میزان غربالگری سرطان دهانه‌ی رحم در زنان 35 تا 60 ساله‌ی شهرستان اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد جمعیت‌شناسی و MPH بهداشت باروری، گروه سلامت خانواده و جمعیت، مرکز بهداشت استان اصفهان، اصفهان، ایران

4 دستیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ارزیابی مستمر برنامه‌های غربالگری در نقاط مختلف کشور می‌تواند بازخورد مناسبی را برای سیستم بهداشتی جهت اتخاذ برنامه‌های آموزشی و یا تغییر پروتکل‌های موجود فراهم نماید. در این مطالعه، وضعیت کنونی غربالگری سرطان دهانه‌ی رحم در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی اصفهان بررسی شد. روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی در جمعیت زنان 35 تا 60 ساله تحت پوشش مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان اصفهان از ابتدای سال 1390 به مدت یکسان انجام شد. بیماران به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. اطلاعات لازم به روش مصاحبه‌ی تلفنی یا حضوری و همچنین بررسی پرونده‌ی سلامت افراد گردآوری شد. یافته‌ها: از بین 324 نفر مورد مطالعه، 284 نفر (7/87 درصد) حداقل یک بار پاپ اسمیر انجام داده بودند که از این بین، 5/10 درصد یک بار و 4/89 درصد چند بار (شامل 7/38 درصد هر سه سال یک بار و 7/50 درصد به صورت نامنظم) پاپ اسمیر انجام داده بودند. رابطه‌ی سن و سطح تحصیلات با انجام پاپ اسمیر از نظر آماری معنی‌دار نبود (062/0 = P)، اما شاغل بودن در خارج از منزل با فراوانی کمتر پاپ اسمیر همراه بود (001/0 > P). بین سابقه‌ی فامیلی سرطان و انجام پاپ اسمیر نیز رابطه‌ای یافت نشد (288/0 = P). نتیجه‌گیری: طبق نتایج این مطالعه، نیازی مبرم به تلاش جهت بهبود میزان حضور زنان در غربالگری سرطان دهانه‌ی رحم توسط ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی اولیه وجود دارد. ارتقای آگاهی افراد از طریق آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی ضروری به نظر می‌رسد. واژگان کلیدی: غربالگری، سرطان دهانه‌ی رحم، پاپ اسمیر

عنوان مقاله [English]

Cervical Cancer Screening Status in 35 to 60 Year-old Women in Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

  • Ziba Farajzadegan 1
  • Seyedeh Fatemeh Nourbakhsh 2
  • Mahnaz Mostajeran 3
  • Amir Loghmani 4
1 Associate Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Population and Family-health Unit, Province Health Center, Isfahan, Iran
4 Resident, Department of Community Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Continuous evaluation of screening programs in different parts of the country can provide appropriate feedbacks for the health system to adopt training programs and modify existing protocols. We studied the current status of cervical cancer screening in women referred to health centers in Isfahan, Iran. Methods: This cross-sectional study was conducted in women aged 35 to 60 years old covered by health centers in Isfahan city for one year starting from the beginning of 2011. Patients were selected by clustered random sampling method. Data were gathered by telephone or in-person interviews and also by the review of medical records. Findings: From 324 patients studied, 284 patients (87.7%) had at least one Pap smear test, of whom, 10.5% had one test and 89.4% had several tests (38.7% had the test done every three years and 50.7% irregularly). The associations of age and education with performing Pap smear test was not statistically significant (P = 0.062), but being employed outside home was associated with less frequent Pap smear tests (P < 0.001). No relationship was found between the family history of cancer and the frequency of Pap smear tests (P = 0.288). Conclusion: Based on our results, there is a need to improve women's participation rates in cervical cancer screening by primary health care providers. Promoting awareness through high schools and higher education institutions seems necessary. Keywords: Uterine cervical neoplasms, Early detection of cancer, Papanicolaou smear