مقایسه‌‌ی اثربخشی سیمواستاتین با دوز بالا با نرمال سالین در جلوگیری از نفروپاتی ماده‌‌ی حاجب در بیماران تحت آنژیوگرافی با یدیکسانول

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه نفرولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

2 دستیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

3 استادیار، گروه قلب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

4 استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

5 دانشیار، گروه پاتولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: نفروپاتی یک عارضه‌ی جدی در بیمارانی است که در حین تصویربرداری ماده‌ی حاجب مانند یدیکسانول (Iodixanol) دریافت می‌کنند. به نظر می‌رسد گروه استاتین‌ها با مکانیسم‌های مختلفی می‌توانند در پیشگیری از نفروپاتی ماده‌ی حاجب مؤثر باشند ولی نتایج بررسی‌ها متفاوت بوده‌اند. در این پژوهش، تأثیر داروی سیمواستاتین در پیشگیری از آسیب کلیوی ناشی از تزریق ماده‌ی حاجب یدیکسانول بررسی شد. روش‌ها: 194 بیمار به طور تصادفی در دو گروه شاهد و مداخله قرار گرفتند. هر دو گروه به یک میزان ماده‌ی حاجب یدیکسانول دریافت نمودند. گروه شاهد قبل و بعد از آنژیوگرافی نرمال سالین و گروه مداخله قبل از آنژیوگرافی سیمواستاتین (80 میلی‌گرم در روز) و قبل و بعد از آنژیوگرافی نرمال سالین دریافت کردند. کراتینین، قبل از آنژیوگرافی و دو روز متوالی پس از آنژیوگرافی اندازه‌گیری شد. تغییرات فیلتراسیون گلومرولی (GFR یا Glomerular filtration rate) در گروه شاهد و مداخله در روزهای دوم وسوم اندازه‌گیری شد و بین دو گروه مقایسه شد. یافته‌ها: میانگین GFR بیماران گروه شاهد در 24 ساعت اول تغییر معنی‌داری نداشت (19/0 = P)، اما پس از 48 ساعت، با کاهش معنی‌داری مواجه شد (022/0 = P). در گروه مداخله میانگین GFR در هر دو زمان 24 و 48 ساعت پس از آنژیوگرافی، نسبت به گروه شاهد بالاتر بود (002/0 = P). نتیجه‌گیری: درمان هم‌زمان با سیمواستاتین و نرمال سالین در کاهش نفروپاتی پس از آنژیوگرافی، مؤثرتر از مایع درمانی تنها با نرمال سالین می‌باشد. واژگان کلیدی: کارکرد کلیه، سیمواستاتین، نفروپاتی ماده‌ی حاجب

عنوان مقاله [English]

Comparison between the Efficacy of High Dose Short-Term Statin Therapy and Normal Saline in Prevention of Contrast-Induced Nephropathy among Patients Receiving Iodixanol

نویسندگان [English]

  • Azar Baradaran 5
  • Siavosh Abdani 2
  • Peyman Tabatabaiee 3
  • Mehdi Mohammadi 4
1 Associate Professor, Department of Nephrology, School of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
2 Resident, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Cardiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Statistics and Epidemiology, School of Health, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
5 Associate Professor, Department of Pathology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Contrast-induced nephropathy (CIN) is a serious complication following contrast-based imaging methods, e.g. receiving iodixanol. Statins have been postulated to prevent CIN via various mechanisms. However, there have been conflicting reports on the use of statins for prevention of CIN. The aim of this study was to assess the effectiveness of simvastatin in the prevention of CIN. Methods: A total number of 194 patients were randomly allocated to groups of control and statin-treated patients (n = 97 in both groups). The two groups received the same dose of iodixanol. The control group received normal saline before and after angiography and statin-treated patients received simvastatin (80 mg/day) and normal saline before and after angiography. Serum creatinine levels were measured before angiography and two consecutive days after the procedure. Glomerular filtration rate (GFR) was calculated on the second and third days. The values were then statistically analyzed. Findings: There were no differences between the two groups in the first 24 hours after the procedure. However, after 48 hours, GFR values were significantly higher in the statin-treated group (P = 0.002). Conclusion: Prophylactic administration of statins along with hydration may be associated with less contrast-induced nephropathy. Keywords: Statin, Contrast-induced nephropathy, Renal failure