مقایسه‌ی اثر سه نوع تمرین مقاومتی، استقامتی و ترکیبی بر شاخص‌های بیوشیمیایی آسیب‌زای سلول‌های قلبی افراد فعال

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه فیزیولوژ‍ی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزش، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه فیزیولو‍ژی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزش، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه فیزیولوژ‍ی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزش، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، گروه آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

5 استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزش، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: شاخص‌های بیوشیمیایی آسیب‌زای سلول‌های قلبی، عواملی هستند که در تشخیص آسیب بافت قلب و نیز برای تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد استفاده می‌شوند. هدف از مطالعه‌ی حاضر مقایسه‌ی اثر سه نوع تمرین مقاومتی شدید (R)، استقامتی وامانده ساز (E) و ترکیبی (C) بر شاخص‌های بیوشیمیایی آسیب‌زای سلول‌های قلبی (CK-MB و cTnT) مردان فعال بود. روش‌ها: 15 مرد جوان فعال و سالم به صورت در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی‌ها سه نوع تمرین را در سه روز مختلف با فاصله‌ی زمانی 7 روز در میان اجرا کردند. نمونه‌های خونی قبل و بلافاصله بعد از تمرین گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از Paired-t، ANOVA و آزمون تعقیبی Scheffe استفاده شد. 01/0 > P معنی‌دار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: 15 مرد جوان با میانگین سنی 60/1 ± 23 سال، قد 75/3 ± 93/173 سانتی‌متر، وزن 74/8 ± 69 کیلوگرم و حداکثر اکسیژن مصرفی 87/41 ± 48/51 میلی‌لیتر با ازای هر کیلوگرم وزن بدن دردقیقه بررسی شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان CK-MB بلافاصله بعد از هر سه نوع تمرین نسبت به مقادیر پیش از تمرین به طور معنی‌داری افزایش یافت (01/0 > P)، اما بین سه نوع تمرین مقاومتی، استقامتی و ترکیبی در پس‌آزمون تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. میزان cTnT بعد از هیچیک از تمرینات افزایش معنی‌داری نداشت (01/0 = P). اما میزان آن پس از تمرین استقامتی و ترکیبی بیش از میزان آن پس از تمرین مقاومتی بود. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که با وجود افزایش مقادیر CK-MB که ممکن است ناشی از ماهیت تمرین‌ها و آسیب عضله به دلیل فعالیت شدید عضلانی در این تمرین‌ها باشد، اجرای سه نوع تمرین مقاومتی شدید، استقامتی وامانده‌ساز و ترکیبی به تغییرات معنی‌داری در میزان cTnT مردان فعال منجر نمی‌شود و نمی‌تواند آسیب قلبی را به دنبال داشته باشد. واژگان کلیدی: تمرین مقاومتی، تمرین استقامتی وامانده ساز، تمرین ترکیبی،CK-MB، cTnT

عنوان مقاله [English]

The Effects of Resistance, Endurance, and Combined Exercise on Cardiac Biomarkers in Active Subjects

نویسندگان [English]

  • Sayed Fakhradin Rejaei 1
  • Hossein Mojtahedi 2
  • Mohammad Marandi 3
  • Nader Rahnama 4
  • Ahmad Reza Movahedi 5
  • Effat Bambaeichi 3
  • Khalil Khayambashi 4
1 Department of Exercise Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Sports Injury, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
5 Assistant Professor, Department of Motor Behavior, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Cardiac biomarkers are factors that are used in the diagnosis of heart tissue damage and acute myocardial infarction. The main purpose of this study was to compare 3 types of endurance, resistance, and combined exercise on cardiac biomarkers, i.e. cardiac troponin T (cTnT) and creatine kinase isoenzymes MB (CK-MB), in active men. Methods: A total number of 15 healthy active young men with a mean age of 23 ± 1.60  years, mean height of 173 ± 3.75 cm, mean weight of 69 ± 8.74 kg, and maximal oxygen uptake (VO2 max) of 51.48 ± 1.84 mL/kg.min were selected. Each subject performed the 3 types of exercise with 7-day intervals. Blood samples were obtained before and immediately after exercise and cardiac biomarkers were evaluated. Statistical analyses were conducted using paired t-test and analysis of variance (ANOVA). Findings: Our results indicated that CK-MB increased significantly after resistance, endurance, and combined exercise (pretest value = 20.87 ± 2.39; posttest values = 25.98 ± 3.86, 26.34 ± 4.21, and 27± 2.66, respectively; a = 0.01). However, the 3 types of exercise did not result in significantly different CK-MB levels. CTnT levels did not change significantly after resistance, endurance, or combined exercise [pretest value = 0.65 ± 0.11; posttest values = 0.48 ± 0.11, 0.65 ± 0.11, and 0.77 ± 0.11, respectively; a = 0.01). Nevertheless, cTnT levels were higher after endurance and combined exercise compared to resistance exercise. Conclusion: The results indicated that despite the increased amounts of CK-MB which might have been caused by the nature of exercises and muscle damage due to intense muscular activity, none of endurance, resistance, and combined exercises triggered significant changes in cTnT levels in active men. Therefore, these types of exercise cannot be followed by heart damage. Keywords: Endurance exercise, Resistance exercise, Combined exercise, Cardiac troponin T, Creatine kinase isoenzymes MB