بررسی علل مراجعه و میزان رضایتمندی استفاده‌کنندگان از درمان با طب سنتی ایرانی در شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 اپیدمیولوژیست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از سؤالات درباره‌ی استفاده از طب مکمل و سنتی، کاربردها و اثربخشی آن است. به دلایل مختلف و زمینه‌ی فرهنگی مردم به این روش‌‌ها به خصوص طب سنتی ایرانی (Iranian traditional medicine یا ITM) گرایش دارند. یکی از راه‌های ارزیابی، بررسی رضایت مراجعه‌کنندگان می‌باشد. روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی 256 بیمار مراجعه‌کننده به مراکز ارائه ‌دهنده‌ی خدمات طب سنتی ایرانی در شهر اصفهان که بیش از 3 جلسه تحت درمان بودند، بررسی شدند. شکایات بیماران و رضایت آن‌ها در سه حیطه‌ی رضایت از روش، مهارت پزشکان و اثربخشی به وسیله‌ی پرسشنامه ارزیابی گردید. یافته‌ها: میانگین سنی بیماران 8/11 ± 9/37 سال بود و 2/65 درصد آن‌ها زن بودند. بیشترین علت مراجعه کمر درد (4/73 درصد) و بیشترین میزان بهبودی از نظر بیماران درمان لاغری (50 درصد) بود. استفاده از داروهای گیاهی و انجام حجامت بیشترین روش‌های موارد استفاده بود (84 درصد و 5/77 درصد). میانگین نمره‌ی رضایتمندی بیماران از روش طب سنتی ایرانی 48/3 ± 1/29 (از 40 نمره) )، عملکرد پزشک و هزینه‌ی درمان 77/6 ± 58/32 (از 45 نمره) و اثربخشی (بهبود علایم) 24/3 ± 8/34 (از 50 نمره) بود. نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان داد که میزان رضایت بیماران از طب سنتی مناسب بود. با سامان‌دهی و تحقیقات در این زمینه می‌توان رضایت بالاتری را کسب نمود. این روش را می‌توان برای علایمی که بهبودی داشته‌اند در کنار مراقبت‌های دیگر پزشکی پیشنهاد نمود. واژگان کلیدی: طب سنتی ایرانی، طب مکمل و جایگزین، رضایتمندی

عنوان مقاله [English]

Patients’ Satisfaction form Iranian Traditional Medicine

نویسندگان [English]

  • Ahmad Mahmoudian 1
  • Parastoo Golshiri 2
  • Gita Rezaei 3
  • Mojtaba Akbari 4
1 Associate Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Epidemiologist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Many people want to know about complementary and alternative medicine and its effectiveness. People tend to use such methods, especially the Iranian traditional medicine (ITM) due to various reasons and cultural backgrounds. One way to evaluate the effectiveness of ITM is to assess patients’ satisfaction. Methods: In this cross-sectional study, 256 patients who had attended the ITM service providers in Isfahan, Iran for more than three sessions were included. The subjects’ complaints and satisfactions from alternative and complementary medicine, practitioners’ skills, and effectiveness in improving symptoms were collected by a questionnaire. Findings: The mean age of patients was 37.9 ± 11.8 years. Women constituted 65.2% of the whole population. Back pain was their most common complain (73.4%). Underweight had the highest recovery rate (50%). Herbal medicine (84%) and cupping (77.5%) had been used more than other alternative medicine methods. The mean satisfaction scores from alternative medicine, practitioners’ skills, and effectiveness of the treatment were 29.1 ± 3.48 (out of 40), 32.58 ± 6.77 (out of 45) and 34.8 ± 3.24 (out of 50). Conclusion: The findings of this study showed good satisfaction of patients from traditional medicine. Therefore, better planning and research in this field may result in even higher satisfaction rates. Alternative medicine can also be recommended as complementary to the routine medical care. Keywords: Iranian traditional medicine, Complementary medicine, Alternative medicine, Satisfaction