بررسی تأثیر انفوزیون قبل از عمل سولفات منیزیم بر میزان درد و نیاز به مسکن بعد از اعمال جراحی قسمت تحتانی شکم

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: درد یکی از شایع‌ترین عوارض جراحی می‌باشد. برای کنترل درد داروهای زیادی استفاده می‌شود که یکی از آن‌ها سولفات منیزیم است. Preemptive analgesia یک نوع درمان بی‌دردی است که فرایند مرکزی منجر به شروع درد را قبل از ایجاد تحریک دردناک، مهار می‌کند. در این مطالعه اثرات Preemptive analgesia، سولفات منیزیم بررسی شد. روش‌ها: این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی دوسوکور در سال‌های 90-1389 در مرکز آموزشی درمانی الزهرای (س) اصفهان انجام شد. 92 بیمار با عمل جراحی قسمت تحتانی شکم، در دو گروه سولفات منیزیم و شاهد تقسیم شدند. در گروه مداخله، 50 میلی‌گرم بر حسب کیلوگرم سولفات منیزیم در 100 میلی‌لیتر نرمال سالین رقیق شد و یک ساعت قبل از عمل به بیمار تزریق گردید. در گروه شاهد، همین حجم نرمال سالین تزریق گردید. تغییرات فشار خون و تعداد نبض بیماران بعد از القای بیهوشی نسبت به زمان اولیه ثبت شد. میزان درد بر اساس VAS (Visual analogue scale) و VRS (Verbal rating scale) بعد از اتمام جراحی در ریکاوری و بعد از هوشیاری تا 24 ساعت، در ساعات 2، 12 و 24 بعد از عمل اندازه‌گیری شد. در صورتی که VAS بیش از 4 بود، 1/0 میلی‌گرم بر حسب کیلوگرم مورفین یا با دوز مشابه از سایر مخدرها به بیمار تزریق شد. میزان مخدر مصرفی نیز تا 24ساعت بعد از عمل، ثبت گردید. رضایتمندی بیماران از تسکین درد نیز توسط Satisfaction score در دو گروه تعیین گردید. داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: بلافاصله بعد از هوشیاری گروه مداخله مختصری بیشتر از گروه شاهد درد داشتند، ولی در ساعات 2، 12 و 24 بعد از عمل، شدت درد در گروه مداخله به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از گروه شاهد بود و روند تغییرات شدت درد از بعد از هوشیاری تا 24 ساعت بعد از عمل در دو گروه اختلاف معنی‌داری داشت (001/0 > P). نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که سولفات منیزیم می‌تواند در کاهش درد بعد از عمل مؤثر باشد. بنابراین در صورت عدم وجود کنتراندیکاسیون مصرف، می‌توان از این دارو به عنوان یک داروی ایجاد بی‌دردی به صورت Preemptive analgesia استفاده کرد. واژگان کلیدی: Preemptive analgesia، سولفات منیزیم، درد بعد از عمل

عنوان مقاله [English]

Effects of Preoperative Infusion of Magnesium Sulfate on Postoperative Pain in Lower Abdominal Surgery

نویسندگان [English]

  • Parviz Kashefi 1
  • Khosrou Naghibi 1
  • Mojgan Fathi 2
1 Associate Professor, Department of Anesthesia, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: One of the most common postoperative complications is pain which is caused by tissue damage during surgeries. Many drugs, such as magnesium sulfate, are used to control postoperative pain. Magnesium sulfate has been reported to have analgesic effects. Pre-emptive analgesia is a treatment to control pain before a painful procedure. This study was conducted to understand the pre-emptive effects of magnesium sulfate. Methods: This double-blind clinical trial was conducted in Alzahra Hospital (Isfahan, Iran) in 2012. A total number of 92 candidates for lower abdominal surgeries were selected and randomly allocated to two groups of experimental and control (n = 46 each). One hour before the operation, the experimental group was infused with 50 mg/kg magnesium sulfate in 100 ml normal saline during 10 minutes. The control group received 100 ml normal saline through the same method. Vital signs, including pulse rate and blood pressure, were recorded in a checklist before, during, and 2, 12, and 24 hours after the operation. Postoperative pain was measured by a visual analogue scale (VAS) and a verbal rating scale (VRS). Patients with VAS scores of greater than 4 were injected with 0.1 mg/kg morphine or similar doses of other narcotics. The amount of injected narcotics during the first 24 hours and patient satisfaction were also recorded for all patients. Findings: The severity of pain at the second, 12th, and 24th postoperative hours was significantly lower in the experimental group than in the control group (P < 0.001). Conclusion: According to the results of the present study, magnesium sulfate can effectively decrease postoperative pain. It may thus be prescribed before operations when there are no contraindications. Keywords: Magnesium sulfate, Pre-emptive analgesia, Postoperative pain