تعیین میزان آلودگی شیر مادر به آفلاتوکسین M1 در شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه فارماکولوژی و سمشناسی، دانشکده‌ی داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، گروه فارماکولوژی و سمشناسی، دانشکده‌ی داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آفلاتوکسین‌ها ترکیبات به شدت سمی هستند که موجب سرکوب سیستم ایمنی، سرطان‌زایی، موتاژنی و ناقص‌الخلقه‌زایی می‌شوند. این مطالعه با هدف بررسی میزان آلودگی شیر مادر به آفلاتوکسین M1 در شهر اصفهان صورت گرفت. از آفلاتوکسین M1 در شیر مادر به عنوان بیومارکری برای شناسایی تماس مادر با آفلاتوکسین B1 در جیره‌ی غذایی روزانه استفاده شد. روش‌ها: نمونه‌های مورد مطالعه به صورت تصادفی از بین80 مادر شیرده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان، که کودکان آن‌ها تنها شیر مادرخواران 4-2 ماهه بودند، انتخاب گردیدند. اطلاعات مربوط به مشخصات فردی و آنتروپومتریک و 24 ساعت یادامد غذایی از مادران شیرده به دست آمد. نمونه‌ها با روش ELISAی مستقیم رقابتی مورد آنالیز قرار گرفتند. یافته‌ها: شیوع آلودگی آفلاتوکسین M1 در مادران اصفهانی 25/1 درصد بود. آفلاتوکسین M1 در شیر یکی از مادران به میزان 88/6 نانوگرم در لیتر بود. آزمون آماری 2χ نشان داد مصرف سوسیس در مادر با شیر آلوده نسبت به مادران با شیر سالم به طور معنی‌داری بیشتر بود (001/0 > P). نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت تغذیه‌ی مادر در دوران شیردهی و همچنین تأثیر آفلاتوکسین‌ها به عنوان یکی از عوامل خطرزا برای رشد شیرخواران، توجه به مصرف رژیم غذایی مغذی، سالم و عاری از آلودگی با آفلاتوکسین‌ها توسط مادر شیرده ضروری به نظر می‌رسد. واژگان کلیدی: آفلاتوکسین M1، شیر مادر، تغذیه‌ی مادر، ELISA

عنوان مقاله [English]

Determination of Aflatoxin M1 in Breast Milk Samples in Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

  • Abbas Jafarian Dehkordi 1
  • Nasibeh Pourradi 2
1 Professor, Department of Pharmacology and Toxicology, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 MSc Student, Student Research Committee, Department of Pharmacology and Toxicology, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Aflatoxins are highly toxic, immunosuppressive, mutagenic, teratogenic, and carcinogenic compounds. Aflatoxin M1 (AFM1) is a hydroxylated metabolite of aflatoxin B1 (AFB1) formed in liver and excreted into breast milk. It is considered to impose certain hygienic risks to infant health. The aim of this study was to evaluate the presence of aflatoxin in breast milk using AFM1 in milk as a biomarker for exposure to AFB1. We also tried to determine the level of AFM1 in lactating mothers in Isfahan, Iran. Methods: The study was carried out on 80 lactating women who were randomly selected from 2 urban health centers. Milk samples and information on food intake were collected from the participants using the structured food-frequency questionnaire. Breast milk samples were tested to determine AFM1 levels by a competitive enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) technique. Findings: Our findings showed that the incidence of contamination with AFM1 in our participants was 1.25%. AFM1 was found only in one sample at a concentration of 6.8 ng/L. Chi-square analysis revealed the presence of AFM1 to be significantly associated with consumption of sausages (P < 0.001). AFM1 level was found to be lower than the maximum tolerable limit (25 ng/l) accepted by the European Communities and Codex Alimentarius.  Conclusion: The benefits of breast milk have been well documented. Therefore, early childhood exposure to the environmental toxicants like aflatoxins may be a critical determinant of later health effects. The findings of this study pointed out that AFM1 was present in only one milk sample. The findings confirmed the need for developing strategies to reduce exposure to aflatoxin in foods and also to routinely carry out biological monitoring of aflatoxins as a food quality control measure. Keywords: Aflatoxin M1, Breast milk, Maternal nutrition, Enzyme-linked immunosorbent assay