ارتباط مدت بقای عاری از بیماری و میزان کلی بقا با سن و وجود متاستاز اولیه در بیماران مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 متخصص پزشکی اجتماعی، مرکز پیشگیری و کنترل سرطان استان اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بر اساس گزارش‌ها، سرطان پستان در کشور ما در حدود یک دهه زودتر از جامعه‌ی جهانی بروز می‌کند. این امر بر اهمیت غربالگری به موقع آن می‌افزاید. انجام غربالگری به افزایش مدت زمان بدون بیماری و طول عمر بیمار کمک می‌کند. در این مطالعه، رابطه‌ی بین سن و وجود متاستاز اولیه در زمان تشخیص با مدت زمان بدون بیماری و میزان بقای کلی در بین مبتلایان به سرطان پستان بررسی شد.روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه‌ی گذشته‌نگر تحلیلی بود که در سال‌های 1378 تا 1388 انجام شد. جامعه‌ی مورد مطالعه زنان مبتلا به سرطان پستان تأیید‌شده بود که به کلینیک سرطان پستان بیمارستان سیدالشهدا (ع) و یا مطب‌های خصوصی مراجعه کرده بودند. نمونه‌گیری به روش سرشماری انجام شد. مرحله‌بندی سرطان بر اساس تقسیم‌بندی AJCC (American Joint Committee on Cancer) انجام گرفت. اطلاعات بیماران از پرونده‌های آنان استخراج شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته‌ها: در این مطالعه 685 بیمار مبتلا به سرطان پستان در طول 10 سال بررسی شدند. میانگین سن افراد در زمان تشخیص 08/11 ± 9/47 سال بود. در افراد زیر 40 سال میزان کلی بقا در حدود 95 ماه و در افراد بالای 50 سال برابر با 113 ماه بود. وجود متاستاز اولیه به طور میانگین حدود 20 ماه از میزان کلی بقا کاسته بود.نتیجه‌گیری: همان طور که پیش‌بینی می‌شد سرطان پستان با سن رابطه‌ی عکس دارد؛ به این معنی که ایجاد بیماری در سنین پایین موجب کاهش میزان بقا و مدت زمان بدون بیماری می‌شود. همچنین تشخیص زود هنگام و بدون وجود متاستاز اولیه بر میزان بقا و مدت زمان بدون بیماری می‌افزاید که این خود بیانگر اهمیت غربالگری به موقع در این سرطان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relations of Disease-Free Survival and Overall Survival with Age and Primary Metastases in Patients with Breast Cancer

نویسندگان [English]

 • Fariborz Mokarian 1
 • Shirin Mokarian 2
 • Arash Ramezani 3
1 Associate Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Specialist in Community Medicine, Center for Cancer Prevention and Control in Isfahan Province, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: According to available data, breast cancer occurs about a decade earlier in Iranian women than among the world’s population. This issue magnifies the importance of screening for the disease. Screening will enhance both disease-free survival and overall survival. We assessed the relations of age and primary metastases with disease-free survival and overall survival in patients with breast cancer in Isfahan, Iran.Methods: This retrospective analytic study was conducted during 1998-2009. The study population included women with confirmed breast cancer who had referred to offices of oncologists or Seyed-Al-Shohada Hospital (Isfahan, Iran). Cancer was staged according to the American Joint Committee on Cancer (AJCC) classification. The patients’ information was collected from their files and analyzed.Findings: We followed up patients with breast cancer for over 10 years. The mean age of subjects was 47.9 ± 11.08 years at the time of diagnosis. Disease-free survival was 95 months in patients younger than 40 years of age and 113 months in those above 50 years old. Primary metastases decreased overall survival by 20 months.Conclusion: As expected, the incidence of breast cancer at younger age was found to be associated with decreased disease-free survival and overall survival. As early diagnosis of the disease prevents primary metastases, appropriate screening is of utmost importance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Breast Cancer
 • Disease-free survival
 • Disease manifestation
 • Overall survival
 • Age
 1. Costanza ME, Chen WY. Factors that modify breast cancer risk in women. Up to Date [Online]. 2012. Available from: URL: http://www.uptodate.com/contents/factors-that-modify-breast-cancer-risk-in-women
 2. Harlow SP, Weaver L. Management of the regional lymph nodes in breast cancer [Online]. 2012. Available from: URL: http://www.uptodate.com/contents/management-of-the-regional-lymph-nodes-in-breast-cancer.
