and elbow) ROM, aerobic fitness, and anxiety of the experimental group after participating in the exercise therapy program (P < 0.05). Moreover, comparisons between groups showed significant differences in joints ROM, aerobic fitness, and anxiety between the experimental and control groups after the intervention (P < 0.05). Conclusion: Correctly designed and performed physical activities can improve levels of physical and psychological factors in hemophilia patients. They should thus be considered seriously as a part of treatment for these patients. Keywords: Hemophilia, Range of motion, Aerobic fitness, Anxiety, Coagulant factors