مطالعه‌ی ژن flaA هلیکوباکتر پیلوری در سویه‌های کلینیکی جداشده از بیماران آندوسکوپی‌شده

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات عفونت‌های بیمارستانی و گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 مربی، گروه باکتری‌شناسی و ویروس‌شناسی، دانشکده‌ی پرشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استاد، مرکز تحقیقات گاستروانترولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 دانشیار، گروه باکتری‌شناسی و ویروس‌شناسی، دانشکده‌ی پرشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تحرک در هلیکوباکتر پیلوری یکی از مهم‌ترین فاکتورهای کلونیزاسیون است که توسط فلاژل انجام می‌شود. فلاژل از 3 قسمت پایه، قلاب و رشته تشکیل شده است. رشته دارای دو پروتئین FlaA، FlaB است که برای حرکت ضروری می‌باشند. ژن‌های کد‌کننده‌ی این دو پروتئین در سویه‌های استاندارد هلیکوباکتر پیلوری حفظ شده‌اند. هدف این مطالعه، بررسی فراوانی ژن flaA در سویه‌‌های کلینیکی هلیکوباکتر پیلوری جداشده از بیماران مراجعه‌کننده به بخش آندوسکوپی و تعیین میزان حساسیت و ویژگی آن برای شناسایی هلیکوباکتر پیلوری بود.روش‌ها: در این مطالعه 100 بیوپسی‌ معده که از مراکز درمانی تهیه‌ شده بود، کشت داده شد. بعد از تأیید وجود باکتری، DNA آن استخراج گردید و برای تعیین ژن flaA واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (Polymerase chain reaction یا PCR) با پرایمر طراحی‌ شده انجام شد.یافته‌ها: نتیجه‌ی PCR برای تمام نمونه‌های کلینیکی مثبت بود و تمام سویه‌های کلینیکی مورد آزمایش دارای ژن flaA بودند.نتیجه‌گیری: در این مطالعه همه‌ی نمونه‌های کلینیکی دارای ژن flaA بودند. از آن جایی که این ژن حفظ شده است و دارای شباهت زیاد با سویه‌های استاندارد هلیکوباکتر پیلوری می‌باشد، بنابراین از این ژن می‌توان برای تشخیص هلیکوباکتر پیلوری استفاده کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Helicobacter Pylori FlaA in Clinical Isolates from Alzahra Hospital, Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

 • Masoomeh Madhi 1
 • Sharareh Moghim 2
 • Farkhondeh Pursina 3
 • Peyman Adibi 4
 • Farzad Khademi 1
 • Ziba Farajzadegan 5
 • Hajieh Ghasemian Safaei 6
1 MSc Student, Department of Microbiology, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Nosocomial Infection Research Center AND Department of Microbiology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Instructor, Department of Bacteriology and Virology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Professor, Gastroenterology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Associate Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Associate Professor, Department of Bacteriology and Virology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: This study aimed to survey the presence of flagellin gene flaA in isolated Helicobacter pylori.Methods: One hundred gastric biopsies were collected by a gastroenterologist and inoculated in enrichment medium under microaerophilic conditions. DNA was extracted and polymerase chain reaction (PCR) was performed using the designed primer.Findings: PCR products showed that all extracted DNA were positive for flaA gene.Conclusion: We found flaA gene to be present in all clinical isolates. As it is highly similar to standard Helicobacter pylori strains, it can be used to detect the mentioned bacteria. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • flaA
 • Helicobacter pylori
 1. Kusters JG, van Vliet AHM, Kuipers EJ. Pathogenesis of Helicobacter pylori Infection. Clin Microbiol Rev 2006; 19(3): 449-90.
 2. van Amsterdam K, van der Ende A. Helicobacter pylori HP1034 (ylxH) is required for motility. Helicobacter 2004; 9(5): 387-95.
 3. Dubreuil JD, Giudice GD, Rappuoli R. Helicobacter pylori interactions with host serum and extracellular matrix proteins: potential role in the infectious process. Microbiol Mol Biol Rev 2002; 66(4): 617-29, table.
 4. Eaton KA, Suerbaum S, Josenhans C, Krakowka S. Colonization of gnotobiotic piglets by Helicobacter pylori deficient in two flagellin genes. Infect Immun 1996; 64(7): 2445-8.
