تعیین گونه‌ی عامل لیشمانیوز جلدی و بررسی دوره‌ی بهبود ضایعات در بیماران مراجعه‌کننده به مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک صدیقه‌ی طاهره (س) اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوست و سالک و گروه انگل و قارچ‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه انگل و قارچ‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه آمار، معاونت پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه انگل و قارچ‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 کارشناس ارشد، گروه انگل و قارچ‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 دندان‌پزشک، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

7 دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوست و سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: لیشمانیوز بیماری عفونی انگلی با انتشار وسیع در مناطق معتدله و گرمسیری است. آنتی‌موان‌ها خط اول درمان لیشمانیوز جلدی در ایران و بسیاری از نقاط دنیا می‌باشند. پیش‌آگهی بیماری با توجه به گونه عامل بیماری مختلف است و انتخاب دارو با گونه‌ی عامل بیماری ارتباط دارد. هدف از این مطالعه، تعیین گونه‌ی عامل لیشمانیوز جلدی و بررسی زمان بهبود کامل ضایعات با توجه به گونه‌‌ی عامل بیماری بود. روش‌ها: در این مطالعه تعیین گونه‌ی انگل Leishmania جدا شده از بیماران با استفاده از DNA استخراج‌شده‌ی حاصل از کشت با روش‌ PCR-RFLP (Polymerase chain reaction–restriction fragment length polymorphism) انجام شد. بیماران توسط پزشک معاینه شدند و روند التیام بالینی آن‌ها بعد از یک دوره‌ی درمانی با گلوکانتیم مورد بررسی دقیق قرار گرفت و در پرونده‌ی بیمار ثبت ‌گردید. یافته‌ها: از مجموع 20 نمونه‌ی جداشده، همه‌ی نمونه‌ها Leishmania major تشخیص داده شدند. میانگین دوره‌ی بهبود کامل در مبتلایان به لیشمانیوز جلدی مرطوب 58 روز به دست آمد. نتیجه‌گیری: میانگین دوره‌ی بهبود در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی خشک طولانی‌تر از بیماران لیشمانیوز جلدی مرطوب می‌باشد. واژگان کلیدی: تعیین گونه، PCR-RFLP، لیشمانیوز جلدی، دوره‌ی بهبود کامل  

عنوان مقاله [English]

Identification of Leishmania Species and Treatment Courses in Patients with Leishmaniasis in Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein Hejazi 1
  • Nooshin Hashemi 2
  • Mitra Hashemi 3
  • Narges Abdian 4
  • Leyla Shafiei 5
  • Siroos Hashemi 6
  • Mohammad Ali Nilforoushzadeh 7
1 Associate Professor, Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center AND Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 PhD Student, Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine, Northern Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran
3 Department of Statistics, Deputy of Research, Northern Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran
4 PhD Student, Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Dentist, Northern Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran
7 Associate Professor, Skin and Stem Cell Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Leishmaniasis is a parasitic infectious disease with a wide spectrum in tropical and subtropical areas. Antimoniates are compounds of choice to treat cutaneous leishmaniasis in Iran and many other countries of the world. There are many fluctuations in response to leishmanicidal agents according to type of the disease, involved species of the parasite, and drug regimen. Methods: This study was conducted in the Skin Disease and Leishmaniasis Research Center, Isfahan, Iran. Novy-MacNeal-Nicolle (NNN) and Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 media were used to isolate parasites from skin lesions of patients. Deoxyribonucleic acid (DNA) extraction of Leishmania isolates was performed and strain identification was determined using specific internal transcribed spacers-1 (ITS-1) primers. After amplification, the resulted products were analyzed using polymerase chain reaction- restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP). Patients were under traditional glucantime therapy and were followed up for 14 weeks to detect their treatment courses. Findings: PCR-RELP showed that all etiologic agents of cutaneous leishmaniasis (CL) among referral patients in Isfahan were L. major. The mean duration of ulcer recovery of cases with CL was 58 days. Conclusion: The mean recovery period of patients with zoonotic CL was noticeably shorter than cases with anthroponotic CL. Keywords: Identification, Polymerase chain reaction- restriction fragment length polymorphism, Cutaneous leishmaniasis, Recovery period