بررسی اثر تستوسترون بر مقدار Nitric oxide و Stromal cell derived factor-1α در گردش خون محیطی رت های ویستار ماده

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات فیزیولوژی و گروه فیزیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: پیشرفت‌های اخیر در درمان بیماری‌های قلبی مدیون کشف سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیالی می‌باشد. نیتریک اکسید (NO یا Nitric oxide) و فاکتور مشتق از سلول‌های استرومایی (Stromal cell derived factor یا SDF-1α) در مهاجرت، جانشینی و تمایز این سلول‌ها به سلول‌های اندوتلیال بالغ نقش دارند. ابتلای بیشتر مردان به بیماری‌های قلبی، نشان‌دهنده‌ی نقش هورمون‌های جنسی در این زمینه می‌باشد. روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی، 24 رت ماده‌ی نژاد ویستار در محدوده‌ی وزنی 180-160 گرم در 4 گروه شم با تزریق روغن کنجد، اواریکتومی با تزریق روغن کنجد، اواریکتومی با تزریق روزانه‌ 10 میکروگرم بر کیلوگرم تستوسترون و اواریکتومی با تزریق روزانه‌ 10 میکروگرم بر کیلوگرم تستوسترون، به طور تصادفی تقسیم شدند. پس از 21 روز تزریق، NO و SDF-1α در خون رت‌‌ها اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: میانگین غلظت NO در گروه‌های شم، روغن کنجد، تستوسترون روزانه‌ 10 میکروگرم بر کیلوگرم و تستوسترون روزانه‌ 100 میکروگرم بر کیلوگرم به ترتیب 4/1 ± 7/30، 3/0 ± 4/22، 7/1 ± 3/18 (05/0 > P) و 4/0 ± 2/19 میکرومول در لیتر و SDF-1α در 4 گروه گفته شده به ترتیب 4/42 ± 125، 3/10 ± 6/70، 2/15 ± 4/69 و 62 ± 166 پیکوگرم در میلی‌لیتر خون بود (6/0 = P). نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه پیشنهاد می‌کند که افزایش تستوسترون می‌تواند با کاهش فاکتورهای محرک ترمیم عروق مانند NO در بیماری‌های قلبی مؤثر باشد. واژگان کلیدی: تستوسترون، نیتریک اکسید، فاکتور مشتق از سلول استرومایی

عنوان مقاله [English]

The Effect of Testosterone on the Amount of Nitric Oxide and Stromal Cell-derived Factor-1α in Peripheral Circulation of Female Wistar Rats

نویسندگان [English]

  • Maryam Motamer 1
  • Shaghayegh Haghjooy Javanmard 2
  • Farid Nasr Esfahani 1
  • Zahra Sadat Mortazavi 1
  • Saeideh Bahrani 1
1 Student of Medicine, Physiology Research Center AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Physiology Research Center AND Department of Physiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Recent therapeutic advances in cardiovascular diseases are indebted to the discovery of endothelial progenitor cells (EPC). Nitric oxide (NO) and stromal cell derived factor-1α (SDF-1α) play roles in migration, homing, and differentiation of EPCs in mature endothelial cells. The incidence of cardiovascular diseases is higher in men than women. This fact suggests the influence of sex hormones on the pathophysiology of cardiovascular diseases. Methods: 24 adult female Wistar rats weighing 160–180 grams were randomly divided into four groups (n = 6): 1) sham-treated by sesame oil, 2) ovariectomized (OVX)-treated by sesame oil, 3) OVX-treated by 10 µg/kg/day testosterone, 4) OVX-treated by 100 µg/kg/day testosterone. After 21 days from injection, the animals were euthanized and blood samples were stored for the determination of serum levels of NO and SDF-1α. Findings: The serum levels of NO in sham, OVX, OVX-10 µg/kg/day testosterone, and OVX-100 µg/kg/day testosterone groups were 30.7 ± 1.4, 22.4 ± 0.3, 18.3 ± 1.7, and 19.2 ± 0.4 µmol/L, respectively. Moreover, the corresponding values for the serum level of SDF-1α were 125 ± 42.4, 70.6 ± 10.3, 69.4 ± 15.2, and 166 ± 62 pg/ml. The serum concentration of NO in testosterone treated groups was significantly lower than the other groups (P < 0.05). Nonetheless, there was no significant differences in SDF-1α levels between the study groups (P = 0.6). Conclusion: Totally, this study suggests that testosterone might influence cardiovascular diseases by reducing vascular healing factors such as nitric oxide. Keywords: Testosterone, Nitric oxide, Chemokine CXCL12