بررسی فراوانی جهش‌های ژن‌های BRCA1 و BRCA2 در بیماران مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات فیزیولوژی و گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده‌ی داروسازی و علوم دارویی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی داروسازی، دانشکده‌ی داروسازی و علوم دارویی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه بیولوژی مولکولی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، مرکز پژوهش‌های توکسیکولوژی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 استادیار، گروه رادیوتراپی و انکولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 استاد، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده‌ی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ژنتیک و سابقه‌ی فامیلی یک عامل خطر ثابت شده در بروز سرطان پستان محسوب می‌شود. BRCA1 و BRCA2 از ژن‌های مؤثر در سرطان پستان می‌باشند. بنابراین شناسایی زنان ناقل جهش‌های BRCA1 و BRCA2 در کاهش خطر کلی از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی فراوانی جهش‌های ژن‌های BRCA1 و BRCA2 در بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از روش HRM (High resolution melting) بود. روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی، نمونه‌ی خون محیطی 41 زن مبتلا به سرطان پستان و 20 زن سالم به صورت تصادفی جمع‌آوری شد. حداقل سن افراد مورد مورد مطالعه 40 سال بود و به سایر بیماری‌ها از جمله سایر سرطان‌ها مبتلا نبودند. جهش‌های BRCA1 185 del AG، BRCA1 5382 ins C، BRCA2 6174 del T، BRCA2 6033-34 ins GT، BRCA1 3889 del AG و BRCA1 1476 del G برای این مطالعه در نظر گرفته شدند. DNA ژنومی از نمونه‌های خون استخراج گردید. برای هر جهش یک جفت پرایمر Forward و Reverse طراحی شد. سپس واکنش RT-PCR (Real time polymerase chain reaction) و آنالیز HRM انجام شد. برای هر جهش چند نمونه به صورت تصادفی توالی‌یابی گردید. یافته‌ها: نمودارهای HRM و ذوب مربوط به هر جهش، در گروه‌های مورد و شاهد مقایسه گردید. جهش‌های مورد نظر در هیچ یک از نمونه‌ها مشاهده نشد. نمونه‌های توالی‌یابی شده نیز نتایج HRM را تأیید کردند. نتیجه‌گیری: با توجه به تعداد کم نمونه‌ها، محدودیت امکانات و بودجه‌ی ناکافی و عدم تعیین و ثبت جهش‌های بومی، احتمال مشاهده‌ی جهش در مطالعاتی نظیر مطالعه‌ی فوق بسیار اندک است. با این وجود، این مطالعه می‌تواند به عنوان پایه‌ای برای انجام مطالعات وسیع و کاربردی در بررسی جهش‌های بومی و غیر بومی در جمعیت ایرانی به کار رود. واژگان کلیدی: سرطان پستان، BRCA1، BRCA2، High resolution melting

عنوان مقاله [English]

Investigating the Prevalence of BRCA1 and BRCA2 Gene Mutations in Patients with Breast Cancer

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Tajadini 1
  • Houra Khadem 2
  • Meraj Pourhosein 3
  • Ali Mohammad Sabzghabaee 4
  • Simin Hemati 5
  • Hamid Mirmohammad Sadeghi 6
1 MSc Student, Physiology Research Center AND Department of Clinical Biochemistry, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Pharmacy, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Isfahan Clinical Toxicology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Assistant Professor, Department of Radiotherapy and Oncology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Professor, Department of Biotechnology, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences AND Physiology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Breast cancer is the most common cancer among women. Genetic is a proven risk factor in this disease. As breast cancer genes (BRCA1 and BRCA2) affect the incidence of this type of cancer, identification of mutation carriers is important in reduction of the overall risk. The purpose of this study was to determine the prevalence of BRCA1 and BRCA2 mutations in patients with breast cancer using high resolution melting (HRM) analysis. Methods: Blood samples of 41 female patients with breast cancer and 20 healthy women were collected randomly. The studied mutations were 185delAG, 5382insC, 3889delAG and 1476delG in BRCA1 and 6174delT and 6033-34insGT in BRCA2. Genomic DNA was extracted from blood samples. Forward and reverse primers were designed for each mutation. DNA samples of healthy individuals were sequenced to make sure about the absence of the studied mutations. Real-time polymerase chain reaction (PCR) and HRM analysis were performed and HRM and melting curves were plotted for all samples. For each mutation, some random samples were sequenced. The curves in the case and control groups were compared for each mutation. Findings: The desired mutations were not observed in any samples of the case group. Sequenced samples confirmed the HRM results. Conclusion: Due to the low number of samples and lack of known native mutations, observation and identification of mutations seem to be impossible in studies such as the present one. However, this study can serve as a base for extensive and applied studies of native and non-native mutations in Iranian population. Keywords: Breast cancer, BRCA1 gene, BRCA2 gene, High resolution melting