تأثیر دگزامتازون در پیشگیری از لرز پس از عمل جراحی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

2 متخصص پزشکی اجتماعی، مرکز توسعه‌ی مطالعات پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه: رخداد لرز پس از عمل جراحی بسیار شایع است و جلوگیری از آن به خصوص در افراد مسن و بیماران قلبی اهمیت دارد. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی اثربخشی پتیدین و دگزامتازون و دارونما برای پیشگیری از لرز پس از عمل جراحی بود. روش‌ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی دوسوکور بر روی 120 بیمار کاندید عمل جراحی تحت بیهوشی عمومی در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی اردبیل انجام شد. بیماران واجد شرایط به طور تصادفی بلوک‌بندی شدند و به سه گروه تقسیم شدند. روش القا و حفظ بیهوشی در همه‌ی بیماران یکسان بود. پس از القای بیهوشی، به یک گروه از بیماران پتیدین، به بیماران گروه دوم دگزامتازون و به بیماران گروه سوم نرمال سالین تزریق گردید. کلیه‌ی اطلاعات با نرم‌افزار آماری SPSS و آزمون‌های 2χ و ANOVA آنالیز شد. یافته‌ها: بین سه گروه بیماران از نظر سن، جنس، میانگین مدت زمان عمل و ریکاوری تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. بروز لرز در گروه نرمال سالین 19 مورد (5/47 درصد)، در گروه دگزامتازون 4 مورد (10 درصد) و در گروه پتیدین 15 مورد (5/37 درصد) بود و تفاوت معنی‌داری بین گروه نرمال سالین با دگزامتازون (001/0 > P) و پتیدین (08/0 = P) وجود داشت. گروه دگزامتازون کمترین میزان لرز را داشت. نتیجه‌گیری: مطالعه‌ی حاضر نشان داد که اثر دگزامتازون در پیشگیری از لرز بهتر از پتیدین است و با توجه به عدم وجود عوارض همودینامیک و کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل در استفاده از دگزامتازون، می‌توان آن را به عنوان جایگزین پتیدین به خصوص در بیماران دچار عدم ثبات همودینامیک استفاده کرد. واژگان کلیدی: بیهوشی عمومی، جراحی، دگزامتازون، لرز، پتیدین

عنوان مقاله [English]

The Efficacy of Dexamethasone in the Prevention of Postoperative Shivering: A Double-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial

نویسندگان [English]

  • Masood Entezariasl 1
  • Khatereh Isazadehfar 2
1 Associate Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
2 Specialist in Community Medicine, Education Development Center, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Background: Postoperative shivering is very common and could be followed by many problems such as increasing in oxygen consumption, blood pressure, intracranial and intraocular pressure, and postoperative pain. Therefore, the prevention of shivering is important especially in the elderly and ischemic heart disease patients. The goal of this study was to compare the efficacy of pethidine (meperidine), dexamethasone, and placebo in the prevention of postoperative shivering. Methods: This double-blind placebo-controlled clinical trial was carried out on 120 patients who were candidates for surgery under general anesthesia. The patients were randomly divided into three groups including those who received placebo (a), dexamethasone (b), and pethidine (c). Induction and maintenance of anesthesia for all patients were similar. Central and peripheral temperatures of patients were measured every 5-minute. After induction, normal saline, dexamethasone, and pethidine were injected to groups a, b, and c, respectively. In recovery phase, all patients were monitored for visible shivering. Findings: There was no significant difference between the three groups regarding gender, age, duration of surgery, and recovery time. Nineteen cases (47.5%) in group (a) had postoperative shivering compared with the 4 cases (10%) in group (b) and the difference between 2 groups was significant (P = 0.001). Similarly, in group (c), 15 cases (37.5%) had shivering that was significantly lower than the placebo group (P = 0.08). Conclusion: The present study showed that pethidine and dexamethasone are effective in preventing postoperative shivering in elective surgeries under general anesthesia. Moreover, dexamethasone is markedly more effective than pethidine. Dexamethasone can be administered after induction of anesthesia as an alternative to pethidine particularly in patients with hemodynamic instability. Keywords: General anesthesia, Postoperative complications, Shivering, Dexamethasone, Meperidine