مقایسه‌ی کیفیت و عوارض آرام‌بخشی (Sedation) توسط اتومیدیت- فنتانیل و کتامین- میدازولام در جراحی کاتاراکت

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 اپیدمیولوژیست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه داروهایی مانند اتومیدیت و کتامین به علت عوارض ناخواسته‌ی کمتر قلبی به طور وسیع در جراحی کاتاراکت مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مطالعه هدف ما بررسی مقایسه‌ای آثار تجویز دو گروه داروی متفاوت شامل کتامین-میدازولام (K/M) با اتومیدیت-فنتانیل (E/F) در جراحی کاتاراکت بود. روش‌ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی دوسوکور بود. جمعیت مورد مطالعه بیماران کاندید عمل جراحی کاتاراکت بالای 20 سال مراجعه‌کننده به بیمارستان فیض در نیم سال اول سال 1390 بودند. بیماران پس از اخذ رضایت کتبی وارد مطالعه شدند و در روز عمل به طور تصادفی به دو گروه E/F و K/M تقسیم شدند. قبل از شروع آرام‌بخشی Sedation)) و در حین آن فشار خون، ضربان قلب، مدت زمان ریکاوری، رضایت جراح و عوارض ریکاوری (تهوع و استفراغ و درد) ثبت شد. یافته‌ها: 94 بیمار کاندید عمل جراحی کاتاراکت به روش Sedation در دو گروه E/F و K/M بررسی شدند. در شروع مطالعه بین دو گروه تفاوت معنی داری در فشار خون سیستولی و دیاستولی و ضربان قلب مشاهده نشد. فشار خون سیستولی در دقیقه‌ی 20 در گروه E/F 127/25 ± 51/148 و در گروه K/M 00/22 ± 30/149 میلی‌متر جیوه بود (872/0 = P). میانگین رضایت بیمار در گروه K/M به طور معنی‌داری از گروه E/F بیشتر بود (001/0 > P)، اما رضایت جراح در دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت (07/0 = P). میانگین مدت زمان ریکاوری در گروه E/F به طور معنی‌داری از گروه K/M کمتر بود (001/0 > P). میانگین درجه‌ی Sedation درد و تهوع تفاوت معنی‌داری در دو گروه نداشت. با این وجود استفراغ تنها در سه نفر از بیماران گروه E/F اتفاق افتاد. هیپوکسی تنها در یک نفر از گروه K/M و میوکلونوس تنها در یک نفر از بیماران گروه E/F اتفاق افتاد. نتیجه‌گیری: در مجموع این مطالعه نشان داد که استفاده از اتومیدیت و فنتانیل به اندازه‌ی میدازولام و کتامین در جراحی کاتاراکت به روش Phacoemulsification مؤثر است. واژگان کلیدی: جراحی کاتاراکت، Sedation، اتومیدیت، میدازولام، کتامین، فنتانیل

عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Efficacy and Safety of Sedation with Etomidate-Fentanyl versus Ketamine-Midazolam Combinations in Cataract Surgery

نویسندگان [English]

  • Omid Aghadavoudi 1
  • Parastou Balaei 2
  • Mojtaba Akbari 3
1 Associate Professor, Department of Anesthesiology and Critical Care, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Epidemiologist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Etomidate and ketamine are commonly used to induce sedation in cataract surgery due to their favorable hemodynamic side-effect profile. This study was performed to compare the efficacy and safety of etomidate/fentanyl with ketamine/midazolam combinations for inducing sedation in cataract surgery with phacoemulsification technique. Methods: This study was a double-blind active-control clinical trial. 94 patients scheduled for cataract surgery under sedation, were randomly assigned to receive either etomidate/fentanyl or ketamine/midazolam. Participants’ blood pressure, heart rate, nausea and vomiting frequency, decreased arterial O2 saturation episodes, and recovery duration as well as the patients and surgeon satisfaction were recorded during the study period. Findings: No statistically significant differences were observed in systolic and diastolic blood pressure and heart rate between groups. Mean systolic blood pressure was 148.5 ± 25.1 in etomidate/fentanyl and 149.3 ± 22.0 in ketamin/midazolam groups (P = 0.87). Similarly, the patients of both groups reported the same levels of pain and nausea, but not vomiting episodes which have only happened in etomidate/fentanyl group. In contrast, patient satisfaction was significantly higher in ketamine/midazolam group (P = 0.001), although surgeon satisfaction were comparable with both combinations (P = 0.07). The members of both groups reached a desired level of sedation in 30 minutes and the between-group differences of sedation scores remained non-significant. However, myoclonus was only experienced by the etomidate/fentanyl group patients. Conclusion: Overall, this study demonstrated that the combination of etomidate/fentanyl is as efficient and safe as ketamine/midazolam in cataract surgery, without any significant side effects. Keywords: Cataract extraction, Conscious sedation, Etomidate, Midazolam, Ketamine