بررسی فراوانی روتاویروس در کودکان کمتر از 3 سال مبتلا به گاستروانتریت

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه باکتری‌شناسی و ویروس‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات عفونت‌های بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس علوم آزمایشگاهی، تکنسین آزمایشگاه، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: گاستروانتریت یکی از علل اصلی مرگ و میر شیرخواران و کودکان کم سن و سال در سراسر جهان می‌باشد. علت اصلی گاستروانتریت حاد، عوامل عفونی می‌باشند که روتاویروس شایع‌ترین آن‌ها است. بررسی اپیدمیولوژیک روتاویروس یکی از موضوعات تحقیقاتی ارزشمند در اکثر کشورها به شمار می‌رود. لذا توجه به بار بالای گاسترانتریت ناشی از روتاویروس، این مطالعه جهت تعیین میزان فراوانی این بیماری در کودکان کمتر از 3 سال در اصفهان انجام شد. روش‌ها: این مطالعه در شهر اصفهان در بهار و تابستان 1391 انجام شد. نوع مطالعه مقطعی بود. در این مطالعه تعداد 150 نمونه‌ی مدفوع اطفال کمتر از 3 سال مبتلا به گاستروانتریت با روش ژل الکتروفورز (Polyacrylamide gel electrophoresis یا PAGE) از نظر روتاویروس بررسی شد. اطلاعات بیماران در پرسشنامه ثبت ‌شد. یافته‌ها: در این مطالعه از 150 نمونه‌ی بررسی‌شده، 19مورد (66/12 درصد) از نظر آلودگی به روتاویروس مثبت بودند. همچنین از بین 73 نفر پسر مورد بررسی 10 نفر (7/13 درصد) و از 77 نفر دختر مورد بررسی 9 نفر (7/11 درصد) مبتلا به گاستروانتریت روتاویروسی بودند. بیشترین شیوع آلودگی در کودکان 6 تا 12 ماهه، کودکانی که به مهدکودک می‌رفتند و کودکانی که با شیر خشک تغذیه می‌شدند، مشاهده شد. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که 66/12 درصد گاستروانتریت حاد در کودکان کمتر از 3 سال در اصفهان در فصول بهار و تابستان ناشی از روتاویروس می‌باشد. کودکانی که با شیر خشک تغذیه می‌شوند، کودکانی که در مهدکودک‌ها نگهداری می‌شوند و کودکانی که سن 6 تا 12 ماه دارند، بیشتر در معرض عفونت با روتاویروس قرار دارند. به نظر می‌رسد مطالعات بیشتری جهت تعیین فراوانی این بیماری در پاییز و زمستان جهت مقایسه با این نتایج ضروری باشد. واژگان کلیدی: روتاویروس، گاستروانتریت، الکتروفورز

عنوان مقاله [English]

Frequency of Rotavirus in Children under Three Years of Age with Gastroenteritis in Alzahra Hospital

نویسندگان [English]

  • Sharareh Moghim 1
  • Shiva Asadi Manesh 2
  • Nafiseh Sadat Hosseini 3
  • Hossein Nasr Azadani 4
1 Assistant Professor, Department of Microbiology, School of Medicine AND Nosocomial Infection Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Department of Microbiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Laboratory Technician, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Gastroenteritis is one of the major causes of morbidity and mortality in infants and children worldwide. In this age group, rotavirus is the most common cause of viral gastroenteritis, which in turn is the most prevalent form of gastroenteritis. Rotavirus accounts for an estimated up to 125 million gastroenteritis episode in children less than 5 years old and causes up to 600000 deaths a year throughout the world. Rotavirus gastroenteritis causes more dehydration, severer illness, and longer hospitalization. Therefore, investigation of the epidemiology of rotavirus infections is of a great importance in most countries. Considering the high burden of the disease, we decided to determine the frequency of this disease in children less than 3 years old in Isfahan. Methods: This cross-sectional study was carried out on 150 stool specimens of children under 3 years old with gastroenteritis during spring and summer of 2012 in Alzahra hospital, Isfahan, Iran. Stool specimens were examined by gel electrophoresis for the presence of rotavirus genome. The acquired information was registered in data collection forms. Findings: From 150 stool specimens, 12.66% (n = 19) were positive for Rotavirus. The mean age of children with Rotavirus gastroenteritis was 6 to 12 months. 13.7% of Rotavirus infected children were male and 11.7% were female. Conclusion: Rotavirus was the cause of 12.66% of gastroenteritis in children under 3 years old in spring and summer in Isfahan. Children who are kept in nursery, formula fed babies, and children 6 to 12 months of age are more prone to this infection. It seems that more studies are necessary to determine the frequency of rotavirus infection in autumn and winter to be compared with our findings Keywords: Rotavirus infections, Gastroenteritis, Infant, Preschool child, Two-dimensional gel electrophoresis