ویتامین D و بیماری میگرن: مروری بر شواهد موجود

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه تغذیه‌ی جامعه، دانشکده‌ی تغذیه و علوم غذایی، مرکز تحقیقات امنیت غذایی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، مرکز تحقیقات امنیت غذایی و گروه تغذیه‌ی جامعه، دانشکده‌ی تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: میگرن یکی از متداول‌ترین انواع سر درد در سراسر جهان از جمله در ایران می‌باشد. این بیماری یک اختلال عصبی- عروقی مغزی است که ناتوان‌کننده، پیشرونده و مزمن می‌باشد و اثرات مهمی روی زندگی افراد دارد. در سال‌های اخیر کمبود ویتامین D به عنوان یک مشکل سلامت عمومی جهانی شناخته شده است. با توجه به این که برخی مطالعات اثر ویتامین D را در درمان میگرن نشان داده‌اند، هدف مطالعه‌ی حاضر، مروری بر پژوهش‌های انجام‌گرفته در این زمینه بود.روش‌ها: به این منظور با استفاده از واژگان کلیدی میگرن، سر درد، ویتامین D، شیوع و ارتباط، مقالات در طی سال‌های 1994 تا 2012 استخراج شدند.یافته‌ها: مطالعات گزارش موردی نقش مؤثر ویتامین D را در تعداد و مدت حملات سر درد از جمله میگرن بیان کرده‌اند. تعدادی از مطالعات دیگر ارتباط بین سطوح پایین ویتامین D سرم را با بروز بالاتر درد مزمن و سر درد از جمله میگرن نشان داده‌اند. نقش دقیق ویتامین D در سر درد و حتی درد عضله و استخوان در بیمارانی که سطوح ویتامین D ناکافی دارند، ناشناخته است. مکانیسم‌های احتمالی عبارت از کمبود سطوح سرمی منیزیم خون، حضور گیرنده‌های ویتامین D، آنزیم آلفا یک هیدروکسیلاز و پروتئین باند‌شده به ویتامین D در مغز به ویژه در هیپوتالاموس می‌باشد.نتیجه‌گیری: ویتامین D در درمان درد مزمن و سر درد از جمله میگرن می‌تواند مؤثر باشد، ولی به علت انجام مطالعات اندک، نیاز به انجام مطالعات بیشتر در این زمینه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vitamin D and Migraine: Review of Current Evidence

نویسندگان [English]

