طراحی کیت ELISA غیر مستقیم به منظور شناسایی هم‌زمان آنتی‌بادی بر علیه بروسلوز در گاو و انسان آلوده

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشکده‌ی تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، جهرم، ایران

2 استادیار، گروه بیوتکنولوژی، مؤسسه‌ی واکسن و سرم‌سازی رازی، کرج، ایران

3 استادیار، گروه میکروبیولوژی، شرکت تولیدی تحقیقاتی پیشتاز طب زمان، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: بروسلوز یک بیماری مشترک بین انسان و دام است که انتشار جهانی دارد و از بیماری‌های آندمیک شناخته شده در ایران است. تشخیص سریع و مناسب این بیماری نقش مؤثری در بهبود بهداشت عمومی دارد. هدف از این تحقیق، طراحی یک کیت Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) غیر مستقیم جهت تشخیص هم‌زمان بروسلوز در انسان یا دام آلوده بود که بتواند به عنوان جایگزینی مناسب جهت SAT و کیت‌های وارد شده از کشورهای خارجی به کار رود. روش‌ها: در این تحقیق از لیپوپلی‌ساکارید صاف (Smooth lipopolysaccharide یا S-LPS) بروسلا آبورتوس و بروسلا ملی‌تنسیس که به صورت تجاری و با خلوص بالا تهیه شده بودند به عنوان آنتی‌ژن جهت کوت کردن میکروپلیت‌ها استفاده شد. روش ELISA غیر مستقیم بر روی 129 نمونه‌ی سرمی شامل 51 نمونه‌ی سرم انسانی (10 نمونه سرم مثبت و 41 نمونه سرم منفی) از بیماران مراجعه‌کننده به آزمایشگاه‌های تشخیصی طبی تهران، ساری، همدان و 78 نمونه سرم دامی(30 نمونه سرم مثبت و 48 نمونه سرم منفی) از نمونه‌های فرستاده شده به آزمایشگاه‌های دامپزشکی در استان البرز صورت گرفت. تمام سرم‌ها با روش آگلوتیناسیون لوله‌ای استاندارد (Serum agglutination test یا SAT) مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته‌ها: همه‌ی 40 نمونه‌ی سرم (10 نمونه سرم انسانی و 30 نمونه سرم دامی) که با تست Wright مثبت گزارش شده بودند، با کیت ELISA طراحی شده نیز نتایج مثبتی داشتند. از 89 نمونه‌ی سرم منفی (41 نمونه سرم انسانی و 48 نمونه سرم دامی)، 86 نمونه نتیجه‌ی منفی نشان دادند. در این مطالعه حساسیت و ویژگی برای کیت دامی به ترتیب 100 و 83/95 درصد و برای کیت انسانی به ترتیب 100 و 56/97 درصد بود. مقدار حساسیت و ویژگی برای کیت ترکیبی طراحی شده 100 و 73/96 درصد بود. بر همین اساس میزان حد آستانه یا (Cut off) نیز 13/0 تعیین گردید. نتیجه‌گیری: این کیت به دلیل استفاده از دو کونژوگه، توانایی شناسایی بروسلوز در دام یا انسان آلوده را به طور هم‌زمان دارد. دقت، حساسیت و ویژگی بالا به همراه سرعت انجام آزمایش از مزایای این روش در مقایسه با سایر تست‌های سرولوژیکی است. واژگان کلیدی: بروسلوز، ELISA غیر مستقیم، لیپوپلی‌ساکارید، بروسلا آبورتوس، بروسلا ملی‌تنسیس

عنوان مقاله [English]

An Indirect Enzyme-Linked Immunosorbent Assay to Detect Antibodies against Brucellosis in Cattle or Humans

نویسندگان [English]

  • Nazanin Samavati 1
  • Ali Mirjalili 2
  • Mehdi Boutorabi 3
1 MSc Student, Department of Microbiology, School of Postgraduate Education, Jahrom Branch, Islamic Azad University, Jahrom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Biotechnology, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj, Iran
3 Assistant Professor, Department of Microbiology, Pishtaz Teb Zaman Co., Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Brucellosis is a zoonotic disease with global spread. It is also a well-known endemic infectious disease in Iran. Therefore, its appropriate and rapid diagnosis has a critical role in public health improvement. The purpose of this research was to design an indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) kit for detection of brucellosis in humans or animals. Such a kit can replace serum agglutination test (SAT) and kits imported from foreign countries. Methods: Smooth lipopolysaccharide (S-LPS) of Brucella melitensis and Brucella abortus were used as antigens to coat ELISA microplates. Indirect ELISA was performed on 51 human serum samples (10 positive and 41 negative samples) from patients who had referred to laboratories in Tehran, Sari and Hamadan (Iran). It was also performed on 78 bovine serum samples (30 positive and 48 negative samples) that had been sent to veterinary laboratories in Alborz Province (Iran). All samples were also evaluated by SAT. Findings: The designed ELISA kit could detect all 40 positive serum samples (10 human and 30 bovine samples) as positive and all 89 negative serum samples (41 human and 48 bovine samples) as negative. The sensitivity and specificity of the bovine kit were thus determined as 100% and 95.83%, respectively. The corresponding values for the human kit were 100% and 97.56%. On the other hand, the combined kit had a sensitivity of 100% and a specificity of 96.73%. The estimated cutoff point was calculated as 0.13. Conclusion: The designed ELISA kit uses two conjugates and is hence able to detect brucellosis in animals or humans at the same time. In general, high sensitivity and specificity and shorter required time are among the superiorities of our kit over similar ELISA kits. Keywords: Brucellosis, Indirect enzyme-linked immunosorbent assay, Smooth lipopolysaccharide, Brucella abortus, Brucella melitensis