بررسی توزیع فراوانی اندیکاسیون‌های انجام سی‌تی اسکن در کودکان زیر 2 سال با ترومای خفیف سر

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه طب اورژانس، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ارزیابی کودکان با ترومای خفیف سر با هدف مشخص کردن بیماران با آسیب تروماتیک مغزی و پیش‌گیری از بدتر شدن و آسیب ثانویه و در عین حال محدود کردن روش‌های غیر ضروری تصویربرداری انجام می‌شود. هدف مطالعه‌ی حاضر، بررسی توزیع فراوانی اندیکاسیون‌های انجام سی‌تی اسکن در کودکان زیر 2 سال مراجعه کننده با ترومای خفیف سر بود. روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی پرونده‌ی 100 کودک زیر 2 سال با ترومای خفیف مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات سن، جنس، مکانیسم ضربه به سر، میزان هوشیاری قبل از سی‌تی اسکن، وجود استفراغ تکرار شونده، کاهش سطح هوشیاری، آسیب بافت نرم کرانیوفاسیال، آسیب‌های سیستمیک دوردست و وجود ضایعات مغزی بر اساس سی‌تی اسکن در بیماران جمع‌آوری گردید و مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین سنی بیماران 1/7 ± 18 ماه بود و 63 نفر از بیماران مذکر بودند. بیشترین علت ضربه به سر سقوط از ارتفاع (66 درصد) بود. در 55 درصد بیماران سی‌تی اسکن غیرطبیعی بود. سن، جنس و مکانیسم تروما بین دو گروه سی‌تی اسکن طبیعی و غیرطبیعی تفاوت معنی‌داری نداشتند. استفراغ تکرار شونده و کاهش سطح هوشیاری در بیماران دارای سی‌تی اسکن غیرطبیعی بیش از گروه طبیعی بود، اما از نظر آماری تفاوت معنی‌داری بین گروه‌ها وجود نداشت. نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد که وجود استفراغ و کاهش سطح هوشیاری در کودکان زیر 2 سال دارای ضربه‌ی خفیف سر را نمی‌توان به تنهایی به عنوان معیارهای بروز صدمات مغزی در این بیماران جهت انجام سی‌تی اسکن در نظر گرفت. واژگان کلیدی: ترومای سر، سی‌تی اسکن، ضایعات مغزی، شکستگی جمجمه

عنوان مقاله [English]

Frequency Distribution of Indications for CT Scan in Children Under 2 Years of Age with Mild Head Trauma

نویسندگان [English]

  • Babak Masumi 1
  • Mohammad Nasr Esfahani 1
  • Mojtaba Akbari 2
  • Saba Tabarok 3
1 Assistant Professor, Department of Emergency Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Epidemiologist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The purpose of evaluating children with mild head trauma is to identify patients with traumatic brain injury and to prevent brain from deterioration and secondary damage while limiting unnecessary imaging procedures. The present study aimed to investigate the frequency distribution of indications for computed tomography (CT) scan in children under 2 years of age with mild head trauma. Methods: In this cross-sectional study, medical files of 100 children under 2 years of age with mild trauma were investigated. Data such as age, sex, mechanism of head injury, level of consciousness before CT scan, repeated vomiting, decreased level of consciousness, craniofacial soft-tissue injuries, distant systemic damages, and the possible existence of brain lesions based on patients' CT findings was collected and evaluated. Results: The mean age of patients, 63 of whom were male, was 18 ± 7.1 years. The most common cause of head injuries was falling from a height (66%). Based on CT scan findings, 55% of patients had abnormal CT findings. Age, sex, and mechanism of trauma were not significantly different between groups. Although repeated vomiting and decreased level of consciousness were more prevalent in patients with abnormal CT findings compared to those with normal results, the difference between the two groups was not significant. Conclusion: The results of the present study revealed that vomiting and decreased level of consciousness in children under 2 years of age with mild head injuries cannot be considered as the sole criteria to suspect brain injury and necessitate CT scanning. Keywords: Head trauma, CT scan, Brain lesions, Skull fractures