بررسی مقایسه‌ای تأثیر بی‌حسی اسپینال و اپیدورال بر نمره‌ی Bispectral index در بیماران تحت عمل سزارین

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیهوشی، مرکز تحق?قات ب?هوش? و مراقبت‌های و?ژه، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی،کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،ایران

چکیده

مقدمه: بی‌حسی اسپینال روی هوشیاری و BIS (Bispectral index) بیمار تأثیر می‌گذارد. برخی مطالعات نشان داده‌اند بی‌حسی اسپینال حتی بدون داروی سداتیو باعث کاهش سطح هوشیاری می‌شود. در مطالعات دیگری نیز نشان داده‌ شده است که بی‌حسی اپی‌دورال باعث کاهش عدد BIS شده است. با توجه به این که تاکنون مطالعه‌ای برای بررسی نمره‌ی BIS در بیماران تحت بی‌حسی اپی‌دورال حین عمل سزارین و همچنین مقایسه‌ی تأثیر بی‌حسی اسپینال و بی‌حسی اپی‌دورال بر نمره‌ی BIS انجام نگرفته است؛ مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای تأثیر بی‌حسی اسپینال و اپی‌دورال بر نمره‌ی BIS در بیماران تحت عمل سزارین طراحی گردید. روش‌ها: این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، دوسوکور و تصادفی بر روی گروهی از زنان باردار با ASA (American Society of Anesthesiologists) کلاس I و II که کاندید سزارین الکتیو بودند، در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان انجام شد. بیماران روی تخت به صورت یک در میان به دو گروه 65 نفره تقسیم شدند. گروه I تحت بی‌حسی اسپینال و گروه II تحت بی‌حسی اپی‌دورال قرار گرفتند. ضربان قلب، MAP (Mean arterial pressure)، BIS سطح بلوک حسی و SQI (Signal quality index)، درصد EMG (Electromyography) و‌ درجه‌ی حرارت مرکزی (تیمپانیک)‌ در زمان‌های بلافاصله بعد از انجام بی‌حسی اسپینال و اپی‌دورال و سپس در دقایق 5، 10، 15، 30، 45، 60، 90 و 120 اندازه‌گیری و ثبت ‌شد. سپس میانگین تغییرات این مقادیر مقایسه و با نرم‌افزار SPSS آنالیز شد. یافته‌ها: میانگین سن، قد، وزن، شاخص توده‌ی بدنی، مقایسه‌ی میانگین MAP، SQI، درصد EMG و درجه‌ی حرارت مرکزی در زمان‌های بلافاصله بعد از انجام بی‌حسی اسپینال و اپی‌دورال و سپس دقایق 5، 10، 15، 30، 45، 60 و 90 بین دو گروه تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. همچنین در مقایسه‌ی BIS بین دو گروه در تمام زمان‌های ذکر شده اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، BIS از زمان تزریق ماده‌ی بی‌حسی شروع به کاهش کرد. بیشترین کاهش نسبت به زمان پایه در زمان 30 و 60 دقیقه پس از تزریق بود، ولی بی‌حسی اسپینال و اپی‌دورال اثر متفاوتی بر روی عدد BIS نداشتند. واژگان کلیدی: اسپینال، اپی‌دورال، بی‌حسی، Bispectral index

عنوان مقاله [English]

A Comparison of Bispectral Index between Spinal and Epidural Anesthesia during Cesarean Section

نویسندگان [English]

  • Mitra Jabalameli 1
  • Nahid Baghban Nikoo 2
1 Associate Professor, Department of Anesthesiology, Anesthesiology and Critical Care Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student Of Medicine,, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Many studies have shown spinal anesthesia with sedative drugs to affect bispectral index (BIS). On the other hand, spinal anesthesia, even without sedative drugs, reduces the level of consciousness. It has also been suggested that BIS value decreases in cases of epidural anesthesia. The aim of this study was to compare the effects of spinal and epidural anesthesia on BIS during cesarean section. Methods : In a double-blind randomized controlled clinical trial study, a group of pregnant women with American Society of Anesthesiologists (ASA) class I or II who were elective cesarean candidates in Beheshti Hospital (Isfahan, Iran) were evaluated. The patients were divided into two groups to receive either spinal or epidural anesthesia. BIS, heart rate (HR), mean arterial pressure (MAP), signal quality index (SQI), electromyography (EMG), consciousness block level, and central temperature (tympanic) were measured in all subjects. The values were registered immediately after anesthesia and at the 5th, 10th, 15th, 30th, 45th, 60th, 90th, and 120th minutes after spinal and epidural anesthesia. The mean changes were compared and analyzed in SPSS. Results: From the recruited subjects, 65 individuals completed the study in each group and their data was analyzed. There were no significant differences between the two groups in terms of mean age, height, weight, body mass index, MAP, SQI, percent of EMG, central temperature, or recorded BIS values at any point of time. Conclusion: According to our results, BIS values during surgery start to decrease immediately after the injection of the spinal or epidural anesthesia drugs. The greatest reduction compared to baseline BIS values occurred at 30th, 45th, and 60th minutes after induction of anesthesia. However, spinal or epidural anesthesia did not have different effects on BIS values during cesarean section. Key words: Anesthesia, Bispectral index, Epidural, Spinal