مقایسه‌ی شدت، طول مدت و فرکانس سر درد میگرنی در بیماران مبتلا به میگرن با و بدون سندرم متابولیک

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه داخلی اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات علوم اعصاب اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه فیزیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مطالعات اخیر بیانگر شیوع بالای مقاومت به انسولین در مبتلایان به میگرن است. مقاومت به انسولین، عامل اصلی در ایجاد سندرم متابولیک می‌باشد. این سندرم به طور مستقیم با چاقی و سایر عوامل خطر قلبی- عروقی مرتبط است. با توجه به این که خطر ایجاد بیماری‌های قلبی- عروقی در مبتلایان به میگرن نیز بیشتر از جمعیت عادی گزارش شده است، در این مطالعه مقایسه‌ی شدت، طول مدت و فرکانس سر دردهای میگرنی در بیماران مبتلا به میگرن با و بدون سندرم متابولیک انجام شد. روش‌ها: 200 بیمار مبتلا به میگرن برای این مطالعه انتخاب شدند. تعریف میگرن بر اساس کرایتریای IHS (International Headache Society) صورت گرفت. سپس این افراد بر اساس کرایتریای ATP III (Adult treatment panel III) به دو گروه مبتلا و فاقد سندرم متابولیک تقسیم شدند و شدت، طول مدت و فرکانس سر دردهای میگرنی در دو گروه در اولین روز مراجعه به کلینیک، 30 و 60 روز بعد مقایسه شد. یافته‌ها: 34 نفر از بیماران (17 درصد) مبتلا به سندرم متابولیک بودند. افراد مبتلا به سندرم متابولیک مسن‌تر (001/0 > P) و اکثر آن‌ها زن بودند و طول مدت حملات میگرن در آن‌ها بیشتر از گروه مقابل بود (03/0 = P). میانگین فرکانس سر درد و شدت سر درد در دو گروه تفاوت معنی‌داری با یکدیگر نداشتند. در هر دو گروه 30 و 60 روز پس از شروع درمان شدت، فرکانس و طول مدت سر دردها کاهش قابل توجهی یافت که معنی‌دار نبود. نتیجه‌گیری: مطالعه‌ی ما نشان داد که سندرم متابولیک در 17 درصد از مبتلایان به میگرن وجود دارد. سندرم متابولیک با سن و طول مدت حملات سر درد رابطه داشت، ولی فرکانس و شدت سر درد در زمان مراجعه، 30 و 60 روز بعد از آن رابطه‌ی معنی‌داری با سندرم متابولیک نداشت. واژگان کلیدی: میگرن، سندرم متابولیک، مقاومت به انسولین

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Severity, Duration and Frequency of Headaches between Migraine Patients with and without Metabolic Syndrome

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saadatnia 1
  • Shaghayegh Haghjooy Javanmard 2
  • Laya Amini 3
  • Mehrzad Salmasi 3
1 Associate Professor, Department of Neurology, School of Medicine AND Isfahan Neuroscience Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Physiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Insulin resistance has a basic role in the pathogenesis of metabolic syndrome, which is directly correlated with obesity and other cardiovascular risk factors. Recent studies show that insulin resistance is more prevalent in patients with migraine. Further supportive to the association, the risk of cardiovascular diseases in migraineurs has been reported to be higher than the normal population. The present study aimed to compare the severity, duration, and frequency of headaches in migraine patients with and without metabolic syndrome. Methods: 200 patients with migraine were selected for this study. Migraine was diagnosed according to the International Headache Society criteria. The enrolled patients were divided into two groups, with and without metabolic syndrome, diagnosed based on the Adult Treatment Panel III criteria.  The severity, duration, and frequency of migraine headaches were compared between the two groups at baseline, and 30, and 60 days afterwards. Findings: 34 patients (17%) had metabolic syndrome. They were older (P < 0.001) and mostly female. The duration of migraine headaches was also longer than the other group (P = 0.03). The difference of the mean frequency (9.1 versus 10.1 per month, P = 0.54) and severity (7.6 versus 7.3, P = 0.31) of headaches did not reach a statistically significant level between groups. Conclusion: Our study showed that metabolic syndrome is present in 17 % of patients with migraine. Metabolic syndrome was correlated with patient’s age and the duration of their headache. 30 and 60 days after the first visit, the severity, frequency, and duration of headaches were decreased significantly but not differently in both groups. Keywords: Migraine disorders, Metabolic syndrome X, Insulin resistance