بررسی رابطه‌ی بین 4 شکل رایج عادات نشستن برای مطالعه کردن طولانی مدت داوطلبان کنکور و بروز ناهنجای‌های وضعیتی ستون فقرات

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینای همدان، همدان، ایران

5 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی فردوسی، مشهد، ایران

6 استادیار،گروه ارگونومی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه‌ی بین 4 شکل رایج عادات مختلف نشستن برای مطالعه در داوطلبان کنکور و بروز ناهنجاری‌های وضعیتی ستون فقرات بود. روش‌ها: آزمودنی‌ها بر اساس شکل عادات نشستن به هنگام مطالعه که به وسیله‌ی مصاحبه و پر کردن پرسش‌نامه جمع‌آوری شد به 4 گروه تقسیم شدند. ناهنجاری‌های ستون فقرات با استفاده از خط‌کش منعطف و شدت عارضه‌های انحناهای ستون فقرات با استفاده از صفحه‌ی شطرنجی، چارت آزمون نیویورک و شاقول اندازه‌گیری شد. در نهایت داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و ضریب همبستگی Pearson مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: بین عادات نشستن برای مطالعه پشت میز و عارضه‌ی کیفوز و سر جلو آمده رابطه‌ی معنی‌داری وجود داشت (05/0 > P). همچنین یافته‌ها در مورد عادات نشستن برای مطالعه به صورت نشستن یک طرفه و تکیه به بالش نشان داد که بین این مدل عادات نشستن و عارضه‌ی اسکولیوز و کج گردنی و شانه‌ی نابرابر رابطه‌ی معنی‌داری وجود داشت (05/0 > P). همچنین بین عادات نشستن برای مطالعه بر روی زمین و خم شدن بر روی کتاب با عارضه‌ی کیفوز و نیز بین عادات مطالعه به صورت درازکش دمر و لوردوز کمر رابطه‌ معنی‌داری بود (05/0 > P). نتیجه‌گیری: به طور کلی نتایج نشان داد که عادات مختلف نشستن در دانش‌آموزان و به ویژه داوطلبان کنکور که ساعات زیادی را صرف نشستن برای مطالعه می‌نمایند، می‌تواند باعث بروز برخی ناهنجاری‌های ستون فقرات شود. واژگان کلیدی: عادت نشستن، عادت مطالعه، داوطلبان کنکور، ناهنجاری‌های ستون فقرات

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Sitting Habits during Study and Postural Spinal Deformity

نویسندگان [English]

  • Ramin Balouchy 1
  • Hassan Ghadimi Ilkhanlar 2
  • Mahnaz Sinaei 3
  • Mohammad Reza Niknejad 4
  • Shahide Shafei Arabi 5
  • Rashid Heidarei Moghadam 6
1 Assistant Professor, Department of Physical Education, School of Physical Education and Sport Sciences, Allame Tabatabaei University, Tehran, Iran
2 PhD Student, Department of Sport Physiology, School of Physical Education, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Department of Sport Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
4 PhD Student, Department of Physical Education, School of Literature and Human Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
5 Student of Medicine, School of Medicine, Ferdowsi University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
6 Assistant Professor, Department of Ergonomy, School of Health, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Background: The purpose of this study was to survey the effects of 4 prevalent sitting habits during study among university entrance exam applicants on postural spinal deformity. Methods: After collecting data regarding sitting habits through interviews and questionnaires, the subjects were divided into 4 groups according to their habits. Spinal curvature and degree of scoliosis, kyphosis, and lordosis were measured by the New York test and a flexible ruler. The obtained data was analyzed by descriptive statics and Pearson's correlation coefficient. Findings: Data analyses showed that studying while sitting on a chair was significantly related with kyphosis and forward head (P < 0.05). In addition, sitting on one side or leaning on a pillow had significant relationships with inclined neck and shoulder and scoliosis (P < 0.05). Sitting on the floor and reclining on the book were significantly related with kyphosis (P < 0.05). Lying on the stomach was also found to be significantly associated with lordosis (P < 0.05). Conclusion: Our results showed that different sitting habits during study had significant relationships with spinal abnormalities. Therefore, university entrance exam applicants can develop spinal abnormalities due to long hours of studying. Keywords: Sitting habits, Study habits, University entrance exam applicants, Spinal abnormality, Students