تأثیر پیشگیرانه‌ی بلوک عصب پودندال بر درد پس از عمل ترمیم دیواره‌های قدامی و خلفی واژن

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه زنان و زایمان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: عمل ترمیم دیواره‌ی قدامی و خلفی واژن از جمله اعمال جراحی شایع است که بر روی زنان مبتلا به پرولاپس ارگان‌های لگنی انجام می‌گیرد و به دلیل آسیب بافتی منجر به بروز درد بعد از عمل می‌گردد که باید نسبت به تسکین آن اقدام نمود. این مطالعه به منظور بررسی تأثیر پیشگیرانه‌ی بلوک عصب پودندال بر درد بعد از عمل در بیماران تحت عمل ترمیم دیواره‌ی قدامی و خلفی واژن انجام گرفت. روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی 58 خانم کاندید عمل ترمیم دیواره‌ی واژن به روش تخصیص تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در هر دو گروه در مسیر عصب پودندال در هر طرف با کمک دستگاه تحریک عصب 3/0 سی‌سی بر کیلوگرم بوپیواکایین 25/0 درصد (5/2 میلی‌گرم در میلی‌لیتر) یا نرمال سالین تزریق شد. میزان درد بیماران تا 48 ساعت پس از عمل با استفاده از معیار VAS (Visual analogue scale) در دو گروه تعیین گردید. یافته‌ها: میانگین تغییرات شدت درد بیماران در حالت استراحت و راه رفتن در گروه شاهد بالاتر از گروه مداخله بود و طبق آزمون Repeated measures ANOVA روند تغییرات شدت درد از یک تا 48 ساعت بعد از عمل در دو گروه اختلاف معنی‌داری داشت (به ترتیب 003/0 = P و 021/0 = P). درد در حالت نشسته در ساعات مذکور تفاوت معنی‌داری بین دو گروه نداشت (34/0 = P). نتیجه‌گیری: بلوک عصب پودندال در بیماران تحت اعمال جراحی ترمیم دیواره‌ی واژن می‌تواند از میزان درد بعد از عمل بیماران بکاهد و استفاده از این روش در اعمال جراحی ترمیم دیواره واژن توصیه می‌گردد. واژگان کلیدی: درد پس از عمل، پیشگیری، بلوک عصب پودندال، ترمیم دیواره‌ی واژن، پرولاپس ارگان‌های لگنی

عنوان مقاله [English]

Preventive Effects of Pudendal Nerve Block on Postoperative Pain in Anterior and Posterior Vaginal Repair

نویسندگان [English]

  • Mitra Jabalameli 1
  • Mostafa Abedi 2
  • Safoura Rouholamin 3
  • Ali Mehrabi Koushki 4
1 Associate Professor, Department of Anesthesiology and Intensive Care, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Department of Epidemiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Anterior and posterior vaginal repair are common surgeries for women with prolapse of pelvic organs. Tissue damage during these surgeries causes postoperative pain. Since pain management after surgery is of high importance, we evaluated the preventive effects of pudendal nerve block on postoperative pain in anterior and posterior vaginal wall repair. Methods: In a double-blind clinical trial study, 58 female candidates of anterior and posterior vaginal repair were randomly assigned to two groups. Using a nerve stimulator, pudendal nerve tracks of the intervention group were injected with 0.3 cc/kg bupivacaine 0.25%. Similar injections with normal saline were performed for the control group. A visual analogue scale was used to measure pain during the first 48 hours after the surgery. Data was analyzed by repeated measures analysis of variance (ANOVA). Findings: Compared to the intervention group, the control group experienced greater pain during rest and walking. There were significant differences between the two groups from the first postoperative hour (P = 0.003) until 48 hours after the operation (P = 0.021). However, the mean ± SD values of pain in sitting position was not significantly different the two groups (P = 0.340). Conclusion: Pudendal nerve block can reduce postoperative pain scores in anterior and posterior vaginal wall repair. Keywords: Postoperative pain, Pudendal nerve block, Anterior and posterior vaginal repair, Pelvic organ prolapse