بررسی ‌ارزش ‌تشخیصی ‌پروکلسی‌‌تونین ‌و ‌پروتئین ‌واکنشی C ‌در ‌تشخیص ‌عفونت ‌شدید ‌در ‌بیماران ‌تب‌‌دار ‌نوتروپنیک

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، ‌گروه ‌عفونی، دانشکده‌ی پزشکی و ‌مرکز ‌تحقیقات ‌بیماری‌های ‌‌عفونی ‌و گرمسیری، ‌دانشگاه ‌علوم ‌پزشکی ‌اصفهان، ‌اصفهان، ‌ایران

2 دانشجوی ‌پزشکی، ‌کمیته‌ی تحقیقات ‌دانشجویی، ‌دانشکده‌ی ‌پزشکی، ‌دانشگاه ‌علوم ‌پزشکی ‌اصفهان، ‌اصفهان، ‌ایران

3 دانشیار، ‌گروه ‌‌عفونی، دانشکده‌ی پزشکی و ‌مرکز ‌تحقیقات ‌عفونت‌های ‌بیمارستانی، ‌دانشگاه ‌علوم ‌پزشکی ‌اصفهان، ‌اصفهان، ‌ایران

چکیده

مقدمه: ‌هدف ‌از ‌مطالعه‌ی ‌حاضر، ‌تعیین ‌حساسیت ‌و ‌ویژگی ‌پرو‌کلسی‌‌تونین ‌در ‌تشخیص ‌عفونت ‌شدید در ‌بیماران ‌تب‌‌دار ‌نوتروپنیک ‌و ‌مقایسه‌ی ‌آن ‌با ‌پروتئین ‌واکنشی ‌C ‌در ‌بیماران ‌مراجعه‌‌کننده ‌به ‌بیمارستان ‌سیدالشهدای (ع) ‌اصفهان ‌در ‌سال‌های ‌90-1389 ‌بود. روش‌ها: ‌این ‌مطالعه ‌به صورت ‌توصیفی و ‌تحلیلی ‌بود. ‌تمام ‌بیماران ‌تب‌‌دار ‌نوتروپنیک ‌که ‌در ‌سال‌های ‌90-1389 ‌به ‌بیمارستان ‌سیدالشهدای (ع) ‌اصفهان ‌مراجعه ‌کرده ‌بودند، ‌مورد ‌بررسی ‌قرار ‌گرفتند. ‌اطلاعات ‌هر یک ‌از ‌بیماران ‌شامل ‌سن، ‌جنس، ‌طول ‌مدت بستری، ‌علایم ‌حیاتی ‌بدو ‌ورود ‌و ‌مدت ‌زمان ‌تب ‌قبل ‌از ‌ارسال ‌کشت ‌خون ‌در یک ‌چک ‌لیست ‌ثبت شد. ‌بیماران ‌به ‌دو ‌گروه با ‌عفونت ‌شدید و بدون شواهد عفونت تقسیم شدند. یافته‌ها: ‌تعداد ‌64 ‌بیمار ‌وارد ‌مطالعه ‌شدند. میانگین ‌پرو‌کلسی‌‌تونین ‌در ‌گروه ‌با عفونت ‌شدید ‌68/2 ± 65/28 ‌و ‌در ‌گروه ‌بدون شواهد عفونت ‌66/0 ± 48/2 ‌نانوگرم در میلی‌لیتر ‌بود (001/0 > P). ‌میانگین ‌پروتئین ‌واکنشی ‌C ‌در ‌دو گروه با ‌عفونت ‌شدید و بدون شواهد عفونت به ترتیب ‌73/9 ± 48/159 ‌و ‌63/10 ± 17/126 ‌میلی‌گرم بر لیتر بود (015/0 = P). ‌همچنین ‌میزان ‌حساسیت ‌5/92 درصد ‌و ‌ویژگی ‌3/97 ‌درصد برای ‌پرو‌کلسی‌‌تونین ‌و ‌میزان ‌حساسیت ‌5/70 درصد ‌و ‌ویژگی ‌1/42 ‌درصد برای ‌پروتئین ‌واکنشی ‌C ‌به دست آمد. نتیجه‌گیری: ‌در ‌بیماران ‌تب‌‌دار ‌نوتروپنیک ‌می‌توان‌ پرو‌کلسی‌‌تونین ‌را ‌به ‌عنوان ‌یک نشانگر ‌تشخیصی ‌عفونت ‌شدید ‌مد ‌نظر ‌قرار ‌داد. ‌با ‌این ‌وجود ‌مانند ‌هر ‌بیماری ‌دیگری ‌باید ‌علایم ‌کلینیکی ‌بیماری ‌را ‌در ‌تشخیص ‌مد ‌نظر ‌قرار ‌داد. واژگان کلیدی: ‌نوتروپنی، ‌تب، ‌پروکلسی‌تونین‌، ‌پروتئین ‌واکنشی ‌C

عنوان مقاله [English]

Diagnostic Value of Procalcitonin and C-Reactive Protein in Diagnosis of Severe Infection in Febrile Neutropenic Patients

نویسندگان [English]

  • Mohsen Meidani 1
  • Hojat Abolghasemi 2
  • Farzin Khorvash 3
1 Assistant Professor, Department of Infectious Diseases, School of Medicine AND Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Infectious Diseases, School of Medicine AND Nosocomial Infection Disease Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The aim of this study was to investigate the sensitivity and specificity of procalcitonin and C-reactive protein in the diagnosis of febrile neutropenic patients in Seyed-Alshohada Hospital (Isfahan, Iran) during 2010-11. Methods: This analytic cross-sectional study included all febrile neutropenic patients (n = 64) who were admitted in Seyed-Alshohada Hospital during 2010-11. Sex, age, admission time, and duration of fever before taking antibiotics were collected. Patients were then divided to groups with and without severe infection. Findings: The mean levels of procalcitonin in the groups with and without severe infection were 28.65 ± 2.68 and 2.48 ± 0.66 ng/ml, respectively (P < 0.001). The mean levels of C-reactive protein in the groups with and without severe infection were 159.48 ± 9.73 and 126.17 ± 10.63 mg/L, respectively (P = 0.015). Using receiver operating characteristic (ROC) curves, sensitivity and specificity of procalcitonin were determined as 92.5% and 97.3%, respectively. The corresponding values for C-reactive protein were 70.5% and 42.1%. Conclusion: Procalcitonin can be considered as a predictor and diagnostic marker for diagnosis of severe infectious disease. It can also differentiate severe and non-severe disease in febrile neutropenic patients. Nevertheless, clinical signs and symptoms of the disease should also be considered. Keywords: Neutropenia, Fever, Procalcitonin, C-reactive protein