ارتباط بین سندرم هیپرموبیلیتی خوش خیم مفصلی و فتق اینگوینال در کودکان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: در مورد ارتباط و همراهی فتق‌ها در کودکان با اختلالات بافت همبندی بحث‌های زیادی مطرح است. هدف از اجرای این مطالعه، تعیین ارتباط بین سندرم Hypermobility خوش خیم مفصلی و فتق اینگوینال در کودکان بود. روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی بر روی کودکانی بین سنین 2 تا 12 سال که طی سال‌های 1388 تا 1390 با تشخیص فتق اینگوینال در بخش‌های داخلی و جراحی اطفال دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری شده بودند، انجام گردید. برای تشخیص سندرم Hypermobility خوش‌خیم مفاصل در کودکان بستری از سیستم امتیازدهی Beighton استفاده گردید. جهت بررسی ارتباط بین بیماری‌ها از آزمون 2χ و نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 18 استفاده گردید. یافته‌ها: در این مطالعه 200 کودک در دو گروه دچار فتق اینگوینال و گروه شاهد جهت وجود Hypermobility خوش خیم مفصلی مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین امتیاز Beighton در گروه مورد 2 ± 2/6 در گروه شاهد 2/2 ± 7/2 به دست آمد که در کودکان مبتلا به فتق اینگوینال به طور معنی‌داری بیشتر گروه شاهد بود (001/0 > P). نتیجه‌گیری: بر اساس این مطالعه به نظر می‌رسد شیوع Hypermobility خوش‌خیم مفصلی در کودکان مبتلا به فتق اینگوینال بیشتر از سایر کودکان است و در کودکان مبتلا با این عارضه باید به وجود Hypermobility خوش‌خیم مفصلی نیز توجه گردد. واژگان کلیدی: Hypermobility خوش‌خیم مفصلی، فتق اینگوینال، کودکان

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Benign Joint Hypermobility Syndrome and Pediatric Inguinal Hernia

نویسندگان [English]

  • Masoud Nazem 1
  • Peyman Mottaghi 2
  • Alireza Hosseini 3
  • Hesam-al-din Khodadadi 3
1 Associate Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Students of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: There are many controversies about relationship between hernias and connective tissue disorders in children. The aim of this study was to determine the relationship of benign joint hypermobility syndrome (BHJS) with inguinal hernias in children. Methods: This descriptive analytical study involved children of 2-12 years old who were diagnosed with inguinal hernia during 2009-11. Subjects were admitted to pediatric or pediatric surgery wards of hospital affiliated with Isfahan University of Medical Sciences (Iran). Overall, 200 children in two groups of patients with inguinal hernias and controls were included. Beighton score was used for diagnosis of BHJS in the admitted children and the control group. For evaluation of collected data and the relationship of diseases, we used SPSS18 and chi-square test. Findings: The mean Beighton score was 6.2 ± 2.0 in the case and 2.7 ± 2.2 in the control group, i.e. children with inguinal hernias had significantly higher Beighton scores (P < 0.001). Conclusion: Based on this study, BHJS is prevalent in children with inguinal hernias. Therefore, in every patient with inguinal hernias, the presence of concomitant BHJS should also be considered. Keywords: Pediatric inguinal hernia, Childhood hernia, Joint hypermobility syndrome