بررسی رابطه‌ی مقدار هورمون تحریک‌کننده‌ی تیرویید در تست فیلتر با سرم نوزادان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دستیار، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت کودکان، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار فوق تخصصی، گروه غدد و متابولیسم کودکان، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان و مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، گروه غدد و متابولیسم کودکان، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان و مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس ارشد، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 پزشک عمومی، پژوهشگر، مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان و مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 استادیار، گروه ریاضی و آمار، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

مقدمه: این مطالعه با هدف بررسی رابطه‌ی سطح هورمون تحریک‌کننده‌ی تیرویید (Thyroid-stimulating hormone یا TSH) در تست فیلتر با سرم نوزادان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید (Congenital hypothyroidism یا CH) انجام شد. چه بسا بدین ترتیب بتوان با تعیین رابطه‌ی فوق حد نصاب مناسبی برای فراخوان نوزادان تعیین نمود تا بدین ترتیب علاوه بر شناسایی و درمان زودرس نوزادان از اتلاف هزینه‌ها جلوگیری نماییم. روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، اطلاعات غربالگری فراخوان شده‌ها در طی غربالگری CH جمع‌آوری شد و مورد مطالعه قرار گرفت. در طی این طرح رابطه‌ی بین TSH تست فیلتر و TSH سرم نوزادان و نیز حد نصاب مناسب جهت فراخوان نوزادان تعیین و حساسیت و ویژگی تست فیلتر در تشخیص CH تعیین شد. یافته‌ها: طی این مطالعه اطلاعات مربوط به 2283 نوزاد مورد مطالعه قرار گرفت. از کل نوزادانی که با TSH فیلتر بالای 5 فراخوان شده بودند، 103 نفر (5/4 درصد از افراد فراخوان شده) با تشخیص CH تحت درمان و پیگیری قرار گرفتند. بر اساس منحنی ROC نقطه‌ی برش تست فیلتر TSH برای تشخیص CH، 5/7 میلی‌واحد در لیتر بود. نقطه‌ی برش 5/7، دارای حساسیت 8/74 درصد و ویژگی 3/71 درصد بود. مثبت کاذب و منفی کاذب این تست به ترتیب 7/28 و 2/25 درصد بود. بین تست فیلتر TSH و TSH سرم رابطه‌ی معنی‌داری وجود داشت (05/0 > P). نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه حد نصاب TSH برای فراخوان در طرح غربالگری را به 5/7 افزایش داد. با توجه به هزینه‌ی پایین تست فیلتر انجام این کار به عنوان یک برنامه‌ی غربالگری منطقی و پذیرفتنی می‌باشد. برای تعیین حد نصاب مناسب TSH برای فراخوان بهتر است مطالعات مشابهی در سایر نقاط کشور و با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر مقدار TSH در زمان اندازه‌گیری آن انجام شود. واژگان کلیدی: کم کاری مادرزادی تیرویید، هورمون محرک تیرویید، تست فیلتر

عنوان مقاله [English]

The Relation between Serum and Filter Paper thyroid-Stimulating HormoneLevels in Neonates with Congenital Hypothyroidism

نویسندگان [English]

  • Ali Hassan Ayyad 1
  • Mahmoud Ghasemi 2
  • Mahin Hashemipour 3
  • Ali Mehrabi Kooshki 4
  • Silva Hovsepian 5
  • Mahmoud Afshari 6
1 Resident, Department of Pediatrics, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Fellow, Department of Pediatric Endocrinology, Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center AND Child Growth and Development Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Pediatric Endocrinology, Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center AND Child Growth and Development Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Department of Epidemiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 General Practitioner, Research Assistant, Child Growth and Development Research Center AND Endocrine and Metabolism Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Assistant Professor, Department of Statistics and Mathematics, School of Sciences, Persian Gulf University, Boushehr, Iran
چکیده [English]

Background: The aim of this study was to determine the relation between serum and filter paper thyroid-stimulating hormone (TSH) levels in neonates with congenital hypothyroidism (CH).We also tried to determine an appropriate cutoff point of filter TSH for recalling screened neonates. Methods: In this descriptive-analytic study, recordsof 2283 neonates who had been recalled during CH screening program in Isfahan (Iran) were studied. The relation between serum and filter paper TSH levels in the studied neonates was assessedand the best cutoff point of filter TSH and its sensitivity and specificity for proper diagnosis of CH were determined. Findings: Among the studied neonates, 103 (4.5%) were diagnosed with CH. Using receiver operating characteristic (ROC) curve, the best cutoff point for diagnosing CH was 7.5 with a sensitivity of 74.8% and specificity of 71.3%. The rates of false positive and false negative diagnoses atthis cutoff point were28.7% and 25.2%, respectively. There was a significant relationship between serum and filter paper TSH levels. Conclusion: The cutoff point for recall should be changed to 7.5 for appropriate screening outcome. On the other hand, considering the low cost of filter paper and importance of missing any case of CH, changing the cutoff point is not necessary. However, further studies in different parts of Iran are required to obtain more accurate resultsand consider all related factors. Keywords: Congenital hypothyroidism, Thyroid-stimulating hormone, Filter paper