اختلاف جنسی در عوامل مؤثر بر بقای کوتاه مدت بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی حاد در اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 اپیدمیولوژیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، مرکز تحقیقات قلب و عروق، پژوهشکده‌ی قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، مرکز تحقیقات غدد فیروزگر و انستیتو غدد درون‌ریز و متابولیسم (پردیس همت)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 پرستار، مرکز تحقیقات فشار خون، پژوهشکده‌ی قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 دانشیار، گروه اپیدمیولوژی وآمار زیستی، دانشکده‌ی بهداشت و مرکز تحقیقات آسیب‌شناسی و سرطان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: زنان در سنین بالاتری مبتلا به سکته‌ی قلبی حاد می‌شوند و فشار خون، دیس‌لپیدمی، دیابت ملیتوس و مرگ و میر در بیمارستان در زنان بیش از مردان می‌باشد. هدف این مطالعه، تعیین اختلاف در عوامل پیشگویی‌کننده‌ی میزان بقای کوتاه مدت در بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی حاد بر اساس جنس بود. روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه‌ی هم‌گروهی مبتنی بر بیمارستان بود که طی سال‌های 1378 تا 1387 تمامی بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد قلبی را که در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهرستان اصفهان و نجف‌آباد بستری شدند، در بر گرفت. جهت تعیین عوامل پیشگویی‌کننده‌ی بقای 28 روزه‌ی بیماران از آزمون Cox regression تک متغیره و چند متغیره استفاده شد. میزان بقای بیماران با استفاده از آزمون آماری Kaplan-Meier و Logrank به دست آمد. یافته‌ها: خطر نسبی تطبیق‌ شده‌ی مرگ در هر دو جنس با افزایش سن بیشتر شد؛ به گونه‌ای که در گروه‌های سنی80 سال و بیشتر در مردان 7/12 با فاصله‌ی اطمینان 95 درصد 3/31-14/5 و در زنان 78/8 با فاصله‌ی اطمینان 95 درصد 1/63-2/1 بود. همچنین انفارکتوس دیواره‌ی قدامی در هر دو جنس خطر نسبی بالاتری از نوع تحتانی داشت؛ به طوری که به ترتیب در مردان 3 (فاصله‌ی اطمینان 95 درصد 11/5-78/1) در برابر 74/1 (فاصله‌ی اطمینان 95 درصد 3-1) و در زنان 16/2 (فاصله‌ی اطمینان 95 درصد 4-16/1) در برابر 57/1 (فاصله‌ی اطمینان 95 درصد 94/2-82/0) بود. همچنین میزان بقا در هر دو جنس در طی دوره‌ی مطالعه افزایش یافت که این افزایش در زنان بارزتر بود. نتیجه‌گیری: با توجه به روند صعودی میزان بقا در هر دو جنس در پی رخداد انفارکتوس قلبی حاد، می‌توان فعالیت‌های ارتقای بهداشت عمومی و مراقبت‌های پزشکی را با همین روند ادامه داد. همچنین پزشکان باید خدمات درمانی کارامد‌تری برای بیمارانی که در خطر بیشتر مرگ و میر هستند، ارایه نمایند. واژگان کلیدی: انفارکتوس قلبی حاد، بقای کوتاه مدت، اختلاف جنسی، رگرسیون Cox، ایران

عنوان مقاله [English]

Gender Difference in Determinants of Short-Term Survival of Patients with Acute Myocardial Infarction in Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

  • Abdollah Mohammadian Hafshejani 1
  • Nizal Sarrafzadegan 2
  • Hamid Reza Baradaran Attar Moghaddam 3
  • Shidokht Hosseini 4
  • Shidokht Hosseini 5
1 Epidemiologist, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Professor, Cardiovascular Research Center, Isfahan Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Endocrine Research Center (Firouzgar), Institute of Endocrinology and Metabolism (Hemmat Campus), Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Hypertension Research Center, Isfahan Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Hypertension Research Center, Isfahan Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Compared to men, women suffer from acute myocardial infarction (AMI) at higher age. In addition, hypertension, dyslipidemia, diabetes mellitus, and in-hospital mortality are more frequent in women. This study aimed to determine gender-based differences in predictive factors of short-term survival in patients with acute myocardial infarction. Methods: In a cohort study based on hospital records during 1999-2008, all patients with AMI admitted to all public and private hospitals in Isfahan and Najaf Abad (center of Iran) were investigated. To determine predictive factors of short-term (28-day) survival, univariate and multivariate Cox regression analyses were used. Survival rate of patients was calculated using Kaplan-Meier and log rank tests. Findings: Overall, 12815 patients with AMI were included (72.6% male). The adjusted relative risk (RR) of death increased with age. In patients over 80 years of age, RR was 12.7 [95% confidence interval (CI): 5.1-31.3] in men and 8.8 (95% CI: 1.2-63.1) in women. In both genders, RR of anterior wall infarction was greater than inferior wall infarction [3.0 (95% CI: 1.8-5.1) vs. 1.7 (95% CI: 1.0-3.0) in men and 2.2 (95% CI: 1.2-4.0) vs. 1.6 (95% CI: 0.8-2.9) in women]. While survival rate increased in both genders during the study period, this improvement was more apparent in women. Conclusion: Increasing trend of survival rate following an AMI in both genders warrants continuous medical care and public health promotion activities. Physicians will therefore be encouraged to provide more efficient care for patients who are at higher risk of mortality. Keywords: Acute myocardial infarction, Short-term survival, Gender-based differences, Cox regression, Iran