تشخیص گونه‌های کاندیدا در افراد مبتلا به واژینیت کاندیدایی و افراد سالم بر اساس علایم کلینیکی و پاراکلینیکی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه زنان و زایمان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

4 دانشیار، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

5 استاد، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 کارشناس ارشد، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: عفونت‌های سیستم تناسلی از شایع‌ترین مشکلات بیماری‌های زنان هستند و واژینیت کاندیدایی دومین علت شایع عفونت واژن است که حدود 75 درصد زنان بالغ سالم در طول دوران باروری زندگی خود حداقل یک بار به آن دچار می‌شوند. مطالعه‌ی حاضر با هدف شناسایی گونه‌های مخمرهای جدا شده از واژن در دو گروه زنان سالم و بیمار انجام گردید. روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی بود که در دو گروه افراد مشکوک به واژینیت کاندیدایی و افراد سالم مراجعه‌کننده به مطب‌های خصوصی شهر شیراز انجام گرفت. بعد از انجام معاینات بالینی نمونه‌گیری از ترشحات واژن افراد جهت انجام کشت، رنگ‌آمیزی گرم و همچنین تعیین pH انجام شد. تفکیک گونه‌ها بر اساس آزمایش‌های کروم ‌آگار و کلامیدوسپور انجام گردید. یافته‌ها: در این مطالعه 42 نفر (35 درصد) کشت قارچی مثبت داشتند. ترشحات واژن به عنوان شایع‌ترین علامت بالینی در 6/78 درصد افراد بیمار و پس از آن خارش (1/57 درصد)، سوزش (6/47 درصد) و درد ناحیه‌ی شکم (2/45 درصد) مشاهده گردید. شایع‌ترین گونه‌های جدا شده از بیماران شامل C.albicans (1/57 درصد)، C.parapsilosis (3/14 درصد)، C.glabrata (9/11 درصد) و C.krusei (5/9 درصد) بودند. همچنین از 1/7 درصد بیماران 2 گونه‌ی قارچ و از 21 فرد سالم نیز 5 گونه (8/23 درصد) C.albicans جدا گردید. نتیجه‌گیری: با توجه به این که تنها یک سوم از مراجعین مشکوک به عفونت از طریق کشت به عنوان عفونت کاندیدایی شناخته شدند و با توجه به عدم دقت تشخیص‌های بالینی، آزمایشات پاراکلینیکی چون کشت در بیماران مشکوک توصیه می‌گردد. واژگان کلیدی: کاندیدا، واژینیت، علایم، کلینیک

عنوان مقاله [English]

Diagnosis of Candida Species Isolated from Patients with Vaginal Candidiasis and Healthy Individuals Based on Clinical Symptoms and Paraclinical Evidences

نویسندگان [English]

  • Parvin Dehghan 1
  • Mahboobeh Kharazi 2
  • Maryam Yazdani 3
  • Kamiar Zomorodian 4
  • Mostafa Chadeganipour 5
  • Mojtaba Akbari 6
1 Assistant Professor, Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 MSc Student, Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
4 Associate Professor, Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
5 Professor, Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Department of Epidemiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Vaginal candidiasis is the second cause of vaginal infections and almost 75% of healthy females get infected by these yeasts at least once during their reproductive age. The present study aimed to isolate and identify Candida species from the patients with vaginal candidiasis and healthy individuals. Methods: The study was cross-sectional and conducted on patients with suspected vaginal candidiasis referred to the private clinics of Shiraz, Iran and healthy individuals. Following the clinical examination, samples were taken from the vaginal discharges for culturing, gram staining, and determining the pH. Afterwards, the species were differentiated by CHROMagar Candida medium and the formation of chlamydospore. Findings: In the present study, the culture of the specimens of 42 patients (35%) yielded positive results. Vaginal discharge was the most prevalent clinical symptom of candida vaginitis with a rate of 78.6% followed by itching (57.1%), burning sensation (47.6%), and lower abdominal pain (45.2%). The most frequently identified species was Candida albicans (57.1%), followed by Candida parapsilosis (14.3%), Candida glabrata (11.9%), and Candida krusei (9.5%). Mixed colonization with two yeast species was observed in 7.1% (n=3) of the cases. Of the 21 healthy controls, the culture of the vaginal swabs yielded yeast colonies identified to be Candida albicans in 5 individuals (23.8%). Conclusion: Since only one third of the suspected patients were diagnosed as vaginal candidiasis through laboratory tests and also due to the lack of specificity of the symptoms, performing laboratory tests for definite diagnosis of this infection is recommended. Keywords: Candida, Vulvovaginal candidiasis, Signs, Symptoms