فراوانی بروز تشنج به دنبال مسمومیت با کاربامازپین، ارتباط تشنج با عوامل احتمالی مؤثر در بروز آن و نتیجه‌ی درمان بیماران

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دستیار،گروه بیماری‌های قلب و عروق، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مسمومیت با کاربامازپین سومین علت شایع تشنج استاتوس اپیلپتیکوس در بخش مسمومین بیمارستان نور می‌باشد. تاکنون مطالعه‌ای در خصوص میزان بروز تشنج در مسمومیت با کاربامازپین و ارتباط آن با سایر عوامل و عاقبت درمانی انجام نشده است. با توجه به این که آگاهی از عوامل مؤثر در بروز تشنج در این مسمومیت، پزشک را برای انجام اقدامات تشخیصی، درمانی و پیش‌گیری از عوارض آماده می‌نماید، مطالعه‌ای در این رابطه انجام گرفت. روش‌ها: این مطالعه به صورت گذشته‌نگر انجام شد. کلیه‌ی اطلاعات مربوط به مسمومین با کاربامازپین که به بخش مسمومین بیمارستان نور مراجعه کرده بودند، در چک لیست ساختار یافته ثبت شد و نمونه‌گیری با شیوه‌ی سرشماری انجام گرفت. سپس بیماران مورد مطالعه به دو دسته‌ی مبتلایان و غیر مبتلایان به تشنج تقسیم و عوامل احتمالی مؤثر در بروز تشنج در دو گروه مقایسه گردید. اطلاعات توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 15 مورد آنالیز قرار گرفت و از آزمون‌های آماری Student-t و Fisher's Exact جهت مقایسه‌ی فاکتورهای کمی و کیفی در بیماران استفاده شد. یافته‌ها: طی یک سال 114 بیمار مسموم با کاربامازپین به مرکز مسمومیت‌ها مراجعه کرند. تشنج در 7 درصد بیماران مشاهده گردید. میانگین دوز مصرفی دارو و اسیدیته‌ی خون در دو گروه تشنج کننده و فاقد تشنج از لحاظ آماری به طور معنی‌داری متفاوت بود. بهبودی با عارضه یا مرگ، در گروه بیماران تشنج کننده نسبت به بیماران فاقد تشنج بیشتر مشاهده گردید. نتیجه‌گیری: دوز دارویی مصرفی بالاتر، شانس بیشتری جهت بروز تشنج را در مسمویت با کاربامازپین ایجاد می‌کند و احتمال بروز اسیدوز و عوارض در بیماران دچار تشنج بیشتر از بیماران فاقد تشنج می‌باشد. واژگان کلیدی: کاربامازپین، مسمومیت، تشنج

عنوان مقاله [English]

Seizure: Carbamazepine Toxicity and Other Probable Risk Factors

نویسندگان [English]

  • Marzieh Salehi 1
  • Nastaran Eizadi-Mood 2
  • Ahmad Yaraghi 2
  • Meysam Khoshavi 3
1 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Resident, Department of Cardiovascular Diseases, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Poisoning with carbamazepine is the third most common reason for status epilepticus seizure in the poisoning ward of Nour Hospital (Isfahan, Iran). No survey has been performed on the frequency of seizure among patients poisoned with carbamazepine. The relationship of such toxicity and other effective variables and treatment outcome have not been studied either. This study aimed to identify factors affecting seizure due to carbamazepine toxicity in order to help physicians make the correct decisions. Methods: In a retrospective study, information of every patient with carbamazepine toxicity who had been admitted in Nour Hospital was collected by census sampling method. Patients were then divided into two groups of with and without seizures. The two groups were compared using independent-t and Fisher's exact tests in SPSS15. Findings: During 1 year, 114 cases were admitted and 7% of cases experienced seizures. The mean dose of drugs and pH levels were significantly different between the two groups. The frequency of patients who were discharged with a complication or died was higher in the seizure group. Conclusion: Using high doses of carbamazepine increases the risk for seizure among poisoned individuals. In addition, patients with seizure are at higher risk for acidosis, complications, and death. Keywords: Carbamazepine, Poisoning, Seizure