ارزیابی تأثیر دکاپپتیل بر مورفولوژی و تعداد نورون‌های هرمی هیپوکامپ موش‌های شیمی ‌درمانی شده با سیکلوفسفامید

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیستشناسی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار، گروه زیستشناسی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استادیار، گروه پاتوبیولوژی، پژوهشکده‌ی آرتمیا و جانوران آبزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

مقدمه: هورمون گنادوتروپین (GnRH یا Gonadotropin release hormone) اولین هورمون کلیدی تولید مثل است. امروزه از آنالوگ‌های GnRH به طور گسترده‌ای در لقاح آزمایشگاهی و درمان سرطان‌های وابسته به هورمون‌های جنسی ناشی از مواد شیمی‌ درمانی استفاده می‌شود. به همین منظور در تحقیق حاضر تأثیر دکاپپتیل که یک آنالوگ GnRH است، بر نورون‌های ناحیه‌ی هیپوکامپ موش سوری نر بررسی شد. روش‌ها: در مطالعه‌ی حاضر از 24 سر موش سوری نر با وزن متوسط 5 ± 30 گرم پس از سازش با شرایط آزمایشگاهی استفاده شد. موش‌ها به چهار گروه تقسیم شدند. تیمار اول سیکلوفسفامید با دوز 65 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن و تیمار دوم دکاپپتیل با دوز 05/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن دریافت کردند. درموش‌های تیمار سوم ابتدا دکاپپتیل و پس از 10 روز سیکلوفسفامید با همان دوزها به صورت داخل صفاقی تزریق شد. در گروه شاهد فقط سرم فیزیولوژی استریل به روش مشابه تزریق گردید. یک ماه پس از تزریق، همه‌ی موش‌ها به روش آسان‌کشی، کشته شدند و سپس مغز و ناحیه‌ی هیپوکمپ آن‌ها جدا گردید و پس از تثبیت در فرمالین، از آن‌ها مقاطع بافتی تهیه شد. پس از رنگ‌آمیزی با هماتوکسیلن و ائوزین و پاس با میکروسکوپ نوری ساختمان بافتی هیپوکامپ مورد مطالعه قرار گرفت. یافته‌ها: نورون‌های ناحیه‌های DG (Dentate Gyrus)، CA1 و CA3 در ناحیه‌ی هیپوکمپ موش‌ها دچار تغییرات بافتی شد. در موش‌های شیمی ‌درمانی شده بیش از 60 درصد نورون‌های ناحیه‌های DG، CA3 و CA1 دچار نکروز شده بودند، در حالی که در موش‌های تیمار شده با دکاپپتیل نکروز نورون‌ها کمتر مشاهده شد. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج مطالعه‌ی حاضر می‌توان نتیجه گرفت که دکاپپتیل ضد آسیب نورونی ناحیه‌ی هیپوکمپ در حیوانات شیمی‌ درمانی شده اثر محافظتی دارد. واژگان کلیدی: موش سوری، سیکلوفسفامید، دکاپپتیل، شیمی‌ درمانی، نورون‌های هیپوکامپ

عنوان مقاله [English]

The Effects of Decapeptyl on Morphology and Quantity of Neurons in Hippocampus of Mice Treated with Cyclophosphamide

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Niakani 1
  • Farah Farokhi 2
  • Amir Tukmechi 3
1 MSc Student of Embryology and Histology, Department of Biology, School of Science, Urmia University, Urmia, Iran
2 Assistant Professor, Department of Biology, School of Science, Urmia University, Urmia, Iran
3 Assistant Professor, Department of Pathobiology, Artemia and Aquatic Animals Research Institute, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Background: Gonadotropin hormone (GnRH) is the first reproductive key hormone. Today, GnRH analogues are widely used in in-vitro fertilization and treatment of sex hormone-dependent cancers induced by the materials used in chemotherapy. Therefore, the aim of the present study was to evaluate the effects of Decapeptyl (an analogue of GnRH) on neurons of hippocampus area in male mice. Methods: In this study, 24 male mice with a mean weight of 30 g were used. After the mice were adapted to the experimental conditions, they were divided into four groups. The first group was injected with intraperitoneal (ip) cyclophosphamide (65 mg/kg of body weight). The second group was injected with Decapeptyl (0.05 mg/kg of body weight). The third group was first treated with Decapeptyl for 10 days and then injected with ip cyclophosphamide with the same dose. In the control group, only sterile saline was injected using the same method. After a month, the mice were killed. The hippocampus area was separated from the brain and after being fixed in formalin 10%, tissue sections were prepared and stained with eosin, hematoxylin, and periodic acid-Schiff (PAS) for microscopic studies. Findings: The results showed that DG, CA1, and CA3 areas of hippocampal neurons had some tissue changes. In mice that had received chemotherapy, more than 60% of the neurons in DG, CA1, and CA3 areas were necrotic, but there were a few neuronal necrotic in mice treated with Decapeptyl. Conclusion: The results of this study suggested that Decapeptyl has a supporting effect on hippocampal neuronal (hippocampus area neurons) damage in animals that received chemotherapeutic agents. Keywords: Mice, Cyclophosphamide, Decapeptyl, Chemotherapy, Hippocampal neurons