بررسی وجود سوراخ کاروتیکوکلنویید در جمجمه‌های موجود در بخش علوم تشریح و بیولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی بافت، دانشکده‌ی فناوری‌های نوین، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه علوم تشریحی و بیولوژی مولکولی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، گروه علوم تشریحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

مقدمه: : با اتصال زواید کلنویید قدامی، میانی و خلفی، قسمت دیستال شیار کاروتیکوکلنویید به یک کانال استخوانی به نام سوراخ کاروتیکوکلنویید تبدیل می‌شود که شریان کاروتید داخلی از آن عبور می‌کند. این سوراخ همچنین ممکن است از استخوانی شدن لیگامان کاروتیکوکلنویید یا چین سخت شامه که بین زواید کلنویید قدامی و میانی و گاهی زایده‌ی خلفی استخوان اسفنویید گسترش یافته است، ایجاد ‌شود. وجود رباط کاروتیکوکلنویید استخوانی شده سبب ایجاد مشکل حین جراحی زایده‌ی کلنویید قدامی می‌شود و خطر ایسکمی و اختلالات نورولوژیکی را افزایش می‌دهد. هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی سوراخ کاروتیکوکلنویید در جمجمه‌های موجود در بخش تشریح دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. روش‌ها: 15 جمجمه‌ی موجود در بخش آناتومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که سقف کاسه‌ی سری آن‌ها برداشته شده بود، مورد مطالعه قرار گرفتند. طول رباط کاروتیکوکلنویید و نوع سوراخ، با کولیس اندازه‌گیری شد. داده‌های به دست آمده با آزمون Mann-Whitney آنالیز شد. یافته‌ها: در جمجمه‌های بررسی شده فراوانی سوراخ کاروتیکوکلنویید ناکامل نسبت به دو شکل دیگر سوراخ، بیشتر بود. 2 سوراخ کامل و 4 سوراخ سالم کاروتیکوکلنویید نیز مشاهده گردید. نتیجه‌گیری: از این مطالعه می‌توان نتیجه گرفت که استخوانی شدن رباط کاروتیکوکلنویید فراوانی به نسبت بالایی دارد و جراحان اعصاب باید بانک اطلاعاتی جامع و کاملی از میزان فراوانی و اهمیت سوراخ کاروتیکوکلنویید داشته باشند. واژگان کلیدی: سوراخ کاروتیکوکلنویید، استخوانی شدن، اسفنویید، منطقه‌ی زین ترکی، جمجمه

عنوان مقاله [English]

The Existence of Caroticoclinoid Foramen in Skulls Available at the Department of Anatomy and Molecular Biology of Isfahan University of Medical Sciences, Iran

نویسندگان [English]

  • Masood Ghorbani 1
  • Gholam Reza Dashti 2
  • Zainab Karimi 3
  • Mohammad Mehdi Mirhosseini 3
  • Rahim Golmohammadi 4
1 PhD Student, Department of Tissue Engineering, School of New Technologies, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Anatomical Sciences and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

Background: United anterior, middle, and posterior clinoid processes convert the distal end of the carotid sulcus into an ostium called the caroticoclinoid foramen (CCF). The internal carotid artery (ICA) traverses through the CCF. The CCF can be the result of ossification of the caroticoclinoid ligament (CCL) or a dural fold extending between the anterior and middle or occasionally posterior clinoid processes of the sphenoid bone. The presence of the bony CCF makes the removal of the anterior clinoid process more difficult and increases the risks and chances of ischemic and neurological disorders. The aim of this study was to survey the prevalence of CCF in skulls available at the Department of Anatomy of Isfahan University of Medical Sciences (Isfahan, Iran). Methods: Overall, 15 dry skulls with removed calvaria were studied. The length and type of CCF were measured using a caliper. The obtained data was statistically analyzed using Mann-Whitney U test. Findings: Incomplete CCF was the most prevalent type. Two skulls with complete CCF were found. In addition, four skulls had healthy CCF. Conclusion: It can be concluded that the ossification of CCL is common. Therefore, neurosurgeons should be provided with a comprehensive database about its incidence and the prevalence of its significant complications. Keywords: Caroticoclinoid foramen, Ossification, Sphenoid, Sella-turcica, Dry skull