بررسی ‌تأثیر ‌افزودن ‌دوز ‌کم ‌کتامین ‌به ‌‌رمی‌‌فنتانیل ‌و میدازولام ‌تحت ‌بی‌‌حسی ‌موضعی ‌بر ‌تسکین ‌درد ‌بعد ‌از ‌عمل ‌جراحی ‌شکستگی ‌بینی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، ‌گروه ‌بیهوشی، ‌دانشکده‌ی ‌پزشکی، ‌دانشگاه ‌علوم ‌پزشکی ‌اصفهان، ‌اصفهان، ‌ایران

2 ‌دانشیار، ‌گروه ‌بیهوشی، ‌دانشکده‌ی ‌پزشکی، ‌دانشگاه ‌علوم ‌پزشکی ‌اصفهان، ‌اصفهان، ‌ایران

3 ‌دانشجوی ‌پزشکی، ‌دانشکده‌ی ‌پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، ‌دانشگاه ‌علوم ‌پزشکی ‌اصفهان، ‌اصفهان، ‌ایران

چکیده

مقدمه: ‌تسکین ‌درد ‌بعد ‌از ‌عمل ‌ترمیم ‌شکستگی ‌بینی ‌رضایت‌‌بخش ‌نمی‌‌باشد. هدف ‌از ‌مطالعه‌ی ‌حاضر، ‌ارزیابی ‌تأثیر ‌افزودن ‌دوز ‌کم ‌کتامین ‌به ‌رمی‌‌فنتانیل ‌و ‌میدازولام ‌تحت ‌بی‌‌حسی ‌موضعی ‌برای ‌تسکین ‌درد ‌بعد ‌از ‌عمل ‌ترمیم ‌شکستگی ‌بینی ‌و ‌مقایسه‌ی ‌آن ‌با ‌گروه ‌شاهد ‌بود. روش‌ها: ‌68 ‌بیمار ‌کاندید ‌جراحی ‌ترمیم ‌شکستگی ‌بینی ‌به ‌صورت ‌تخصیص ‌تصادفی ‌به ‌دو ‌گروه ‌تقسیم ‌شدند. گروه ‌مداخله ‌از ‌راه ‌وریدی ‌2 ‌میکروگرم بر کیلوگرم رمی‌‌فنتانیل، ‌‌05/0 ‌میلی‌گرم بر کیلوگرم میدازولام و ‌‌5/0 ‌‌میلی‌گرم بر کیلوگرم کتامین دریافت ‌کردند ‌و ‌گروه شاهد ‌از ‌راه ‌وریدی ‌2 ‌میکروگرم بر کیلوگرم رمی‌‌فنتانیل، ‌‌05/0 ‌میلی‌گرم بر کیلوگرم میدازولام ‌و ‌دارونما ‌دریافت ‌کردند. شدت ‌درد ‌با ‌معیار ‌سنجش ‌بصری (Visual analogue scale یا VAS)، ‌رضایتمندی ‌بیمار و ‌میزان ‌مصرف ‌مخدر ‌که ‌تا ‌60 ‌دقیقه ‌بعد ‌از ‌شروع ‌عمل ‌جراحی ‌اندازه‌‌گیری ‌شد. یافته‌ها: ‌میانگین ‌شدت ‌درد ‌در ‌دقایق ‌صفر، ‌15، ‌30، 45 ‌و ‌60 ‌در ‌گروه ‌دریافت‌‌کننده‌ی ‌کتامین ‌1/2 ± ‌5/3، ‌2 ± 2/1، ‌4/2 ± 8/1، ‌1/2 ± 3/1 و ‌2/2 ± 9/1 ‌و ‌در ‌گروه ‌شاهد ‌به ‌ترتیب ‌2/2 ± 7/3، 2 ± 6/2، 8/1 ± 75/2، 4/1 ± 1/3 و 9/0 ± 7/3 ‌بود ‌و ‌طبق ‌آزمون Repeated measures ANOVA، ‌روند ‌تغییرات ‌شدت ‌درد ‌در ‌دو ‌گروه ‌اختلاف ‌معنی‌‌داری ‌داشت ‌(001/0 ‌> ‌P). ‌همچنین ‌درصد ‌رضایتمندی ‌بیماران ‌در ‌گروه ‌کتامین ‌به طور ‌معنی‌‌داری ‌بالاتر ‌از ‌گروه ‌شاهد ‌بود (005/0 ‌= ‌P). دوز ‌مصرف ‌پتیدین ‌در ‌گروه ‌کتامین ‌در ‌مقایسه ‌با ‌گروه ‌شاهد ‌اختلاف ‌معنی‌‌داری ‌داشت (045/0 ‌= ‌P). نتیجه‌گیری: ‌این ‌مطالعه ‌نشان ‌داد ‌که ‌افزودن ‌5/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم ‌کتامین ‌به ‌‌رمی‌‌فنتانیل ‌و ‌میدازولام ‌در ‌کاهش ‌درد ‌پس ‌از ‌عمل ‌مؤثر ‌است. واژگان کلیدی: ‌کتامین، ‌درد ‌پس ‌از ‌عمل، ‌شکستگی ‌بینی، ‌آرام‌بخشی ‌وریدی، ‌بی‌حسی ‌موضعی

عنوان مقاله [English]

Effects of Adding Low-Dose Ketamine to Remifentanil-Midazolam Infusion under Topical Anesthesia on Pain Relief after Nasal Bone Fracture

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Rahimi 1
  • Azim Honarmand 2
  • Fatemeh Naderi 3
  • Mohammad Reza Safavi 2
  • Morteza Heidari 2
1 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Pain relief after nasal bone fracture surgery is unsatisfactory. The present study aimed to evaluate the effects of adding low-dose ketamine to remifentanil-midazolam infusion under topical anesthesia on pain relief after nasal bone fracture. Methods: In a controlled study, 68 nasal bone fracture surgery candidates were allocated to two groups receive infusion of 2 µg/kg remifentanil and 0.05 mg/kg midazolam plus 0.5 mg/kg of either ketamine (ketamine group) or placebo (control group). Pain intensity was assessed using a visual analogue scale. Patient satisfaction and the amount of rescue analgesic used were recorded until 60 minutes after surgery. Repeated measures analysis of variance (ANOVA) was used to analyze the data. Findings: In the ketamine group, pain intensity 0, 15, 30, 45, and 60 minutes after operation was 3.5 ± 2.1, 1.2 ± 2.0, 1.8 ± 2.4, 1.3 ± 2.1, and 1.9 ± 2.2, respectively. The corresponding values in the control groups were 3.7 ± 2.2, 8.6 ± 2.0, 4.7 ± 1.2, 3.1 ± 1.2, and 3.7 ± 0.9. The difference between the two groups was statistically significant (P = 0.001). Moreover, patient satisfaction in the ketamine group was higher than the control group (P = 0.005). The dosage of rescue pethidine was significantly lower in the ketamine group compared to the control group (P = 0.045). Conclusion: This study showed that adding 0.5 mg/kg ketamine to 2 µg/kg remifentanil and 0.05 mg/kg midazolam improved postoperative pain relief. Keywords: Ketamine, Postoperative pain, Nasal bone fracture, Infusion, Topical anesthesia