ارزیابی آستانه‌ی TSHتعیین شده برای فراخوان نوزادان در طرح غربال‌گری تیرویید

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 پزشک عمومی، پژوهشگر، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه ریاضی و آمار، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

3 دانشیار، گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان،ایران

4 استاد، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بر اساس دستورالعمل کشوری طرح غربال‌گری کم کاری مادرزادی تیرویید، نوزادان با عدد فیلتر بالاتر از 5 میلی‌واحد در لیتر به عنوان موارد مشکوک به کم‌کاری مادرزادی تیرویید فراخوان می‌شوند. از آن جا که آستانه‌ی غیر طبیعی دانستن تست فیلتر از 5 تا 20 میلی‌واحد در لیتر در نقاط مختلف جهان متفاوت است، در این مطالعه، تعیین حد نصاب جدید مورد بررسی قرار گرفت. روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی در قالب طرح غربال‌گری عمومی که سطح TSH خون پاشنه‌ی پای نوزادان (تست فیلتر) 5-3 روز پس از تولد ارزیابی کرد، انجام شد. نمونه‌های فیلتر بالاتر از 5 بلافاصله جهت بررسی سرمی هورمون‌های T4 و TSH فراخوان شدند و تشخیص بیماری بر اساس مقادیر سرمی TSH بیشتر از 10 داده شد. یافته‌ها: در مجموع 113727 نوزاد غربال‌گری شدند و 83/2 درصد از ایشان فراخوان شدند. از این تعداد، 2827 نوزاد فیلتر 5 تا 10 داشتند که فقط 67/4 درصد آن‌ها بیمار بودند. فاصله‌ی اطمینان 99 درصد برای میانگین TSH فیلتر در گروه بیماران 1/25-9/16 و در گروه نوزادان سالم 57/6-2/6 بود. نتیجه‌گیری: با توجه به این که 69/87 درصد از نوزادان فراخوان شده را نوزادان با TSH فیلتر 10-5 تشکیل دادند و تنها 67/4 درصد آن‌ها بیمار بودند، به نظر می‌رسد تکرار تست فیلتر به جای سرم (Rescreening) در این جمعیت از فراخوان، مفید و ضروری باشد. همچنین بالا بردن آستانه‌ی فراخوان نوزادان تا 5/6 میلی‌واحد در لیتر، علاوه بر آن که سبب کاهش قابل ملاحظه‌ی موارد مثبت کاذب می‌شود، با اطمینان 99 درصد سبب از دست دادن بیمار هم نمی‌شود. واژگان کلیدی: کم کاری مادرزادی تیرویید، غربال‌گری نوزادان، TSH کف پایی

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the TSH Threshold in Neonatal Screening for Congenital Hypothyroidism

نویسندگان [English]

  • Zahra Aghanouri 1
  • Mahmoud Afshari 2
  • Mahmoud Salami 3
  • Masoud Amini 4
1 General Practitioner, Isfahan Endocrine and Metabolic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Statistics and Mathematics, School of Sciences, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
3 Associate Professor, Department of Physiology and Pharmacology, School of Medicine, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran
4 Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: National newborn screening for congenital hypothyroidism (CH) was introduced in Iran in 2005.The Iranian Newborn Screening Program Center recommends a blood spot thyroid stimulating hormone (TSH) cut-off of 5 mlU/L to be used to detect CH. As the value used varies from 5 to 20 mlU/L in the world, we argued the implications of altering this threshold. Methods: In a cross-sectional study during 2006-10, blood spot TSH levels were measured in 3-5 day-old infants. Since the cut-off was 5 mlU/L, infants with TSH > 5 mlU/L were recalled for serum thyroxine (T4) and TSH tests. CH cases were confirmed by having a serum TSH > 5 mlU/L. Findings: Among the 113727 studied infants, 3224 (2.83%) had a first blood spot TSH > 5.0 mlU/L. In addition, 87.69% of the recalled infants had a TSH between 5 and 10 mlU/L. The incidence rate of hypothyroidism in neonates with filter TSH levels of 5-10 mlU/L was 4.67% (132/2827). The 99% confidence interval for the mean value of filter TSH was 16.9-25.1 in patients and 6.2-6.57 in healthy neonates. Conclusion: Regarding the incidence rate of hypothyroidism in neonates with filter TSH values between 5-10 mlU/L and the Newborn Screening Program guidelines which suggest rescreening for the slightly elevated TSH, it seems that repeating the filter test is sufficient, more economic, and less invasive. Besides, raising the threshold to 6.5 mlU/L will reduce a great number of false positive infants while abnormalities of thyroid function requiring treatment will not be missed with a 99% confidence. Keywords: Congenital hypothyroidism, Neonatal screening, Blood spot test