 3. Fletcher S. Screening for breast cancer. UpToDate [Online]. 2012. Available from: URL: http://www.uptodate.com/contents/ screening -for-breast-cancer
 4. Sirous M, Ebrahimi A. The epidemiology of breast masses among women in Isfahan. Iran J Surg 2008; 16(3): 51-6.
 5. Natarajan L, Pu M, Parker BA, Thomson CA, Caan BJ, Flatt SW, et al. Time-varying effects of prognostic factors associated with disease-free survival in breast cancer. Am J Epidemiol 2009; 169(12): 463-70.
 6. Montero JC, Ocana A, Abad M, Ortiz-Ruiz MJ, Pandiella A, Esparis-Ogando A. Expression of Erk5 in early stage breast cancer and association with disease free survival identifies this kinase as a potential therapeutic target. PLoS One 2009; 4(5): e5565.
 7. Lin NU, Claus E, Sohl J, Razzak AR, Arnaout A, Winer EP. Sites of distant recurrence and clinical outcomes in patients with metastatic triple-negative breast cancer: high incidence of central nervous system metastases. Cancer 2008; 113(10): 2638-45.
 8. Dabakuyo TS, Bonnetain F, Roignot P, Poillot ML, Chaplain G, Altwegg T, et al. Population-based study of breast cancer survival in Cote d'Or (France): prognostic factors and relative survival. Ann Oncol 2008; 19(2): 276-83.
 9. Blancas I, Garcia-Puche JL, Bermejo B, Hanrahan EO, Monteagudo C, Martinez-Agullo A, et al. Low number of examined lymph nodes in node-negative breast cancer patients is an adverse prognostic factor. Ann Oncol 2006; 17(11): 1644-9.
 10. Querzoli P, Pedriali M, Rinaldi R, Lombardi AR, Biganzoli E, Boracchi P, et al. Axillary lymph node nanometastases are prognostic factors for disease-free survival and metastatic relapse in breast cancer patients. Clin Cancer Res 2006; 12(22): 6696-701.
 11. Kaklamani V, Gradishar J. Axillary node metastases with occult primary breast cancer. UpToDate [Online]. 2012. Available from: URL: http://www.uptodate.com/contents/ axillary -node-metastases-with-occult-primary-breast-cancer.
 12. Blancas I, Garcia-Puche JL, Bermejo B, Hanrahan EO, Monteagudo C, Martinez-Agullo A, et al. Low number of examined lymph nodes in node-negative breast cancer patients is an adverse prognostic factor. Ann Oncol 2006; 17(11): 1644-9.
 13. Jayasinghe UW, Taylor R, Boyages J. Is age at diagnosis an independent prognostic factor for survival following breast cancer? ANZ J Surg 2005; 75(9): 762-7.
 14. Lundin J, Lehtimaki T, Lundin M, Holli K, Elomaa L, Turpeenniemi-Hujanen T, et al. Generalisability of survival estimates for patients with breast cancer--a comparison across two population-based series. Eur J Cancer 2006; 42(18): 3228-35.
 15. Farooq S, Coleman MP. Breast cancer survival in South Asian women in England and Wales. J Epidemiol Community Health 2005; 59(5): 402-6.
 16. Gokce T, Karadogan I, Akçay C. A long-term survival pattern for breast cancer treated in a single institution. Indian journal of cancer 2011; 48(2): 187-93.
 17. Bartlett JM, Ellis IO, Dowsett M, Mallon EA, Cameron DA, Johnston S, et al. Human epidermal growth factor receptor 2 status correlates with lymph node involvement in patients with estrogen receptor (ER) negative, but with grade in those with ER-positive early-stage breast cancer suitable for cytotoxic chemotherapy. J Clin Oncol 2007; 25(28): 4423-30.
 18. Kroger N, Milde-Langosch K, Riethdorf S, Schmoor C, Schumacher M, Zander AR, et al. Prognostic and predictive effects of immunohistochemical factors in high-risk primary breast cancer patients. Clin Cancer Res 2006; 12(1): 159-68.
 19. Alghanem AA, Hussain S. The effect of age on estrogen and progesterone receptor in primary breast cancer. J Surg Oncol 1985; 30(1): 29-32.
 20. Dubsky PC, Gnant MF, Taucher S, Roka S, Kandioler D, Pichler-Gebhard B, et al. Young age as an independent adverse prognostic factor in premenopausal patients with breast cancer. Clin Breast Cancer 2002; 3(1): 65-72.