بررسی الگوهای ریبوتایپی سویه‌های سالمونلا انتریکا سروتایپ انتریتیدیس در نمونه‌های جدا شده از بیماران در تهران

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: باکتری سالمونلا انتریکا زیرگونه‌ی انتریکا سروتایپ انتریتیدیس مهم‌ترین عامل در ابتلا به بیماری سالمونلوز در انسان است. همچنان شیوع عفونت‌های سالمونلا انتریتیدیس به خصوص در دهه‌ی اخیر در حال افزایش است. هدف از این مطالعه، بررسی ریبوتایپ‌های سویه‌های سالمونلا انتریکا سروتایپ انتریتیدیس جدا شده از بیماران مشکوک به عفونت با این باکتری بستری شده در بیمارستان‌های تهران با استفاده از روش ریبوتایپینگ بود. روش‌ها: در یک مطالعه‌ی توصیفی، از فروردین 1387 لغایت مرداد ماه 1389 طبق روش استاندارد 650 نمونه‌ی بالینی از جمله مدفوع، خون، ادرار و غیره از بیماران مشکوک به عفونت با سالمونلا از برخی بیمارستان‌های تهران جمع‌آوری شد. از روش‌های استاندارد باکتریولوژیکی و سرولوژیکی جهت جداسازی و تعیین هویت ایزوله‌های باکتریایی استفاده گردید. در نهایت جهت تایپینگ ایزوله‌های جدا شده از روش ریبوتایپینگ استفاده شد. یافته‌ها: تکنیک ریبوتایپینگ با استفاده از آنزیم برش دهنده‌ی PstI توانست تمام ایزوله‌های جدا شده‌ی سروتایپ انتریتیدیس را تایپ‌بندی نماید. الگوی باندی به دست آمده در تمامی ایزوله‌ها دارای اندازه‌ای بین 4/1 و 8/16 کیلوباز بود. در مجموع 27 ایزوله متعلق به سروتایپ انتریتیدیس، به 3 دسته‌ی 1d تا 3d دسته‌بندی شدند. بیشترین تعداد سویه (20 مورد) در دسته‌ی 1d قرار داشت. نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده در این تحقیق حکایت از آن داشت که سویه‌های در گردش سالمونلا انتریتیدیس در تهران، به طور عمده مربوط به یک ریبوتایپ می‌باشند. واژگان کلیدی: سالمونلا انتریتیدیس، ریبوتایپینگ، سالمونلوز

عنوان مقاله [English]

A Study of Ribotype Patterns of Salmonella Enterica Serovar Enteritidis Strains Isolated in Tehran, Iran

نویسندگان [English]

  • Reza Ranjbar 1
  • Meysam Sarshar 2
  • Saeid Morovvati 1
1 Associate Professor, Molecular Biology Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Molecular Biology Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Salmonella enterica serovar enteritidis is currently the most frequent serovar causing salmonellosis in humans. The incidence of gastrointestinal infections caused by S. enteritidis increased during the last decade. The aim of this study was to evaluate the genetic diversity of S. enteritidis isolates from Tehran (Iran) hospitals using ribotyping methods. Methods: In a descriptive study from April 2008 to December 2011, clinical samples such as fecal and blood specimens of the cases having symptoms of salmonellae infection were collected from different hospitals in Tehran. Salmonella isolation was carried out by bacteriological and serological methods. The relationship between the strains was determined using ribotyping. Finding: Of 68 Salmonella spp. strains, 29 isolates were S. enteritidis. Ribotyping was able to differentiate all isolates. The size of the bands ranged from 1.4 to 16.8 kb in all ribotypes. S. enteritidis isolates were divided into three clusters (1d to 3d). Most strains (20) belonged to the 1d cluster. Conclusion: Our results indicated that S. enteritidis strains circulating in Tehran mainly belong to a limited ribotype. Keywords: Salmonella enteritidis, Salmonellosis, Ribotyping