بررسی اثر Enhanced External Counter Pulsation بر عملکرد قلب در بیماران عروق کرونر با نارسایی بطن چپ

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه قلب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 پزشک عمومی، مشاور پیشگیری و بازتوانی قلب، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 کارشناس پرستاری، بیمارستان امام علی (ع)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه: از Enhanced External Counter Pulsation (EECP) در کاهش درد سینه بیماران با آنژین مقاوم استفاده می‌شود اما هنوز در مورد اثرات آن بر نارسایی قلب تناقضاتی وجود دارد. این مطالعه برای مشخص شدن اثربخشی EECP در بیماران عروق کرونر با نارسایی بطن چپ انجام شد. روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی بر روی 30 بیمار ایسکمی با کسر جهشی بطن چپ کمتر از 35 درصد انجام شد. درمان شامل 35 جلسه، هر جلسه 1 ساعت‌، 5 روز در هفته و به مدت 7 هفته بود. پس از درمان، داده‌ها توسط آزمون Paired-t مورد مقایسه قرار گرفت و مقدار P کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد. یافته‌ها: در این مطالعه 30 بیمار (28 نفر مرد با میانگین سنی 10 ± 55 سال) مورر بررسی قرار گرفتند. در اکوکاردیوگرافی بهبود معنی‌داری در کسر جهشی بطن چپ، اختلال حرکت دیواره‌های قلب، درصد تغییرات قطر بطن چپ و قطر داخلی بطن چپ در انتهای سیستول دیده شد. همچنین دفعات بروز آنژین کاهش و سطح کارکردی بیماران ارتقا یافت. در حالی که از نظر قطر داخلی بطن چپ انتهای دیاستول، نسبت سرعت جریان خون در دریچه‌ی میترال در ابتدا به انتهای دیاستول و مصرف نیتروگلیسرین بهبود معنی‌داری دیده نشد. کاهش افسردگی و اضطراب و افزایش سطح کیفیت زندگی روانی و جسمانی بیماران مشاهده شد. نتیجه‌گیری: در این مطالعه EECP باعث بهبودی عملکرد انقباضی بطن چپ، کاهش بروز آنژین صدری، بهبود سطح کارکردی و نیز بهبود کیفیت زندگی و کاهش اضطراب و افسردگی گردید. انجام مطالعه بیشتر درباره‌ی اثر EECP در نارسایی قلب ناشی از ایسکمی توصیه می‌گردد. واژگان کلیدی: Enhanced External Counter Pulsation، اختلال کارکرد بطن چپ، ایسکمی قلب

عنوان مقاله [English]

The Effects of Enhanced External Counter Pulsation on Heart Function in Patients with Ischemic Heart Disease and Left Ventricular Dysfunction

نویسندگان [English]

  • Abdolrasool Moloodi 1
  • Mahdi Nalini 2
  • Parvin Ezzati 3
1 Assistant Professor, Department of Cardiology, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
2 General Practitioner, Cardiac Prevention and Rehabilitation Adviser, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
3 Department of Nursing, Imam Ali Heart Hospital, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Background: Enhanced external counter pulsation (EECP) is used to reduce chest pain in patients with refractory angina. However, there is controversy about the effects of this method on heart failure. This study aimed to evaluate the efficacy of EECP in treatment of patients with coronary artery disease and left ventricular dysfunction. Methods: In this cross-sectional study, 30 patients with ischemic heart disease (28 men, 55 ± 10 years old) who had a left ventricular ejection fraction (LVEF) of less than 35% were evaluated for the effects of EECP. The therapeutic protocol was 35 one-hour daily sessions which were held 5 days a week for 7 weeks. The data were analyzed using paired t-test at a significance level of P < 0.05. Findings: Significant improvements were observed in LVEF, wall motion abnormality, fractional shortening, and left ventricular end-systolic internal dimension. Moreover, the incidence of angina pectoris significantly decreased and functional class showed significant improvement after the intervention. However, left ventricular end-diastolic internal dimension, the ratio of early diastolic mitral flow velocity/late diastolic mitral flow velocity, and the need for nitroglycerin did not improve. Meanwhile, psychological factors including depression, anxiety state, and mental and physical quality of life showed significant improvements. Conclusion: In our study, EECP improved left ventricular systolic function, frequency of angina, functional class, and quality of life by decreasing anxiety and depression. Further studies about the effects of EECP in ischemic heart failure are recommended. Keywords: External counter pulsation, Left ventricular dysfunction, Ischemic heart disease