 5. Yan J, Liang SH, Mao YF, Li LW, Li SP. Construction of expression systems for flaA and flaB genes of Helicobacter pylori and determination of immunoreactivity and antigenicity of recombinant proteins. World J Gastroenterol 2003; 9(10): 2240-50.
 6. Tang RX, Luo DJ, Sun AH, Yan J. Diversity of Helicobacter pylori isolates in expression of antigens and induction of antibodies. World J Gastroenterol 2008; 14(30): 4816-22.
 7. Kostrzynska M, Betts JD, Austin JW, Trust TJ. Identification, characterization, and spatial localization of two flagellin species in Helicobacter pylori flagella. J Bacteriol 1991; 173(3): 937-46.
 8. Jimenez-Pearson MA. Characterization of the mechanisms of two-component signal transduction involved in motility and chemotaxis of Helicobacter pylori [Thesis]. Wurzburg, Germany: Julius-Maximilians University; 2005.
 9. Ryan KA, Karim N, Worku M, Moore SA, Penn CW, O'Toole PW. HP0958 is an essential motility gene in Helicobacter pylori. FEMS Microbiol Lett 2005; 248(1): 47-55.
 10. Merkx-Jacques A, Obhi RK, Bethune G, Creuzenet C. The Helicobacter pylori flaA1 and wbpB genes control lipopolysaccharide and flagellum synthesis and function. J Bacteriol 2004; 186(8): 2253-65.
 11. Niehus E, Ye F, Suerbaum S, Josenhans C. Growth phase-dependent and differential transcriptional control of flagellar genes in Helicobacter pylori. Microbiology 2002; 148 (Pt 12): 3827-37.
 12. Hashemi MR, Rahnavardi M, Bikdeli B, Dehghani ZM. H pylori infection among 1000 southern Iranian dyspeptic patients. World J Gastroenterol 2006; 12(34): 5479-82.
 13. Clyne M, Ocroinin T, Suerbaum S, Josenhans C, Drumm B. Adherence of isogenic flagellum-negative mutants of Helicobacter pylori and Helicobacter mustelae to human and ferret gastric epithelial cells. Infect Immun 2000; 68(7): 4335-9.
 14. Brunette GW. CDC health information for international travel 2012: The Yellow Book. New York, NY: Oxford University Press; 2011.
 15. Ferenci P, Fried M, Labrecque D, Bruix J, Sherman M, Omata M, et al. World Gastroenterology Organisation Guideline. Hepatocellular carcinoma (HCC): a global perspective. J Gastrointestin Liver Dis 2010; 19(3): 311-7.
 16. Yan J, Mao YF, Shao ZX. Frequencies of the expression of main protein antigens from Helicobacter pylori isolates and production of specific serum antibodies in infected patients. World J Gastroenterol 2005; 11(3): 421-5.
 17. Ghasemian Safaei H, Tavakkoli H, Mojtahedi A, Salehei R, Soleimani B, Pishva E. Correlation of cagA positive Helicobacter pylori Infection with clinical outcomes in Alzahra hospital, Isfahan, Iran. J Res Med Sci 2008; 13(4): 196-201.
 18. Faruqui AN, Majid U, Ahmad L, Khalil M, Hassan MU. Helicobacter pylori stool antigen test (HpSA) for the diagnosis of gastric infection. J Coll Physicians Surg Pak 2007; 17(6): 316-9.
 19. Versalovic J. Helicobacter pylori. Pathology and diagnostic strategies. Am J Clin Pathol 2003; 119(3): 403-12.
 20. Espinoza MG, Vazquez RG, Mendez IM, Vargas CR, Cerezo SG. Detection of the glmM gene in Helicobacter pylori isolates with a novel primer by PCR. J Clin Microbiol 2011; 49(4): 1650-2.
 21. Quaglia NC, Dambrosio A, Normanno G, Celano GV. Evaluation of a Nested-PCR assay based on the phosphoglucosamine mutase gene (glmM) for the detection of Helicobacter pylori from raw milk. Food Control 2009; 20(2): 119-23.
 22. De RH, Labigne A, Mengin-Lecreulx D. The Helicobacter pylori ureC gene codes for a phosphoglucosamine mutase. J Bacteriol 1997; 179(11): 3488-93.
 23. Lu JJ, Perng CL, Shyu RY, Chen CH, Lou Q, Chong SK, et al. Comparison of five PCR methods for detection of Helicobacter pylori DNA in gastric tissues. J Clin Microbiol 1999; 37(3): 772-4.