بررسی ژنتیکی ژن TTF2 در کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید ناشی از دیس‌ژنزی غده‌ی تیرویید

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، ‌گروه ژنتیک پزشکی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فنآوری تهران، تهران، ایران

2 استاد، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، مرکز تحقیقات رشد و نمو سلامت کودکان، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، فوق تخصص نوزادان، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، مرکز تحقیقات رشد و نمو سلامت کودکان، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استاد، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 پزشک عمومی، پژوهشگر، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: فاکتور رونویسی تیرویید 2 (Thyroid transcription factor 2 یا TTF2) که با نام FOXE1 نیز شناخته می‌شود، یکی ازپروتئین‌های کاندیدی است که در نمو غده‌ی تیرویید نقش دارند. نقص در این ژن در تعدادی از بیماران مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید ناشی از دیس‌ژنزی غده‌ی تیرویید (Thyroid dysgenesis یا TD)، گزارش شده است. هدف از این مطالعه بررسی موتاسیون‌های ژن مذکور در این بیماران بود. روش‌ها: در این مطالعه، تمام ناحیه‌ی کدکننده‌ی ژن TTF2 در 50 کودک مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید ارجاع داده شده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با روش تعیین توالی مستقیم مورد مطالعه قرار گرفت. موتاسیون‌ها در TTF2 پس از تکثیر ژن توسط واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (Polymerase chain reaction یا PCR) و به روش تعیین توالی مستقیم بررسی شد. بررسی موتاسیون‌‌ها برای هر اگزون TTF2 با پرایمرهای مجاور تمام ناحیه‌ی کدکننده انجام گرفت. یافته‌ها: هیچ موتاسیونی در ژن TTF2 مشاهده نگردید. بررسی‌ها وجود پلی‌مورفیسمی را در سروتونین 273 (TCC.TCT) در 74 درصد بیماران نشان داد. به علاوه، طول تکرار آلانین در TTF2 در تعداد قابل توجهی از بیماران TD ما 14 عدد بود. نتیجه‌گیری: این نتایج می‌تواندارتباط احتمالی طول توالی تکراری پلی‌آلانین در TTF2 را در ایجاد استعداد ژنتیکی برای TD را مطرح نماید. واژگان کلیدی: کم کاری مادرزادی تیرویید، فاکتور رونویسی تیرویید 2، دیس‌ژنزی غده‌ی تیرویید

عنوان مقاله [English]

TTF2 Gene Mutation in Neonates with Congenital Hypothyroidism Caused by Thyroid Dysgenesis

نویسندگان [English]

  • Frouzande Mahjoubi 1
  • Mahin Hashemipour 2
  • Ramin Iranpour 3
  • Massoud Amini 4
  • Silva Hovsepian 5
1 Assistant Professor, Department of Cytogenetics, Iran Blood Transfusion Organization Research Center (IBTO), Tehran, Iran
2 Professor, Endocrine and Metabolism Research Center, Child Growth and Development Research Center, Department of Pediatric Endocrinology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor of Neonatology, Endocrine and Metabolism Research Center, Child Growth and Development Research Center, Department of Pediatrics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Professor, Department of Endocrinology, School of Medicine, Endocrine and Metabolism Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Research Assistant, Endocrine and Metabolism Research Center, Child Growth and Development Research Center, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Thyroid transcription factor 2 (TTF2) or forkhead box E1 (FOXE1) is a polyalanine domain protein with an important role in the morphogenesis and development of thyroid gland. Mutations of TTF2 gene have been identified in neonates with congenital hypothyroidism caused by thyroid dysgenesis. In this study, the mutations of TTF2 gene were studied among these patients. Methods: In this study, the entire TTF2 gene of 50 neonates with congenital hypothyroidism due to thyroid dysgenesis who referred to Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center (Isfahan, Iran) was studied by direct DNA sequencing. The mutations were assessed after amplification of TTF2 gene by polymerase chain reaction (PCR) method. Mutations of each exon of TTF2 gene were evaluated by the adjacent primers of the whole encoding region. Findings: We did not find any mutation in TTF2 gene. There was a serotonin polymorphism among 74% of studied patients. The length of TTF2 polyalanine tract was 14 amino acids in most patients. Conclusion: The findings of   this study indicated the possible correlation between TTF2 polyalanine tract length polymorphism and genetic susceptibility to thyroid dysgenesis among patients with congenital hypothyroidism. Keywords: Congenital hypothyroidism, Thyroid transcription factor 2, Thyroid dysgenesis