مقایسه‌ی میزان ایمونوگلوبولین A ترشحی بزاق در پرستاران بخش فوریت‌های پزشکی با کارمندان بیمارستان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه بهداشت حرفهای، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دستیار، گروه اطفال، دانشکده‌ی پزشکی، مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 کارشناس ارشد، گروه ایمونولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: این مطالعه با هدف ارزیابی و مقایسه‌ی میزان ایمونوگلوبولین ترشحی A (SIgA) بزاق پرستاران زن شاغل در بخش فوریت‌های پزشکی و کارکنان زن کادر اداری انجام شد. روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی 84 نفر از کارکنان شاغل در بیمارستان در دو گروه پرستاران زن شاغل در بخش فوریت‌های پزشکی و کارکنان زن شاغل در بخش‌های مختلف اداری بیمارستان انتخاب شدند (42 نفر در هر گروه). جهت بررسی SIgA، از روش ELISA استفاده شد. پس از جمع‌آوری داده‌ها، به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و از آزمون‌های آماری student-t و ANOVA استفاده شد. یافته‌ها: میانگین میزان SIgA در پرستاران 93/380 ± 04/338 و در کارمندان 70/354 ± 78/706 بود (001/0 > P). نتایج اختلاف معنی‌داری در میزان SIgA بین دو گروه پرستاران و کارمندان در گروه‌های سنی 29-20 سال (001/0 > P) و 39-30 سال (02/0 > P) را نشان داد. علاوه بر آن میزان SIgA بین دو گروه پرستاران و کارمندان با سابقه‌ی شغلی مختلف اختلاف معنی‌داری داشت. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج مطالعه‌ی حاضر کار در محیط پر فشار اورژانس تأثیر مهمی بر کاهش میزان SIgA پرستاران دارد. پژوهش حاضر پیشنهاد انجام مطالعات بیشتری در خصوص استفاده از SIgA به عنوان مشابه زیستی بالقوه (Biomarker) در مواجهه با فشار‌های روانی ارائه می‌نماید. واژگان کلیدی: ایمونوگلوبولین A ترشحی، بیمارستان، پرستار

عنوان مقاله [English]

A comparison of salivary immunoglobulin A between Nurses Working in Emergency Wards and Hospital Clerks

نویسندگان [English]

  • Parastoo Golshiri 1
  • Siyamak Pourabdian 2
  • Arash Najimi 3
  • Hamideh Mosazadeh 4
  • Javad Hasheminia 5
1 Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Occupational Health, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Department of Health Promotion and Education, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Resident, Department of Pediatrics, School of Medicine, Child Growth and Development Research Center And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Department of Immunology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The purpose of the present study was to compare salivary immunoglobulin A (SIgA) levels of female nurses working in emergency wards with those of female hospital clerks. Methods: In this descriptive-analytical study, 42 female nurses in emergency wards and 42 female clerks of hospitals were selected. SIgA levels were determined using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). The collected data was analyzed using t-test, analysis of variance (ANOVA) and Pearson's correlation coefficient. Findings: The levels of SIgA in nurses and clerks were 338.04 ± 380.93 and 706 ± 354.70, respectively (P < 0.001). SIgA levels had significant differences between 20-29 year-old and 30-39 year-old members of the two groups (P = 0.001 and P = 0.02, respectively). Moreover, SIgA levels were significantly different between nurses and clerks with different working experience. Conclusion: The results of the current study confirmed that working in stressful emergency environments has a significant relationship with decreased SIgA level. These findings may suggest SIgA as a biomarker of psychological stress. Keywords: Immunoglobulin A, Saliva, Nurses, Hospitals