اثر سمیت سلولی نانوذرات هدفمند کیتوزان/ رتینوییک اسید/ آلبومین حاوی دوکسوروبیسین بر روی رده‌ی سلولی HepG2

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه فارماسیوتکس، دانشکده‌ی داروسازی و مرکز تحقیقات سیستم‌های نوین دارورسانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه شیمی دارویی، دانشکده‌ی داروسازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 - استاد، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده‌ی داروسازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی داروسازی، گروه فارماسیوتکس، دانشکده‌ی داروسازی و مرکز تحقیقات سیستم‌های نوین دارورسانی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آنتراسیکلین‌ها در درمان سرطان‌های مختلف از جمله هپاتوسلولارکارسینوما کاربرد دارند، اما استفاده از آن‌ها با عوارض متعددی مانند سمیت قلبی همراه است. به کارگیری یک سیستم دارورسانی در اندازه‌ی نانو که دوکسوروبیسین را توسط گیرنده‌های رتینوئیک اسید برای هپاتوسلولارکارسینوما هدفمند نماید، می‌تواند این عوارض را کاهش دهد. روش‌ها: کونژوگه‌ی کیتوزان/ رتینوئیک اسید به روش آمیداسیون تهیه شد. نانوذرات کیتوزان/ رتینوئیک اسید/ آلبومین به روش Coacervation تهیه گردید. نانوذرات بهینه‌سازی ‌شده بر اساس اندازه‌ی ذره‌ای، پتانسیل زتا، اندکس پلی‌دیسپرسیتی، کارایی بارگیری و رهش دوکسوروبیسین از نانوذرات جهت مطالعه‌ی سمیت بر روی رده‌ی سلولی HepG2 با روش MTT و میزان برداشت در این سلول‌ها با کمک میکروسکوپ فلورسانس انتخاب شد. یافته‌ها: نانوذرات بهینه با اندازه‌ی ذره‌ای ۵۰ ± ۲۸۶ نانومتر، پتانسیل زتای 6/3 ± 5/30 میکروولت، اندکس پلی‌دیسپرسیتی 06/۰ ± 50/0، کارایی بارگیری 5/13 ± 6/43 درصد و رهش یک ساعته‌ی دارو به میزان 00/6 ± 17/56 درصد در غلظت 25/0 میکروگرم در میلی‌لیتر، دارای سمیت سلولی حدود دو و سه برابر ذرات غیر هدفمند و داروی آزاد بودند و میزان برداشت سلولی آن‌ها نیز بیشتر بود. نتیجه‌گیری: نانوذرات هدفمند کیتوزان/ رتینوئیک اسید/ آلبومین حاوی دوکسوروبیسین اثربخشی بیشتر و اختصاصی‌تری ضد سلول‌های سرطانی HepG2 نسبت به داروی آزاد از خود نشان می‌دهند. واژگان کلیدی: نانوذرات کیتوزان/ رتینوئیک اسید/ آلبومین، دوکسوروبیسین، HepG2، MTT assay

عنوان مقاله [English]

Cytotoxic Effects of Chitosan/Retinoic Acid/Albumin Targeted Nanoparticles Loaded with Doxorubicin on Human Hepatoma Cells

نویسندگان [English]

  • Jaleh Varshosaz 1
  • Farshid Hassanzadeh 2
  • Hojat Sadeghi Aliabadi 3
  • Zahra Alimohammad Ghelichkhan 4
1 Professor, Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy AND Novel Drug Delivery Systems Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Medicinal Chemistry, School of Pharmacy AND Pharmaceutical Sciences Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Biotechnology, School of Pharmacy AND Pharmaceutical Sciences Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Pharm D Student, Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy AND Novel Drug Delivery Systems Research Center AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Anthracyclines are used to treat different types of cancer including hepatocellular carcinoma. However, they have various side effects such as cardiotoxicity. Designing a drug delivery system which targets retinoic acid receptors in hepatocellular carcinoma can reduce these side effects. Methods: Chitosan/retinoic acid/albumin nanoparticles were prepared using a coacervation method. Nanoparticles which were optimized according to their particle size, zeta potential, polydispersity index, loading efficiency and release of doxorubicin, were used for further tests of cytotoxicity on HepG2 cells [by 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide assay] and cellular uptake tests (by fluorescent microscopy). Findings: The optimum targeted nanoparticles (with particle size of 286 ± 50.0 nm, zeta potential of 30.5 ± 3.6 mv, polydispersity index of 0.50 ± 0.06, loading efficiency of 43.6 ± 13.5%, and drug release of 56.17 ± 6.00%) in a concentration of 0.5 mg/ml were two to three times more cytotoxic than non-targeted nanoparticles and free drug. Their cellular uptake was also more. Conclusion: Chitosan/retinoic acid/albumin targeted nanoparticles loaded with doxorubicin could affect HepG2 cells more effectively than non-targeted nanoparticles and free drug. Keywords: Chitosan/retinoic acid/albumin nanoparticles, Doxorubicin, HepG2, 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide assay