ارتباط ژن ژلاتیناز B با سرطان ریه در افراد سیگاری و غیر سیگاری

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه رادیوتراپی و تومورشناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: شواهد فزاینده‌ای پیشنهاد می‌کند که آنزیم ژلاتیناز B علاوه بر نقش در متاستاز از طریق تغییر و پردازش فاکتورهای رشد، گیرنده‌های فاکتورهای رشد، فاکتورهای آنژیوژنیک و دیگر پروتئینازها در شکل‌گیری سرطان نیز درگیر می‌باشد و بنابراین نقش اساسی در شروع و پیشروی سرطان دارد. وجود پلی‌‌مورفیسم ژنتیکی در پروموتور ژن ژلاتیناز B و ارتباط آن با چندین سرطان از جمله سرطان ریه گزارش شده است. روش‌ها: در 172 بیمار مبتلا به سرطان ریه و 123 فرد شاهد ژنوتیپ ژلاتیناز B تعیین شد. این کار بر روی DNA ژنومیک استخراج شده از نمونه‌ی تام خون با تکنیک چند شکلی طولی قطعات DNA و با استفاده از آنزیم‌های محدودالاثر واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (RFLP-PCR یا Restriction fragment length polymorphism-polymerase chain reaction) انجام شد. شمار ژنوتیپ‌های مشاهده شده با شمار مورد انتظار برای جمعیت در تعادل ‌هاردی واینبرگ توسط آزمون 2χ مقایسه شد. اختلافات با اهمیت ژنوتیپ‌ها و آلل‌ها بین گروه‌ها با استفاده از آنالیز نسبت افزاینده (Odds ratio یا OR) آزموده شد. یافته‌ها: فراوانی مصرف سیگار در بیماران (5/57 درصد) بیشتر از افراد گروه شاهد (30 درصد) بود. توزیع ژنوتیپی ژن ژلاتیناز B به طور معنی‌داری با خطر ابتلا به سرطان ریه مرتبط بود (56/2 = OR، 82/23-06/0 :CI). افراد سیگاری واجد ژنوتیپ‌های TT و CT + TT بودند و به ترتیب استعداد خطر 45/3 = OR با 24/9-28/1 :CI و 66/14 = OR با 47/53-95/3 :CI برای سرطان ریه داشتند. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که توزیع ژنوتیپی ژن ژلاتیناز B به طور معنی‌داری با افزایش خطر ابتلا به سرطان ریه مرتبط بود و افراد سیگاری واجد ژنوتیپ‌های TT و CT + TT بودند. واژگان کلیدی: ژلاتیناز B، RFLP-PCR، تعیین ژنوتیپ، استعمال دخانیات، سرطان ریه

عنوان مقاله [English]

The Association between Gelatinase B and Lung Cancer in Smokers and Non-Smokers

نویسندگان [English]

  • Majid Motovali-Bashi 1
  • Simin Hemmati 2
  • Somayeh Taghvaei 3
1 Assistant Professor, Department of Biology, School of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Oncology and Radiotherapy, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 MSc Student, Department of Biology, School of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Gelatinase B is not only involved in metastasis, but also alters and processes growth factors, growth factor receptors, angiogenic factors, and other proteinases and thus affects early carcinogenesis. In other words, it has a fundamental role in initiation and development of cancer. Genetic polymorphism in the promoter of gelatinase B has been reported to be associated with the risk of several cancers including lung cancer. Methods: Genotyping of gelatinase B was carried out by taking blood samples from 172 patients with lung cancer and 100 controls using restriction fragment length polymorphism-polymerase chain reaction (RFLP-PCR) technique. The observed numbers of each gelatinase B genotype were compared with that expected for a population in Hardy-Weinberg equilibrium by χ2 test. The significance of the differences of the observed alleles and genotypes between groups was tested using the odds ratio (OR) analysis. Findings: The percentage of smokers in patients was more than controls (57.5% vs. 30%). Distribution of gelatinase B genotype was significantly associated with the risk of lung cancer [OR = 2.56; 95% confidence interval (CI) = 0.06-23.82]. Conclusion: Our results indicated that smokers who carry TT and CT+TT genotypes have 4 (OR = 3.45; 95% CI = 1.28-9.24) and 15 (OR = 14.66; 95% CI = 3.95-53.47) fold risks of lung cancer, respectively. Keywords: Gelatinase B, Restriction fragment length polymorphism, Polymerase chain reaction, Genotyping, Smokers, Lung cancer