 • Tayebeh Mottaghi 1
 • Fariborz Khorvash 2
 • Gholamreza Askari 3
 • Bijan Iraj 4
 • Reza Ghiasvand 3
1 MSc Student, Department of Community Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Neurology Research Center, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Food Security Research Center AND Department of Community Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Endocrine and Metabolism Research Center, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Migraine is a neurovascular disorder of the brain. It is chronic, debilitating, and progressive and has important effects on the patient’s life. Migraine is one of the most common types of headaches in many countries of the world including Iran. In recent years, vitamin D deficiency has been identified as a global public health problem. Since previous studies have suggested the benefits of vitamin D in treating migraine headaches, we reviewed available literature on vitamin D and migraine.Methods: Using migraine, vitamin D, and headache as keywords, we searched PubMed and Scopus for articles published during 1994-2012.Findings: Case reports had emphasized the role of vitamin D in reducing the number and duration of headaches and migraines. The relationship between low levels of serum vitamin D and higher incidence of chronic pain and headaches (including migraines) had been suggested by a number of studies. Although the exact role of vitamin D deficiency in headaches and muscle and bone pain has not been identified, possible mechanisms are serum magnesium deficiency and presence of vitamin D receptors, alpha 1-hydroxylase, and vitamin D-binding protein in the brain and particularly hypothalamus.Conclusion: Vitamin D can be effective in the treatment of chronic pain and headaches including migraines. However, due to the small number of available studies, more research in this field is warranted.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Migraine
 • Headache
 • Vitamin D
 1. Lateef TM, Cui L, Nelson KB, Nakamura EF, Merikangas KR. Physical comorbidity of migraine and other headaches in US adolescents. J Pediatr 2012; 161(2): 308-13.
 2. Yoon MS, Katsarava Z, Obermann M, Fritsche G, Oezyurt M, Kaesewinkel K, et al. Prevalence of primary headaches in Germany: results of the German Headache Consortium Study. J Headache Pain 2012; 13(3): 215-23.
 3. Battista J, Badcock DR, McKendrick AM. Migraine increases centre-surround suppression for drifting visual stimuli. PLoS One 2011; 6(4): e18211.
 4. Inaloo S, Dehghani SM, Farzadi F, Haghighat M, Imanieh MH. A comparative study of celiac disease in children with migraine headache and a normal control group. Turk J Gastroenterol 2011; 22(1): 32-5.
 5. World Health organization. Headache disorders [cited 2004 March]; Available from: URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs277/en/
 6. The Burden: The Global Campaign to Reduce the Burden of Headache Worldwide. Aids for management of common headache disorders in primary care [Online]. 2007. Available from: URL: http://www.who.int/mental_health/neurology/who_ehf_aids_headache.pdf
 7. Unalp A, Dirik E, Kurul S. Prevalence and clinical findings of migraine and tension-type headache in adolescents. Pediatr Int 2007; 49(6): 943-9.
 8. Schurks M. Genetics of migraine in the age of genome-wide association studies. J Headache Pain 2012; 13(1): 1-9.
 9. Mahdavi R, Tarighat Esfanjani A, Ebrahimi M, Talebi M, Ghaemmaghami J. Effects of oral magnesium for migraine prophylaxis. J Pharm Sci 2009; 15: 103-8. [In Persian].
 10. Schurks M, Rist PM, Bigal ME, Buring JE, Lipton RB, Kurth T. Migraine and cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis. BMJ 2009; 339: b3914.
 11. Ertas M, Baykan B, Orhan EK, Zarifoglu M, Karli N, Saip S, et al. One-year prevalence and the impact of migraine and tension-type headache in Turkey: a nationwide home-based study in adults. J Headache Pain 2012; 13(2): 147-57.
 12. Stovner LJ, Andree C. Prevalence of headache in Europe: a review for the Eurolight project. J Headache Pain 2010; 11(4): 289-99.
 13. Steiner TJ, Scher AI, Stewart WF, Kolodner K, Liberman J, Lipton RB. The prevalence and disability burden of adult migraine in England and their relationships to age, gender and ethnicity. Cephalalgia 2003; 23(7): 519-27.
 14. Safavi M, Nazari F, Mahmoodi M. Migraine headache and its association with lifestyle among women. Iran J Nurs 2008; 21(55): 89-100.
 15. Modara F, Rostamkhani M. Prevalence of tension and migraine headachesamong the students of Ilam Medical University. J Ilam Univ Med Sci 2008; 15(4): 13-21. [In Persian].
 16. Hashemilar M, Amini Sani N, Savadi Oskouei D, Yousefian M. The prevalence of migraine among.students of Ardabil university of medical sciences. J Ardabil Univ Med Sci 2004; 3(11): 64-9. [In Persian].
 17. Ghayeghran AR, Fathsami Sh. Survey on prevalence of migraine in high school students of Rasht city. J Guilan Univ Med Sci 2004; 13(50): 22-5. [In Persian].
 18. Ayatollahi SM, Khosravi A. Prevalence of migraine and tension-type headache in primary-school children in Shiraz. East Mediterr Health J 2006; 12(6): 809-17.
 19. Prakash S, Mehta NC, Dabhi AS, Lakhani O, Khilari M, Shah ND. The prevalence of headache may be related with the latitude: a possible role of Vitamin D insufficiency? J Headache Pain 2010; 11(4): 301-7.
 20. Andiran N, Celik N, Akca H, Dogan G. Vitamin D deficiency in children and adolescents. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2012; 4(1): 25-9.
 21. Moradzadeh K, Larijani B, Keshtkar AA, Hossein-Nezhad A, Rajabian R, Nabipour I, et al. Normative values of vitamin D among Iranian population: a population based study. Int J Osteoporosis Metabolic Dis 2008; 1(1): 8-15.
 22. Hovsepian S, Amini M, Aminorroaya A, Amini P, Iraj B. Prevalence of vitamin D deficiency among adult population of Isfahan City, Iran. J Health Popul Nutr 2011; 29(2): 149-55.
 23. Prakash S, Shah ND. Chronic tension-type headache with vitamin D deficiency: casual or causal association? Headache 2009; 49(8): 1214-22.
 24. Knutsen KV, Brekke M, Gjelstad S, Lagerlov P. Vitamin D status in patients with musculoskeletal pain, fatigue and headache: a cross-sectional descriptive study in a multi-ethnic general practice in Norway. Scand J Prim Health Care 2010; 28(3): 166-71.
 25. Kjaergaard M, Eggen AE, Mathiesen EB, Jorde R. Association Between Headache and Serum 25-Hydroxyvitamin D; the Tromso Study: Tromso 6. Headache 2012.
 26. Thys-Jacobs S. Vitamin D and calcium in menstrual migraine. Headache 1994; 34(9): 544-6.
 27. Thys-Jacobs S. Alleviation of migraines with therapeutic vitamin D and calcium. Headache 1994; 34(10): 590-2.
 28. Turner MK, Hooten WM, Schmidt JE, Kerkvliet JL, Townsend CO, Bruce BK. Prevalence and clinical correlates of vitamin D inadequacy among patients with chronic pain. Pain Med 2008; 9(8): 979-84.
 29. Straube S, Andrew MR, Derry S, McQuay HJ. Vitamin D and chronic pain. Pain 2009; 141(1-2): 10-3.
 30. Glerup H, Mikkelsen K, Poulsen L, Hass E, Overbeck S, Andersen H, et al. Hypovitaminosis D myopathy without biochemical signs of osteomalacic bone involvement. Calcif Tissue Int 2000; 66(6): 419-24.
 31. Atherton K, Berry DJ, Parsons T, Macfarlane GJ, Power C, Hypponen E. Vitamin D and chronic widespread pain in a white middle-aged British population: evidence from a cross-sectional population survey. Ann Rheum Dis 2009; 68(6): 817-22.
 32. Wheeler SD. Vitamin D deficiency in chronic migraine. Headache 2008; 48(S1): S52-S53.
 33. Mitsikostas DD, Tsaklakidou D, Athanasiadis N, Thomas A. The prevalence of headache in Greece: correlations to latitude and climatological factors. Headache 1996; 36(3): 168-73.
 34. Holick MF. Vitamin D deficiency: what a pain it is. Mayo Clin Proc 2003; 78(12): 1457-9.
 35. Ahmadi K. Nerves (Aminof 2002 + Harrison's 5 additional topics 2005). Tehran, Iran: Farhange- Farda Publications; 2007.