اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سروتونین و دوپامین زنان معتاد زندان مرکزی اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: دوپامین و سروتونین از جمله نوروترانسمیترهای دخیل در فرایند اعتیاد می‌باشند. در مطالعات قبلی نشان داده شده است که ورزش می‌تواند باعث افزایش میزان سروتونین و دوپامین شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی بر سطوح سروتونین و دوپامین زنان معتاد زندان مرکزی اصفهان انجام شده است. روش‌ها: 30 زن معتاد زندان مرکزی اصفهان به صورت تصادفی به دو گروه مساوی تجربی و شاهد تقسیم شدند. گروه تجربی در برنامه‌های هوازی به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه‌ی 30 دقیقه‌ای شرکت کردند، در حالی که گروه شاهد فقط پیگیری شدند و در هیچ برنامه‌ی ورزشی شرکت نداشتند. نمونه‌ی خونی از هر دو گروه قبل و بعد از برنامه‌ی تمرینی گرفته شد. همچنین قبل و بعد از مداخله ترکیب بدنی آن‌ها اندازه‌گیری شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 در سطح معنی‌داری 05/0 تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها: میانگین سنی زنان مورد مطالعه 8 ± 6/32 سال بود. 8 هفته تمرینات هوازی باعث افزایش معنی‌داری در سطوح سروتونین و دوپامین در گروه تجربی نسبت به شاهد شد. نتیجه‌گیری: طبق نتایج به دست آمده 8 هفته تمرین هوازی منظم می‌تواند بر روی سطوح سروتونین و دوپامین زنان معتاد تأثیر داشته باشد و به عنوان یک درمان غیر دارویی کمک‌کننده باشد. واژگان کلیدی: تمرین هوازی، سروتونین، دوپامین، زنان معتاد

عنوان مقاله [English]

Effects of an Eight-Week Aerobic Exercise Program on Dopamine and Serotonin Levels in Addicted Women in the Central Prison of Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

  • Efatalsadat Vafamand 1
  • Mehdi Kargarfard 2
  • Mohammad Marandi 2
1 Department of Sport Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Dopamine (DA) is a neurotransmitter with an important role in regulating brain processes involved in movement. Serotonin is a brain chemical that helps the transmission of messages throughout the nervous system. This neurotransmitter performs many functions including mood, appetite, and the sleep/wake cycle regulations. Previous studies have demonstrated that exercise increases brain serotonin and dopamine function in humans. Therefore, it has recently been suggested as an alternative to treat drug addiction.  This study aimed to assess the effects of an eight-week aerobic exercise program on the concentration of DA and serotonin in addicted women in the central prison of Isfahan (Iran). Methods: Thirty addicted women in the central prison of Isfahan (mean age: 32.6 ± 8.0 years) were randomly divided into two groups of aerobic exercise training (n = 15) and control (n = 15). The aerobic training group performed a supervised 60-minute aerobic exercise training session three times a week for eight weeks. The control group was only followed-up without any effective physical activity. Blood samples of the subjects were tested both at baseline and after eight weeks. Data was analyzed by SPSS16. Findings: After eight weeks, the aerobic training group demonstrated significant improvements in serotonin and DA levels compared to the baseline values (P < 0.01). Significant differences were also observed between the two groups in serotonin and DA levels after eight weeks (P ≤ 0.05). Conclusion: It can be concluded that aerobic training program is an effective intervention in addicted women. Keywords: Aerobic training, Serotonin, Dopamine, Addicted women