بررسی میزان پرولاکتین سرم در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه غدد و متابولیسم، دانشکدهی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 پزشک عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه زنان و زایمان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (Polycystic ovary syndrome یا PCO) شایع‌ترین اختلال اندوکرین در زنان سنین باروری می‌باشد و شیوع آن حدود 10 درصد گزارش شده است. علت این بیماری به طور کامل شناخته نشده است، ولی سطح سرمی برخی از هورمون‌ها غیر طبیعی می‌باشد. یکی از هورمون‌هایی که دخالت آن در ایجاد تخمدان پلی‌کیستیک هنوز مورد بحث می‌باشد، هورمون پرولاکتین است. این مطالعه با هدف تعیین سطح سرمی پرولاکتین در بیماران مبتلا به PCO انجام شد. روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه‌ی توصیفی تحلیلی بود که در سال 1390 در شهرستان اصفهان به انجام رسید. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه شامل بیماران مبتلا به PCO مراجعه کننده به کلینیک غدد و زنان این شهرستان بود. سطح سرمی پرولاکتین در افراد مورد مطالعه اندازه‌گیری شد. اطلاعات جمع‌آوری شده به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها: میانگین سطح سرمی پرولاکتین در بیماران تحت مطالعه 53/11 ± 56/18 نانوگرم بر میلی‌لیتر با دامنه‌ی81/69-56/18 بود. انجام آزمون One sample t بر روی داده‌های مذکور نشان داد که سطح پرولاکتین در بیماران مورد مطالعه با حد طبیعی آن (25 نانوگرم در میلی‌لیتر) اختلاف معنی‌داری داشت (001/0 > P). نتیجه‌گیری: با توجه به موارد ذکر شده در بالا، دست‌یابی به یک نتیجه‌گیری قطعی که بتواند ارتباط بین PCO و سطح پرولاکتین سرم را به اثبات رساند و یا این هورمون را به عنوان بیومارکری در تشخیص PCO معرفی نماید، هنوز راه طولانی در پیش دارد و نیاز به مطالعات متعدد دیگر در این زمینه می‌باشد. واژگان کلیدی: سندرم تخمدان پلی‌کیستیک، پرولاکتین

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Serum Prolactin Levels in Patients with Polycystic Ovary Syndrome

نویسندگان [English]

  • Ali Kachoie 1
  • Azimeh Jahanipoor 2
  • Ataollah Ghahiri 3
1 Associate Professor, Department of Endocrinology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 General Practitioner, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Polycystic ovary syndrome (PCOS), with a prevalence of 10%, is the most common endocrine disorder in women of reproductive age. Although the main cause of PCOS has not been identified yet, abnormal serum levels of some hormones such as increased luteinizing hormone (LH) to follicle-stimulating hormone (FSH) ratio, and free and total testosterone are suggested. Prolactin is one of the PCOS interventional hormones. The aim of this study was to measure prolactin serum levels in patients with PCOS. Methods: This descriptive analytical study was performed on PCOS patients who referred to Obstetrics and Gynecology Clinic (Isfahan, Iran) during 2011. Prolactin serum levels were measured in these patients and the data was analyzed by SPSS. Findings: The mean prolactin serum level was 18.56 ± 11.53 ng/l (range: 18.56-69.81 ng/l). It was significantly different from the normal level. One sample t-test showed a statistically significant difference (P < 0.01) between prolactin levels of the patients and the normal value (25 ng/ ml). Conclusion: Despite our results, the relation between PCOS and serum prolactin level would still need to be further investigated. Keywords: Polycystic ovary syndrome, Prolactin level