بررسی سیکل سلولی در لنفوسیت‌های T فعال‌شده‌ی انسانی توسط آنتی‌بادی‌های مونوکلونالAnti-CD3 و Anti-CD28 در شرایط In vitro با استفاده از فلوسایتومتری

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه ایمونولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه ایمونولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، گروه ایمونولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تکثیر لنفوسیت T برای ایجاد پاسخ ایمنی اکتسابی ضروری است و توسط گیرنده سلول T و به کمک محرک‌ها (CD28) ایجاد می‌شود و باعث ورود سلول به سیکل سلولی و گسترش کلنی سلول‌ها می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی سیکل سلولی لنفوسیت‌های  Tتحریک‌شده با آنتی‌بادی‌های مونوکلونال Anti-CD3 و Anti-CD28 در زمان‌های انکوباسیون مختلف با استفاده از فلوسایتومتری بود. روش‌ها: 10 سی‌سی خون هپارینه از فرد داوطلب سالم تهیه شد. سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی توسط سانتریفوژ بر روی فایکول جدا شدند. پس از آن سلول‌ها در پلیت‌های 24تایی کشت پوشیده با آنتی‌بادی Anti-CD3 با غلظت 5 میکروگرم در میلی‌لیتر و با حضور آنتی‌بادی anti-CD28 با غلظت 2 میکروگرم در میلی‌لیتر به صورت محلول فعال‌ شدند و در محیط کشت کامل RPMI (Roswell park memorial institute medium) به مدت 24، 48، 72 و 96 ساعت کشت داده شدند. سپس آنالیز سیکل سلولی با استفاده از فلوسایتومتری انجام گردید. یافته‌ها: آنالیز سیکل سلولی لنفوسیت‌های T تحریک‌شده با استفاده از نمودارهای هیستوگرام نشان داد که همه‌ی سلول‌های فعال‌شده بعد از 24 و 48 ساعت در فاز G1 سیکل سلولی بودند ولی بعد از 72 و 96 ساعت سلول‌ها وارد فاز S و G2/M هم شده بودند. نتیجه‌گیری: طول مدت تحریک لنفوسیت T از طریق گیرنده‌ی سلول T و به کمک محرک آن (CD28) برای خارج شدن سلول‌ها از فاز G0 و ورود آن‌ها به فازهای مختلف چرخه‌ی سلولی بسیار مهم و ضروری می‌باشد. دوز سلول‌های تحریک‌شده بعد از 24 و 48 ساعت زمان کافی برای خروج سلول از فاز G1 وجود نداشت و همه‌ی سلول‌ها در فاز G1 مشاهده شدند، ولی بعد از 72 و 96 ساعت زمان کافی برای ورود سلول‌ها به فاز S و G2/M وجود داشت. واژگان کلیدی: سیکل سلولی، سلول‌های T، فلوسیتومتری

عنوان مقاله [English]

Assessing Cell Cycle of Human T Lymphocytes Activated by Anti-CD3 and Anti-CD28 Monoclonal Antibodies Using Flow Cytometry in Vitro

نویسندگان [English]

  • Elahe Noorijavid 1
  • Marjan Gharagozloo 2
  • Abbas Rezaei 3
1 Department of Immunology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Immunology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Immunology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: T lymphocyte proliferation is central for adaptive immune response. Proliferation of T lymphocytes is initiated by the engagement of T cell receptor (TCR) and costimulatory receptors (CD28) which culminate with cell cycle entry and clonal expansion. This study aimed to use flow cytometry test to assay cell cycle of human T lymphocytes activated by anti-CD3 and anti-CD28 monoclonal antibodies in different incubation times in vitro. Methods: After obtaining 10 cc heparinized blood samples from normal volunteer donors, peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) were separated by ficoll density-gradient centrifugation. The cells were then activated with anti human CD3 (OKT3) at 5 μg/ml and soluble anti human CD28 monoclonal antibody at 2 μg/mL in coated 24-well plates. Incubation was conducted at 37°C for 2 hours or at 4°C overnight. Finally, cell cycle analysis was performed using flow cytometry. Findings: Cell cycle histogram of activated T lymphocytes showed all the cells in G1 phase 24 and 48 hours after activation. However, activated cells entered into S and G2M phases 72 and 96 hours after activation. Conclusion: The degree and the length of TCR and CD28 occupancy are both critical for T cells to leave the G0 stage and enter different phases of cell cycle. Activation of Activated T cells need more than 24 and 48 hours to progress out of G1 phase. However, the cells could progress to S and G2 phases 72 and 96 hours after activation. Keywords: Cell cycle, T lymphocytes, Flow cytometry