ارزیابی سلامت کارکنان بیمه‌ی اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 پزشک عمومی، اداره‌ی کل بیمه خدمات درمانی استان اصفهان، اصفهان، ایران

2 متخصص پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: انسان سالم محور توسعه‌ی پایدار است. در کشور ما در مراکز صنعتی معاینات دوره‌ای سلامت انجام می‌شود، ولی در این میان کارکنان دولت که در معرض عوامل خطر هستند کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند و این مطالعه به بررسی سلامت گروهی از این کارکنان پرداخته است. روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه‌ی مقطعی و توصیفی تحلیلی بود که در آن تمامی کارکنان به تعداد 255 نفر در اداره‌ی کل بیمه‌ی خدمات درمانی استان اصفهان توسط پزشک مورد ارزیابی سلامت و معاینه‌ی فیزیکی قرار گرفتند و آزمایشات پاراکلینیک برای افراد داوطلب به تعداد 218 نفر درخواست شد. نتایج حاصل از شرح حال، معاینات فیزیکی و پاراکلینیک در نرم‌افزار وارد شد و برای هر نفر یک پرونده‌ی سلامت الکترونیک تهیه گردید. برای تحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های همبستگی و Student-t استفاده شد. یافته‌ها: از 5 نفر مبتلا به دیابت، 2 نفر از آن‌ها پیش از این شناخته شده بودند. 33 نفر دچار فشار خون بودند که 25 نفر (حدود 75 درصد) در تست غربالگری کشف شدند. حدود 56 درصد افراد دارای افزایش وزن و چاقی هستند. 11 نفر تری‌گلیسرید بیشتر از 300 میلی‌گرم در دسی‌لیتر داشتند و 23 درصد افراد Low density lipoprotein (LDL) بیشتر از 160 میلی‌گرم در دسی‌لیتر داشتند. نتیجه‌گیری: شیوع عواملی چون فشار خون بالا، افزایش وزن و دیابت زنگ خطری برای بیماری‌های قلبی- عروقی و مغزی هستند و لزوم توجه به این عوامل در بین کارکنان دولت ضروری می‌باشد. پیشنهاد می‌گردد طرح بررسی دوره‌ای سلامت برای کارکنان دولت بر اساس وضعیت اپیدمیولوژیک آن‌ها طراحی و اجرا شود و آموزش سلامت جزء آموزش‌های ضروری آن‌ها قرار گیرد. واژگان کلیدی: سلامت، کارکنان اداری، فشار خون، شاخص توده‌ی بدنی، هیپرلیپیدمی

عنوان مقاله [English]

Periodic Health Assessment in Office Workers of Isfahan Insurance Organization, Iran

نویسندگان [English]

  • Mojtba Baktashian 1
  • Ahmad Reza Riaziat 1
  • Farhad Moshaveri 1
  • Reza Rouzbahani 2
1 General Practitioner, Medical Services Insurance Organization, Isfahan, Iran
2 Specialist in Community and Preventive Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Healthy people are the base of persistent development. Nowadays, non-communicable diseases are greater concerns than infectious diseases. In fact, cardiovascular diseases, cancers, and vehicle accidents are major causes of mortality in the world. It is thus important to identify the risk factors of cardiovascular diseases. In Iran, we have periodic health assessments in industrial centers, but office workers have been neglected in such evaluations. Methods: In this analytic cross-sectional research, physicians examined 255 office workers in Medical Services Insurance Organization of Isfahan (Iran). They made paper and electronic health records for each individual. Laboratory data of 218 employees was collected. We checked total cholesterol, low density lipoprotein (LDL), high density lipoprotein (HDL), triglyceride (TG), and fasting blood sugar (FBS). Correlation tests and t-test were used to analyze the data in SPSS. Findings: Among the 255 studied individuals, 33 persons (about 13%) had hypertension (systolic blood pressure > 140 mmHg and/or diastolic blood pressure > 90 mmHg). Of these subjects, 75% (n = 25) were unaware of their disease. Moreover, about 56% of participants were overweight and obese (body mass index > 25 kg/m2). Five individuals had diabetes but three of them were unaware. In lipid profile assessment, 11 persons (4.4%) had TG > 300 mg/dL (8 persons were unaware), 59 persons (23%) had LDL > 160 mg/dL and 13 persons (5%) had LDL > 190 mg/dL (8 persons were unaware). Conclusion: The high prevalence of hypertension, diabetes mellitus, obesity, and hyperlipidemia shows the risk of cardiovascular diseases. Therefore, periodic health assessment for office employees is recommended. Organizations should obligate health education for their employees. Keywords: Health assessment, Lipid profile, Body mass index, Hypertension