بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی شکمی در تشخیص اولیه‌ی انواژیناسیون در کودکان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه رادیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: انواژیناسیون شایع‌ترین اورژانس شکمی در کودکان و به ویژه در کودکان کمتر از ٢ سال می‌باشد. عدم تشخیص و عدم درمان به موقع این بیماری می‌تواند بالقوه کشنده باشد و منجر به عوارضی نظیر ایسکمی، پرفوراسیون، پریتونیت و حتی مرگ در طی چند روز شود. هدف از این مطالعه، تعیین ارزش تشخیصی سونوگرافی در کودکان مشکوک به این بیماری و تعیین میانگین سنی و توزیع جنسی کودکان مبتلا بود. روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی مقطعی ٨۵ بیمار مشکوک به انواژیناسیون وارد مطالعه شدند. پس از جمع‌آوری اطلاعات هر بیمار شامل سن و جنس و یافته‌های موجود در سونوگرافی و تشخیص نهایی بیماری توسط پرسشنامه، با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 18 حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی سونوگرافی در تشخیص اولیه‌ی انواژیناسیون در کودکان تعیین شد. یافته‌ها: از بین بیماران مبتلا به انواژیناسیون ١/٦٩ درصد پسر و 9/30 درصد دختر بودند. ٥/ ٨٥ درصد از کودکان ۲ سال و کمتر از ۲ سال سن داشتند. حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی سونوگرافی به ترتیب 2/98، 3/93، 4/96 و 6/96 درصد بود. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که سونوگرافی یک اقدام تشخیصی حساس و اختصاصی در تشخیص اولیه‌ی انواژیناسیون در کودکان بود. بنابراین استفاده از سونوگرافی به عنوان اولین اقدام تشخیصی در کودکان مشکوک به این بیماری جهت جلوگیری از تحمیل هزینه‌ی اضافی باریم انما بر بیمار ضرورت می‌یابد. واژگان کلیدی: انواژیناسیون، سونوگرافی، حساسیت، ویژگی

عنوان مقاله [English]

The Diagnostic Value of Abdominal Ultrasound in the Primary Diagnosis of Intussusception in Clinically Suspected Children

نویسندگان [English]

  • Atoosa Adibi 1
  • Zeinab Nateghi 2
  • Zahra Haghighatian 2
1 Associate Professor, Department of Radiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Intussusception is the most common abdominal emergency in children younger than two years of age. Delay in diagnosis and treatment can ultimately lead to ischemia, perforation, peritonitis, and death. The aim of the present study was to investigate the diagnostic value of abdominal ultrasound in the primary diagnosis of intussusception in clinically suspected children in addition to estimate the mean age and sexual distribution of affected children. Methods: This cross-sectional study investigated 85 patients with clinically suspected Intussusception. A standard questionnaire contained age, sex, ultrasonographic signs, and final diagnosis has been used. The sensitivity, specificity, positive, and negative predictive values of abdominal ultrasound in primary diagnosis of intussusception as well as the mean age and sexual distribution of participants were calculated. Findings: From the enrolled children, 69.1% were male and 30.9% were female. 85.5% of children were equal to or less than 2 years of age. The sensitivity, specificity, positive, and negative predictive values of abdominal ultrasound were 98.2%, 93.3%, 96.4%, and 96.6%, respectively. Conclusion: Abdominal ultrasound is a sensitive and specific diagnostic procedure in primary diagnosis of intussusception in children. Thus it may be considered as a substitute of barium enema to decrease the costs. Keywords: Intussusception, Ultrasonography, Sensitivity and specificity